Monumenten - welstandscommissie

Welstandscommissie

Tot en met 2016 bracht de Welstandscommissie welstandsadviezen uit aan het college van burgemeester en wethouders over de aan haar voorgelegde bouwplannen in de bouwvergunningsprocedure. Deze onafhankelijke commissie toetste de vergunningsplichtige bouwplannen aan de criteria zoals deze zijn opgenomen in de welstandsnota Weert.
Met het van kracht worden van de Welstandnota Weert 2017 per 1 januari 2017 is Weert welstandsvrij met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten, monumenten en het beeldkwaliteitplan Vrouwenhof. Voor de beschermde gezichten en de monumenten adviseert de Monumenten-welstandscommissie het college van burgemeester en wethouders over de aan haar voorgelegde bouwplannen in de bouwvergunningsprocedure. De welstandstoetsing voor Vrouwenhof is opgedragen aan de supervisor van dat beeldkwaliteitplan. De vergunningsplichtige bouwplannen worden getoetst aan de criteria zoals deze zijn opgenomen in de welstandsnota Weert.
Hier vind u de laatste versie van het Monumentenbeleidsplan 2014. Dit beleidsplan is gewijzigd tijdens de raadsvergadering van 17 april 2019

De commissie komt met ingang van de Omgevingswet te vervallen en wordt vervangen door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De Omgevingswet zal naar verwachting in werking treden vanaf 1 januari 2024

Monumenten-welstandscommissie

De Monumenten-welstandscommissie brengt adviezen uit aan het college van burgemeester en wethouders over de bouwaanvragen betreffende gemeentelijke en rijksmonumenten en over aanvragen voor wijzigingen binnen een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht. 
Deze aanvragen worden niet apart om advies aan de commissie Cultuurhistorie voorgelegd, tenzij het sloop of substantieel verlies van monumentale waarden betreft, van een hiervoor genoemd object. De commissie Cultuurhistorie wordt wel geïnformeerd over de adviezen van de Monumenten-welstandscommissie.

De vergaderingen van deze collegeadviescommissie zijn openbaar. De vergaderingen vinden elke twee weken plaats. Men dient zich wel vooraf aan te melden via tel. (0495) 575265 als men een vergadering wenst bij te wonen. 
Er is ieder jaar een vergaderschema van de vergaderingen van de openbare collegeadviescommissies MWC en CH. Dit vergaderschema is te raadplegen via "Vergaderschema".
Voor de agenda zie “Vergaderingen”.
De agenda’s zijn tevens te downloaden via “Documenten”.

De commissie komt met ingang van de Omgevingswet te vervallen en wordt vervangen door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De Omgevingswet zal naar verwachting in werking treden vanaf 1 januari 2024

Samenstelling Monumenten-welstandscommissie (per 1-9-2020)

Voorzitter:

  • De heer D. Ellens


Secretaris: 

  • Mevrouw L. Kegel (gemeente Weert), Postbus 950, 6000 AZ Weert


Leden: 

  • De heer D. Ellens (monumentendeskundige en lid commissie Cultuurhistorie)
  • De heer M. Terzibasiyan (monumentendeskundige)
  • De heer R. Smeets (plaatsvervangend monumentendeskundige)