College van B&W 05 juli 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennisnemen van de jaarrekening en jaarverslag 2015 van Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' en het definitief subsidie 2015 vaststellen op € 219.206,- conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009561
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten om het project ‘gratis openbaar vervoer’ definitief af te handelen
  2. Het college van de gemeente Venlo te machtigen om mede namens de gemeente Weert de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en de financiële en administratieve afhandeling van het project op zich te nemen
  3. In te stemmen met bijgevoegde concept brief inzake machtiging van de gemeente Venlo.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009641
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om: De raad te informeren over de voortgang doelgroepenvervoer.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009642
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het verslag handelsmissie China 2016
  2. Het surplus ad € 5.037,29 uit te keren aan de deelnemers van de handelsreis
  3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. R) Registratienummer: BW-009679
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De gemeente Heerlen toestemming te verlenen de persoonsgegevens en klachtengegevens, van de gebruikers van Regiotaxi van de gemeente Weert door Trafficon rechtstreeks te laten overdragen aan Omnibuzz.
  2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de gemeente Heerlen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009689
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om:
  De tussentijdse rapportages van 'Stichting Bibliocenter' en 'Stichting Munttheater Weert' (over de periode januari t/m maart 2016) voor kennisgeving aan te nemen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009696
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In principe een uitbreiding van het bouwblok voor het agrarisch bedrijf Schoordijk 2A toe te staan.
  Met een omgevingsvergunning (uitgebreid) hieraan medewerking te verlenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009705
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 bij de opdracht voor ontwerp, engineering, directievoering en toezicht voor de archiefbewaarplaats in de Centrumgarage.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. I) Registratienummer: BW-009713
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de meicirculaire 2016 Gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de gemeente Weert voor de jaren 2016, 2017 en volgende jaren.
  2. De raadsleden hierover informeren middels een raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele aanpassing in de RIB.

  (Fin.) Registratienummer: BW-009714
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met de aangepaste planschadeovereenkomst in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009718
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ in te stemmen.
  2. Met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ in te stemmen.
  3. Het ontwerpbesluit bekend te maken tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de Singelvenweg en een gedeelte van de Oude Graaf.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009721
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ in te stemmen.
  2. Met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ in te stemmen.
  3. Met bijgevoegde planschadeovereenkomst in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009722
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Besluiten om op M.J.W. Krops, De Boberden 1 Weert, de kosten van bestuursdwang te verhalen.
  2. Mogelijkheid bieden om de kosten middels een betalingsregeling te betalen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009724
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 22 juni 2016 gedane toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief enkele aanpassingen.

  (Gr.) Registratienummer: BW-009725
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009726
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis nemen van en akkoord gaan met:
  1. Openbare aanbesteding aanleg groene berging Koekoeksweg.
  2. Procesverbaal van aanbesteding (zie bijlage).
  3. Mandateren van E. Croonenberg voor het ondertekenen van de opdracht voor de aanleg van de groene berging aan de Koekoeksweg.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele aanpassing.

  (OG) Registratienummer: BW-009728
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met het inzetten van beveiliging tijdens openingstijden van het stadhuis.

  BESLUIT: Akkoord met advies; als pilot tot 1 januari 2017. B&W wil vervolg publiciteit op campagne “veilige publieke taak”. De burgemeester informeert de raadscommissie.

  (Dir. BV) Registratienummer: BW-009729
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het Fractievoorzittersoverleg om bijlage 1 van de verordening op de Rekenkamer Weert te wijzigen.
  2. Uw eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit initiatiefvoorstel aan raadscommissie en raad uit te brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Gr.) Registratienummer: BW-009732
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het Fractievoorzittersoverleg tot het benoemen van een lid van de Rekenkamer Weert.
  2. Uw eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit initiatiefvoorstel ter kennis van de raad te brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Gr.) Registratienummer: BW-009734
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Instemmen met de voorlopige regionale verevening van het voorlopig resultaat sociaal domeinonderdeel Jeugdhulp 2015
  2. Instemmen om de financiële afwikkeling van de verevening via de gemeente Roermond te laten verlopen
  3. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voorlopige regionale verevening Jeugdhulp 2015.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009735
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Instemmen met het verzoek van de ondernemers binnenstad van Weert om een Bedrijven Investeringszone te faciliteren.
  2. Verhalen van de perceptiekosten op de (nog op te richten) stichting/vereniging BIZ.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Fin.) Registratienummer: BW-009736
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om vast te stellen de gedragscode integriteit raadsleden gemeente Weert 2016 en de gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Weert 2016.
  2. Uw eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit initiatiefvoorstel ter kennis van de raad brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Gr.) Registratienummer: BW-009740
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Een aanvraag vangnetuitkering over 2015 in te dienen in verband met een tekort op het BUIG-budget.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: BW-009738
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Het document ‘Effecten en resultaten ten aanzien van de genomen maatregelen 2015’ vast te stellen om tot tekortreductie op het BUIG-budget 2015 te komen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: BW-009741
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In principe instemmen met de verkoop van de onroerende zaken gelegen aan de Emmasingel 37 (voormalige Martinusschool), Begijnenhofstraat 11a en 13 (gymzaal St. Louis) aan de hoogste bieder.
  2. De gemeenteraad verzoeken om eventuele wensen en bedenkingen, betreffende de voorgenomen verkoop van de voormalige Martinusschool en gymzaal St. Louis, kenbaar te maken.
  3. Geheimhouding opleggen zonder eindtermijn van de niet openbare bijlagen ingevolge 25 lid 2 Gemeentewet juncto 10 lid 2 sub b en sub g Wob.
  4. De gemeenteraad verzoeken om de door het College opgelegde geheimhouding van de niet openbare bijlagen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en sub g Wob te bekrachtigen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009699
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten