J.W.J. (Jeroen) Goubet (0495-854257)

Stemgedrag (119 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
3 juni 2021 zienswijze VRLN
3 juni 2021 Motie vreemd aan de orde van de dag van horne poort
3 juni 2021 32B Raadsvoorstel (DJ-1349309) over Beantwoording brief de heer H. Coenen
3 juni 2021 29 Raadsvoorstel (DJ-1349433) over Jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022 VRLN
3 juni 2021 28 Raadsvoorstel (DJ-1307402) over Zienswijze ontwerp begroting 2022 en ontwerp meerjarenraming 2022-2026 BsGW
3 juni 2021 motie BsGW
3 juni 2021 27 Raadsvoorstel (DJ-1331043) over Begrotingswijziging Omnibuzz 2021-1, begroting 2022, mjp 2023-2025 en jaarverslag 2020
3 juni 2021 26 Raadsvoorstel (DJ-1327322) over Ontwerpbegroting 2022, incl mj raming 2023-2025 van de GR RUD LN
3 juni 2021 25 Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn overgelegd.
3 juni 2021 24 Raadsvoorstel (DJ-1263350) over Financiële verordening en Treasurystatuut 2021
3 juni 2021 amendement artikel 5.8 financiële verordening-subsidies
3 juni 2021 amendement artikel 5.7 financiële verordening-begrotingswijzigingen
3 juni 2021 amendement artikel 5.6 financiële verordening-afwijkingen
3 juni 2021 amendement artikel 5.3 financiële verordening-prioriteiten
3 juni 2021 amendement artikel 4.1 financiële verordening-aanbieding kadernota
3 juni 2021 amendement artikel 3 financiële verordening-bedrijfsvoering
3 juni 2021 amendement artikel 2.2 financiële verordening-programmaindeling
3 juni 2021 23 Raadsvoorstel (DJ-1333197) over Opname Vrije school in het Plan van Scholen
3 juni 2021 Motie huisvesting onderwijs
3 juni 2021 22 Raadsvoorstel (DJ-1315286) over Beleidskader Veranderopgave Inburgering
2 juni 2021 21 Raadsvoorstel (DJ-1314561) over Verlengen Gemeentelijk RioleringsPlan 2017 - 2021
2 juni 2021 19 Raadsvoorstel (DJ-1308818) over Bestemmingsplan Stadspark
2 juni 2021 18 Raadsvoorstel (DJ-1302947) over Inzet Stichting Streetwise
2 juni 2021 17 Raadsvoorstel (DJ-1329369) over Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0
2 juni 2021 16 Raadsvoorstel (DJ-1289399) over Bestemmingsplan Houtelingsweg 2A
2 juni 2021 Amendement Houtelingsweg 2A
2 juni 2021 20 Raadsvoorstel (DJ-1326360) over Aanpassing project aanpak wateroverlast Boshoven
2 juni 2021 15 Raadsvoorstel (DJ-1322142) over Samenwerkingsagenda Kwaliteit in Limburgse Centra
2 juni 2021 14 Raadsvoorstel (DJ-1309027) over Bijdrage huisvesting kwetsbare doelgroepen
2 juni 2021 13 Raadsvoorstel (DJ-1302538) over Verordening Startersregeling gemeente Weert 2021
2 juni 2021 12 Raadsvoorstel (DJ-1308888) over Bestemmingsplan Lambroek - Stramproy
2 juni 2021 11 Raadsvoorstel (DJ-1308003) over Bestemmingsplan Rietstraat 31
2 juni 2021 10 Raadsvoorstel (DJ-1289339) over Bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 55a Stramproy
2 juni 2021 09 Raadsvoorstel (DJ-1366430) over Benoeming lid en plaatsvervangend lid auditcommissie gemeente Weert
2 juni 2021 08 Raadsvoorstel (DJ-1363141) over Benoeming commissielid-niet-raadslid namens de PvdA-fractie
14 april 2021 Motie vreemd aan de orde van de dag minimumloon
14 april 2021 18 Raadsvoorstel (DJ-1288604) over Vaststellingsovereenkomst Grotesteeg 8a
14 april 2021 Wensen en bedenkingen Grote Steeg 8A
14 april 2021 17 Raadsvoorstel (DJ-1285473) over Koopovereenkomst bovenverdieping Muntcomplex
14 april 2021 16 Raadsvoorstel (DJ-1284642) over Toetreding van de gemeenten Asten en Someren als deelnemer van ICT NML
14 april 2021 15 Raadsvoorstel (DJ-1324325) over Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn overgelegd
14 april 2021 14 Raadsvoorstel (DJ-1327586) over Motie 08-07-2020 onderzoek besteding COA-gelden
14 april 2021 13 Raadsvoorstel (DJ-1283280) over Mobiliteitsplan Weert 2030
14 april 2021 Motie mobiliteitsplan-Frisolaan
14 april 2021 Amendement D66 versie 2
14 april 2021 Amendement 2 Mobiliteitsplan 2030
14 april 2021 Amendement 1 Mobiliteitsplan 2030
14 april 2021 09 Raadsvoorstel (DJ-1296530) over Verlengen van de startersregeling
14 april 2021 08 Raadsvoorstel (DJ-1289331) over Onttrekken parkeerterrein Kasteelsingel aan het openbare verkeer
14 april 2021 07 Raadsvoorstel (DJ-1284349) over Addendum bij het Controleprotocol ten behoeve van de jaarrekening 2020
14 april 2021 06 Raadsvoorstel (DJ-1279778) over Positief Gezond Weert 2021-2024
14 april 2021 12 Raadsvoorstel (DJ-1224456) over Wijkgerichte aanpak riolering Moesel 1e fase
14 april 2021 motie riooltrappen
14 april 2021 10 Raadsvoorstel (DJ-1257283) over Citymarketing Weert
14 april 2021 Motie Citymarketing een gedragen strategie
11 maart 2021 13 Raadsvoorstel DJ-1262689 over Gemeentefonds decembercirculaire 2020 en resultaatbestemming 2020 Gemeentefonds
11 maart 2021 11 Raadsvoorstel DJ-1222721 over Cultuurbeleid 2021-2024
11 maart 2021 12 Raadsvoorstel DJ-1286473 over Strategische visie 'Werken aan Weert 2030'
11 maart 2021 10 Raadsvoorstel DJ-1267625 over Kampershoek-Noord 2.0, vestiging Van der Valk
11 maart 2021 08 Raadsvoorstel DJ-1284267 over Uitzondering Inkoop- en aanbestedingsbeleid
11 maart 2021 09 Raadsvoorstel DJ-1235027 over Bestemmingsplan Beekpoort-Nazarethsteeg
11 maart 2021 Motie referentie aan stadsboerderij
11 maart 2021 Motie toetsing beschermd stads- en dorpsgezicht
8 februari 2021 19 Raadsvoorstel (DJ-1229985) over Samenwerkingsovereenkomst Beekpoort Noord
8 februari 2021 wensen en bedenkingen Beekpoort-Noord
8 februari 2021 18A Raadsvoorstel (DJ-1274245) over Bekrachtiging geheimhouding
8 februari 2021 17 Raadsvoorstel (DJ-1228453) over Herziening meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2021
8 februari 2021 16 Raadsvoorstel (DJ-1219979) over Gebiedsvisie Keent & Moesel
8 februari 2021 15 Raadsvoorstel (DJ-1210030) over Ruimte voor ruimte woningen
8 februari 2021 Motie bouwen in zijtuinen en buitengebied
3 februari 2021 05 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2020
3 februari 2021 18B Raadsvoorstel (DJ-1275756) over bekrachtiging Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Weert januari 2021
3 februari 2021 11 Raadsvoorstel (DJ-1225185) over Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid
3 februari 2021 10 Raadsvoorstel (DJ-1214457) over Resultaten plan van aanpak vervolg behoefte onderzoek woonwagenstandplaatsen
3 februari 2021 09 Raadsvoorstel (DJ-1234601) over Onttrekking parkeerplaats aan openbaar verkeer
3 februari 2021 08 Raadsvoorstel (DJ-1226587) over Wijziging Inkoop- en aanbestedingsbeleid
3 februari 2021 07 Raadsvoorstel (DJ-1225501) over Subsidieverlening 2021 Stichting Zwembad De IJzeren Man
3 februari 2021 06 Raadsvoorstel DJ-1229767 over Benoeming leden werkgeverscommissie griffie Weert
3 februari 2021 14 Raadsvoorstel (DJ-1111511) over Energiefonds
3 februari 2021 Wensen en bedenkingen verstrekken lening Weert Energie
3 februari 2021 13 Raadsvoorstel (DJ-1137000) over Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022
3 februari 2021 Amendement actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022
3 februari 2021 12 Raadsvoorstel (DJ-1201896) over Subsidie voor organisaties met provinciale Cultuurplanstatus en of Subinfrastructuurinstellingen
61 17 5 0