College van B&W 05 januari 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord d.d. 18 december 2015.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Bezwaren aantekenen tegen beschikking Gebundelde uitkering 2015 definitief en Gebundelde uitkering 2016 voorlopig middels bijgevoegd bezwaarschrift.

  BESLUIT: Akkoord met advies d.d. 16 december 2015.

  (WIZ) Registratienummer: BW-009114
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Overgaan tot het verstrekken van de gegevens betreffende uitkeringen van wachtgelden door de gemeente Weert aan oud-bestuurders en volksvertegenwoordigers
  2. De gegevens geanonimiseerd verstrekken (wethouders 1 tot en met 15).
  3. De WOB-verzoeker middels bijgevoegd besluit van het bovenstaande in kennis stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies d.d. 17 december 2015.

  (PIF) Registratienummer: BW-009118
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Akkoord te gaan met de startnotitie haalbaarheidsstudie turnaccommodatie Weert.
  2. Akkoord te gaan met het voorstel om de benodigde kosten voor de voorbereidende werkzaamheden ten laste te brengen van het raamkrediet 0200212.

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassingen.

  (PO) Registratienummer: BW-009056
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Bijgaande Nadere regels subsidiëring jeugdhulpverlening gemeente Weert 2015 vast te stellen.
  2. De nadere regels op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend maken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009059
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Aan Alhako Aluminium Industrie B,V., Hoverveld 5, Stramproy, een last onder dwangsom op te leggen;
  2. De begunstigingstermijn te stellen op 1 februari 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009091
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om, vooruitlopend op besluitvorming in gemeenteraad, voor de maanden januari en februari 2016 aan het zwembad een voorschot op de subsidie te geven.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (INW) Registratienummer: BW-009092
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met de voorstellen voor de uitvoering van de moties en amendementen.

  BESLUIT: Akkoord met advies met tekstuele wijziging.

  (BV) Registratienummer: BW-009102
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. Het bestreden besluit in stand te laten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009107
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Een uitbreiding van de woning Breugellaan toe te staan.
  2. Met een omgevingsvergunning (uitgebreid) hieraan medewerking te verlenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009115
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 16 december 2015 door de portefeuillehouders gedane toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (GR) Registratienummer: BW-009126
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De bezwaren ontvankelijk te verklaren.
  2. De bezwaren ongegrond te verklaren.
  3. De verzoeken om vergoeding van de proceskosten en de nog te maken deskundigenkosten af te wijzen.
  4. Het bestreden besluit in stand te laten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009127
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De Raad verzoeken het project Multimodale terminal De Kempen in exploitatie te nemen.
  2. De Raad verzoeken een krediet van € 2.654.550,- beschikbaar te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief tekstuele aanvulling.

  (PO) Registratienummer: BW-009128
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten