College van B&W 06 september 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met de evaluatie van het welstandsbeleid volgens de Welstandsnota 2013 in te stemmen;
  2. Met de maatregelen om welstandstoetsing uit te voeren binnen de taakstelling van € 10.000,- in te stemmen en ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;
  3. Met de wijziging van het welstandsbeleid op grond van 1 en 2 in te stemmen zoals verwerkt in bijgevoegd concept Welstandsnota 2016;
  4. De raadscommissie RO te informeren op 14 september 2016 over de evaluatie en de invulling van de taakstelling, en hierna de concept Welstandsnota 2016 voor inspraak vrij te geven;
  5. In overleg met de ondernemers van de binnenstad het reclamebeleid te herijken;
  6. In principe in te stemmen met de door de raad te wijzigen Bouwverordening in verband met de gewijzigde samenstelling van de Welstandscommissie;
  7. Bij het opstellen van het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) 2017 e.v. bezien of meer capaciteit en prioriteit aan handhaving bij monumenten en de welstandsgebieden kan worden gegeven.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009569
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen á € 459.211 voor schooljaar 2016-2017 voor activiteiten Lokaal Educatieve Agenda en preventief onderwijsjeugdbeleid, onderverdeeld in:
  a € 193.782 voor stichting Eduquaat
  b € 187.929 voor stichting Meerderweert
  c € 35.000 voor stichting LVO
  d € 42.500 voor stichting Punt Welzijn voor toeleiding, ouderactiviteiten
  Verantwoording inzet LEAbudget schooljaar 2014-2015 vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009834
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Hogere grenswaarden vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009874
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1.Teprofo BV nogmaals te verzoeken op basis van nadere bewijsvoering in antwoordbrief de exploitatiebijdrage te betalen.
  2.Akkoord te gaan met het inwinnen van een bindend advies wanneer de exploitatiebijdrage niet wordt betaald.
  3.De benoeming van de bindend adviseur en het bindend advies te vragen aan het Nederlands Arbitrage Instituut en te bepalen dat de kosten hiervan door ieder der partijen voor 50% wordt betaald.
  4.Een bankgarantie aan exploitant te vragen indien gekozen wordt voor de bindend advies procedure.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009875
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Een subsidie van maximaal € 79.429,- te verlenen aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor het uitvoeren van Swim2Play in het schooljaar 2016-2017 ter uitvoering van het raadsbesluit van 25 mei 2016, conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009877
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1) Kennis te nemen van het door Deloitte Accountants uitgebrachte accountantsverslag over de jaarstukken 2015;
  2) Akkoord te gaan met de reactie op dit verslag.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Fin) Registratienummer: BW-009879
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Van de verplichting tot zelfbewoning en het verbod op doorverkoop ontheffing te verlenen. Er is geen sprake van winst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009887
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennisnemen van het initiatiefvoorstel Weert Signaleert van de fractie SP.
  2. Uw eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit initiatiefvoorstel aan raadscommissie en raad uit te brengen.

  BESLUIT: Kennis van genomen. B&W zal wensen en bedenkingen kenbaar maken.
  (Gr) Registratienummer: BW-009892
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Instemmen met het overzicht transacties 2015 van de koopwoningen.
  2. Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009894
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Van het door de Monumenten-Welstandscommissie uitgebrachte advies af te wijken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009897
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de 2de kwartaalrapportage van 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. R) Registratienummer: BW-009899
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In principe met de realisatie van één ruimte voor ruimte woning aan de Dijkerstraat (perceel AE 601 gedeeltelijk) in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009889
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2016, inclusief financiële bijstellingen.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot aanpassingen.

  (Fin) Registratienummer: BW-009884
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis nemen van en akkoord gaan met:
  1. Meervoudige onderhandse aanbesteding terreininrichting park en schoolplein Leuken.
  2. Procesverbaal van aanbesteding (zie bijlage).
  3. Mandateren van E. Croonenberg voor het ondertekenen van de opdracht voor de terreininrichting park en schoolplein Leuken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009890
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met wijziging 3 van de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassingen.

  (CS) Registratienummer: BW-009901
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten