drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans (0495-521307)

Stemgedrag (35 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken
2021
Datum Onderwerp Stem Uitslag
3 juni 2021 zienswijze VRLN
3 juni 2021 Motie vreemd aan de orde van de dag van horne poort
3 juni 2021 32B Raadsvoorstel (DJ-1349309) over Beantwoording brief de heer H. Coenen
3 juni 2021 29 Raadsvoorstel (DJ-1349433) over Jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022 VRLN
3 juni 2021 28 Raadsvoorstel (DJ-1307402) over Zienswijze ontwerp begroting 2022 en ontwerp meerjarenraming 2022-2026 BsGW
3 juni 2021 motie BsGW
3 juni 2021 27 Raadsvoorstel (DJ-1331043) over Begrotingswijziging Omnibuzz 2021-1, begroting 2022, mjp 2023-2025 en jaarverslag 2020
3 juni 2021 26 Raadsvoorstel (DJ-1327322) over Ontwerpbegroting 2022, incl mj raming 2023-2025 van de GR RUD LN
3 juni 2021 25 Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn overgelegd.
3 juni 2021 24 Raadsvoorstel (DJ-1263350) over Financiële verordening en Treasurystatuut 2021
3 juni 2021 amendement artikel 5.8 financiële verordening-subsidies
3 juni 2021 amendement artikel 5.7 financiële verordening-begrotingswijzigingen
3 juni 2021 amendement artikel 5.6 financiële verordening-afwijkingen
3 juni 2021 amendement artikel 5.3 financiële verordening-prioriteiten
3 juni 2021 amendement artikel 4.1 financiële verordening-aanbieding kadernota
3 juni 2021 amendement artikel 3 financiële verordening-bedrijfsvoering
3 juni 2021 amendement artikel 2.2 financiële verordening-programmaindeling
3 juni 2021 23 Raadsvoorstel (DJ-1333197) over Opname Vrije school in het Plan van Scholen
3 juni 2021 Motie huisvesting onderwijs
3 juni 2021 22 Raadsvoorstel (DJ-1315286) over Beleidskader Veranderopgave Inburgering
2 juni 2021 21 Raadsvoorstel (DJ-1314561) over Verlengen Gemeentelijk RioleringsPlan 2017 - 2021
2 juni 2021 19 Raadsvoorstel (DJ-1308818) over Bestemmingsplan Stadspark
2 juni 2021 18 Raadsvoorstel (DJ-1302947) over Inzet Stichting Streetwise
2 juni 2021 17 Raadsvoorstel (DJ-1329369) over Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0
2 juni 2021 16 Raadsvoorstel (DJ-1289399) over Bestemmingsplan Houtelingsweg 2A
2 juni 2021 Amendement Houtelingsweg 2A
2 juni 2021 20 Raadsvoorstel (DJ-1326360) over Aanpassing project aanpak wateroverlast Boshoven
2 juni 2021 15 Raadsvoorstel (DJ-1322142) over Samenwerkingsagenda Kwaliteit in Limburgse Centra
2 juni 2021 14 Raadsvoorstel (DJ-1309027) over Bijdrage huisvesting kwetsbare doelgroepen
2 juni 2021 13 Raadsvoorstel (DJ-1302538) over Verordening Startersregeling gemeente Weert 2021
2 juni 2021 12 Raadsvoorstel (DJ-1308888) over Bestemmingsplan Lambroek - Stramproy
2 juni 2021 11 Raadsvoorstel (DJ-1308003) over Bestemmingsplan Rietstraat 31
2 juni 2021 10 Raadsvoorstel (DJ-1289339) over Bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 55a Stramproy
2 juni 2021 09 Raadsvoorstel (DJ-1366430) over Benoeming lid en plaatsvervangend lid auditcommissie gemeente Weert
2 juni 2021 08 Raadsvoorstel (DJ-1363141) over Benoeming commissielid-niet-raadslid namens de PvdA-fractie
31 4 0 0