College van B&W 06 juni 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad, conform bijgevoegd concept – voorstel en –besluit, voor te stellen om:
  1. Te stoppen met MSJS in de huidige vorm per 1 januari 2017;
  2. De overlegstructuur met partners te behouden;
  3. De jaarlijkse subsidie Wijk- en Dorpsraden (WDR) te behouden;
  4. Het ‘activiteitenbudget’ binnen de jaarlijkse subsidie WDR, te verhogen met € 1.000,00 per WDR;
  5. Het restant-budget MSJS (€ 40.000,00) is een onderdeel van de taakstellende bezuiniging van € 200.000,00 uit Kiezen met Visie.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder tot tekstuele aanpassingen.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009381
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan Punt Welzijn subsidie voor Kamers met Uitzicht te verlenen van € 11.200 voor 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies; tekstuele aanpassing.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009557
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met bijgevoegd aanbestedingsdocument 'Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees openbare aanbesteding inhuur Boa’s'.
  2. In te stemmen met het convenant met Sinvest BV over continuering van de (overige) samenwerking met andere gemeenten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009567
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De provincie Noord-Brabant te machtigen en mandaat te verlenen om een openbare aanbesteding te organiseren ten behoeve van en namens Weert voor het aangaan van een Concessieovereenkomst met één infraprovider die zorg draagt voor het realiseren en exploiteren van laadpalen in de gemeente Weert.
  De provincie Noord-Brabant te machtigen en mandaat te verlenen om namens de gemeente Weert het contractmanagement met de infraprovider te voeren gedurende de looptijd van de Concessieovereenkomst.
  Met de provincie Noord-Brabant een samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarin de afspraken met betrekking tot aanbesteding, realisatie, exploitatie en beheer zijn vastgelegd.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009576
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met het plan van aanpak in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009578
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het Eindverslag inspraak met betrekking tot de ingekomen inspraakreactie op de ontwerp Stadsdeelvisie Weert-Zuid vast te stellen.
  2. Aan de raad voorstellen de Stadsdeelvisie Weert-Zuid vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009583
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de begrotingsbrief 2017 van Gedeputeerde Staten van Limburg en deze via de TILS-lijst ter kennis te brengen van de raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (FIN) Registratienummer: BW-009587
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met de ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid) Nelissenhofweg in te stemmen.
  2. Met het opstarten van de inspraakprocedure in te stemmen.
  3. Aan de raad voor te stellen:
  a. een verklaring van geen bedenkingen af te geven;
  b. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bouwplan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009600
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Te besluiten dat er geen sprake is van winst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009603
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De bezwaarschriften ongegrond te verklaren.
  De omgevingsvergunning aan te vullen in die zin dat de maximale geluidbelasting op de gevels van woningen in acht dient te worden genomen zoals in het concept-besluit is opgenomen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009607
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2016, versie 4”;
  2. De raad voor te stellen in te stemmen met de “Tarieventabel parkeerbelastingen 2016, versie 2”.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (FIN) Registratienummer: BW-009610
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de 1e kwartaalrapportage.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. R) Registratienummer: BW-009618
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Akkoord gaan met beantwoording van de vragen van VVD fractie Weert conform bijgevoegde concept brief.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele aanpassing.

  (OG) Registratienummer: BW-009621
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met en ondertekenen van de brief aan de provincie Limburg ter verkrijging van uitstel voor het aanleveren van de eindrapportage La Cour Bleue.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. R) Registratienummer: BW-009622
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten