Burgerpeilingen en burgerjaarverslagen

Burgerpeiling

De burgerpeiling is een grootschalige enquête van de gemeente Weert onder haar inwoners. De vragen in de enquête gaan over:

  • gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening;
  • het bestuur en imago van de gemeente;
  • participatie en samenwerking;
  • leefbaarheid in de wijken en dorpen.

De gemeente Weert wil haar beleid zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van haar inwoners. Het doel van de burgerpeiling is voeling te houden met wat er leeft in de lokale gemeenschap en het oordeel horen over de kwaliteit van het gevoerde beleid en de dienstverlening. Op basis van deze informatie kan doorlopend worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Tussen 2007 en 2010 voerde Weert jaarlijks een onderzoek uit. Daardoor is het mogelijk de ontwikkelingen over meerdere jaren te volgen. Sinds 2010 vindt de burgerpeiling om de twee jaar plaats. De rapporten van de Burgerpeilingen zijn hieronder te downloaden.

Burgerpeiling 2012:  Inwoners van Weert opnieuw positief over leefklimaat

Uit de Burgerpeiling 2012 blijkt dat dat het merendeel van de inwoners tevreden is met het leefklimaat in de stad. Men is zeer positief over de omgang met buurtbewoners, contact tussen allochtone en autochtone bewoners en de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. De directe woonomgeving wordt door 78% als goed of uitstekend beoordeeld. Factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare ruimte, de voorzieningen en veiligheid in de buurt. De gemiddelde score op het gebied van leefbaarheid is een 7,8. Dit resultaat bevestigt dat Weert een stad is met een goed leefklimaat. Heel veel mensen voelen zich hier prettig.

De inwoners zijn in ruime meerderheid tevreden over het voorzieningenaanbod voor sport en recreatie. Ook voor ontspanning en ontmoeting kan men redelijk goed terecht in Weert. Voor het woningaanbod is een sterk stijgende lijn zichtbaar. Over de gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening zijn de inwoners redelijk tevreden. De tevredenheid over de dienstverlening aan de balies en de telefonische dienstverlening is stabiel gebleven. Verbeterpunten zijn er als het gaat om de schriftelijke- en telefonische dienstverlening en de website. De kwaliteit van informatie- en inspraakbijeenkomsten is gestegen. Bijna de helft van de inwoners wilde betrokken worden bij het maken van plannen door de gemeente voor hun eigen buurt

De gemeente werkt aan de verbeterpunten door te investeren in (kennis)systemen, digitale ontwikkelingen en in de scholing van medewerkers.

In januari en juni 2012 hebben 3030 van de 8640 aangeschreven personen van 18 jaar en ouder de vragenlijst ingevuld. De respons van 35% was ruim voldoende om te stellen dat de antwoorden geen toeval zijn, maar een afspiegeling van wat de inwoners van Weert zouden invullen.

Burgerjaarverslag (van 2002 t/m 2009)

Het burgerjaarverslag is een jaarverslag dat de burgemeester uitbrengt om verantwoording af te leggen over onder andere de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. Sinds 2006 gebeurde dit in een publieksvriendelijk vorm van een burgerjaarkrant die huis-aan-huis werd bezorgd. U kunt de burgerjaarverslagen en burgerjaarkranten hieronder bekijken.

Het opstellen van een burgerjaarverslag is sinds 2002 een taak voor alle burgemeesters in Nederland. Deze taak is vastgelegd in de Gemeentewet. De Gemeentewet geeft een aantal verplichte onderdelen aan, maar biedt ook de mogelijkheid andere zaken aan de orde te stellen.

Vooruitlopend op de wetswijziging voor het afschaffen van het burgerjaarverslag heeft de gemeente Weert over het jaar 2010 geen burgerjaarverslag uitgegeven. Wilt u meer informatie over wat de gemeente in 2010 heeft gedaan en bent u geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de gemeente dan kunt u dit lezen in de jaarrekeningen vanaf 2010.