College van B&W 01 maart 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om:
  1. De zaak Trafficon definitief af te ronden op de onderzoeksresultaten
  2. In te stemmen met de toerekening van de kosten van het onderzoek ad € 2.137,-.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009111
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de bijgevoegde Agenda voor Midden-Limburg als richtinggevend ambitiedocument voor de samenwerking in Midden-Limburg;
  2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit;
  3. De financiële bijdrage aan SML voor 2017 e.v. te behandelen in de Voorjaarsnota 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing.

  (RB) Registratienummer: BW-009130
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het bezwaar van de heren M. en P. Beelen van café Tramhalt ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren.
  2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten (€ 992,--) toe te wijzen.
  3. Het bestreden besluit in te trekken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009231
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De jaarmarkt Weert op 19 maart 2016 op te stellen op nader genoemde straten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009232
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1) Vaststellen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college 2016.
  2) Intrekken van huidige Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.
  3) Informeren van de raad conform artikel 52 Gemeentewet na vaststelling middels toezending van het Reglement van Orde.
  4) Artikel 40 RvO vragen d.d. 17 december 2015 te beantwoorden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: BW-009243
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het HUP 2016 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de keuzes ten aanzien van de toezichttaken;
  3. Het HUP 2016 ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009249
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het Routeplan 2016-2020 van Keyport 2020;
  2. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  3. De financiële bijdrage aan Keyport 2020 voor 2017 e.v. te behandelen in de Voorjaarsnota.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009259
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Strook grond van circa 250 m² naast woning Van Goghlaan 19 te verkopen.
  2. In te stemmen met de verkoopprijs van € 4.106,-- k.k.
  3. In te stemmen met voortgezet gebruik voor een deel van circa 11 m2.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009269
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De omgevingsvergunning, 1e fase voor het gebruik van het perceel Recollectenstraat 5, met inachtneming van de ingekomen zienswijze, gewijzigd te verlenen conform bijgevoegd conceptbesluit met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009273
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met bijgevoegde beantwoording van artikel 40 vraag.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009274
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met bijgaande reactie in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009277
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Van het door de Monumenten-Welstandscommissie uitgebrachte advies af te wijken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009278
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het oorspronkelijke besluit in stand laten met dien verstande dat de begunstigingstermijn om aan het handhavingsbesluit te voldoend, wordt gesteld op twee jaar.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009279
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Akkoord te gaan met de grondslagen voor de begroting 2017
  2. De grondslagen voor de begroting 2017 via de TILS-lijst ter kennis te brengen van de raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Fin.) Registratienummer: BW-009282
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Te besluiten af te wijken van de Inkoop- en Aanbestedingsprocedure voor de inkoop van Eerste inrichting Onderwijsleerpakket of meubilair voor de sporthal van het Kennis- en expertisecentrum.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009288
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met beantwoording van de vragen van de PvdA fractie conform de brief d.d.d 22 januari 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: BW-009290
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Ouderbijdragetabel peuteropvang 2016 aan te passen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009291
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de aandachts- en verdiepingspunten Weert ten behoeve van de Lobbyagenda 2016 Limburg.

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief tekstuele wijziging.

  (CS) Registratienummer: BW-009292
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Te besluiten om:
  1. Het krediet voor de herinrichting van de parkeerplaats bij de school in Laar ook in te zetten voor de verbetering van de algehele (verkeers)veiligheid van de schoolomgeving in Laar.
  2. De gemeenteraad nu hierover te informeren via de TILS lijst en de bredere inzet van het krediet tekstueel te verwerken in de volgende (financiële) bestuursrapportage.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009295
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Bezwaarschrift tegen afwijzen verzoek handhavend op te treden tegen strijdig gebruik perceel Stationsstraat 6 ongegrond verklaren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009297
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Besluiten tot het aangaan van bijgaande uitvoeringscontracten JeugdzorgPlus met Almata, Juzt, SJSJ, OGH en BJBrabant voor het eerste kwartaal 2016
  2. De burgemeester wordt verzocht de burgemeester van Roermond te machtigen om de contracten JeugdzorgPlus te ondertekenen middels ondertekening van bijgaande machtiging (bijlage 6)

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009298
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen aan ‘Stichting ter verbetering van paard-en-sport’ van maximaal € 5.000,- voor het organiseren van een concours (CIAT) voor authentieke rijtuigen en replica’s conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009304
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In principe medewerking te verlenen aan het laten plaatsen van zonnepanelen op zeven gemeentelijke percelen.
  2. Te onderhandelen met energiecoöperatie WeertEnergie over de huurprijs van de grond.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. R) Registratienummer: BW-009305
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. in te stemmen met de grondslagen verevening van de jeugdhulp 2015.
  2. in te stemmen met definitieve verevening na de vaststellingsdatum van de jaarrekening. De voorlopige verevening wordt wel meegenomen in jaarrekening.
  3. in te stemmen om de vervoerskosten Jeugd GGZ 2015 alsnog mee te nemen met de verevening, mits deze kosten regionaal objectief zijn vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009308
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen aan ‘Buurtvereniging Molenakker-Zuid’ van maximaal € 1.000,- voor het organiseren van het Molenakker Open Poppodium 2016 conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009309
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Akkoord te gaan met de interne projectopdracht Herschikking van voorzieningen (onderwijs en sociaal-cultureel) in Boshoven.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009310
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De bezwaren van Stichting Groen Weert/Bomenstichting ontvankelijk te verklaren
  2. De bezwaren van de overige reclamanten wat betreft de 6 witte acacia’s aan de Frans Halslaan ontvankelijk en wat betreft de 8 witte acacia’s aan de Rubenslaan niet-ontvankelijk te verklaren
  3. De bezwaren van twee medeondertekenaars niet-ontvankelijk te verklaren
  4. De bezwaren ongegrond te verklaren
  5. Het bestreden besluit in stand te laten

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009313
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het voorstel van De Aldenborgh om 2018 te verheffen tot Van Hornejaar over te nemen.
  2. Het Erfgoedcluster toestemming geven te faciliteren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009314
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde concept reactie op de toekomstvisie van de gemeente Cranendonck.

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in de brief.

  (CS) Registratienummer: BW-009311
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Akkoord gaan met aanwending van het beschikbare budget van € 67.000,- van het project POI voor de volgende doelen:
  1. Realisatie UNESCO status voor het grenspark Kempen~Broek, door jaarlijks € 5.000,- bij te dragen aan projectorganisatie Regionaal Landschap Kempen en Maasland voor een periode van 3 jaar
  2. Realiseren van digitale informatiezuil bij hoofdtoegangspoort Kempen~Broek voor € 10.000,-
  3. Realiseren van uitvoeringsprojecten natuur, landschap en cultuurhistorie voor € 42.000,-
  4. Betrekken in de integrale afweging van de resultaatbestemming 2015
  5. De raad hierover informeren via de Tils-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. R) Registratienummer: BW-009228
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten