Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Naam: Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Er zijn 2 raadscommissies:
- raadscommissie Samenleving & Bestuur (S&B) en
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E)

De raadscommissie Samenleving & Bestuur (S&B) heeft het volgende taakveld:
Onderwijs, cultuur, Arbeid en Inkomen, Participatiewet, De Risse, Sport, Leefbaarheid, WMO, Jeugdzorg en Zorg, Volksgezondheid en Welzijn, Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Regionale Samenwerking, ICT, Facilitaire Zaken, Communicatie, Financiën, Organisatieontwikkeling.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de commissie Samenleving & Bestuur (S&B).

Sinds februari 2024 zijn de commissies Samenleving & Inwoners en Middelen & Bestuur ondergebracht in de raadscommissie S&B. De vergaderingen van de commissie S&B kunt u vinden via de pagina 'vergaderingen', onder raadscommissie Samenleving & Bestuur. Daar kunt u de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen. 

De voorzitter van de commissie S&B is de heer J. Briels van de fractie Weert Lokaal.
De plaatsvervangend voorzitter van de commissie S&B is de heer A. Wip van de fractie DUS Weert.
De commissiegriffier is mevrouw T. Florack.


De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen'.

Contact

Tel.: (0495) 575 244

Leden

Deze groep heeft nog geen leden.

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Ophalen gegevens