Auditcommissie

Auditcommissie

Logo van Auditcommissie

Contact informatie

E-mailadres:
m.wolfs@weert.nl

De auditcommissie adviseert over en bereidt de besluitvorming in de raad voor op het gebied van de kaderstelling en controle inzake de gemeentefinanciën.
Het is een overlegplatform waarin aan de voorkant van besluitvormingsprocessen sturing wordt gegeven en waarmee op regelmatige basis contacten met de gemeentelijke accountant plaatsvinden.
Hiermee wordt de controlerende taak van de raad versterkt.

De auditcommissie ziet vooral toe op de kwaliteit van de financiële processen, de kwaliteit van de informatievoorziening, de kwaliteit van de werkzaamheden van de controlerende accountant en de afstemming van interne en externe financiële en bedrijfsvoeringonderzoeken.
Op deze manier wordt de raad intensief en structureel geadviseerd in zijn kaderstellende taken (aan de voorkant van het proces) en controlerende taken (toezicht op interne beheersing, bedrijfsvoering, financiële verslaglegging en accountantscontrole).

Voorzitter: mevrouw M. van den Bergh (VVD) 

Plaatsvervangend voorzitter: de heer L. Heuvelmans (PvdA)

Ambtelijk secretaris: mevrouw M. Wolfs-Corten

 

Leden