College van B&W 14 juni 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met de 'Visie Centrum-Noord' in te stemmen.
  2. Met het 'Inspiratiekader Beekpoort-Noord/Stadsbruglocatie' in te stemmen.
  3. De Visie Centrum-Noord en het Inspiratiekader Beekpoort-Noord/Stadsbruglocatie 6 weken ter inzage te leggen op basis van de inspraakverordening.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009556
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad (Commissie Ruimte) informeren over het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.
  Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016 als bijlage toevoegen aan de Jaarrekening 2015.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009564
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennisnemen van de jaarrekening en jaarverslag 2015 van Stichting Bibliocenter en het definitief subsidie 2015 vaststellen op € 1.189.271,- conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009582
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voor te stellen:
  1. Met het verplaatsen van de veehouderijactiviteiten van de locatie Lochtstraat 7 naar de locatie Kapelstraat 15 te Stramproy in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Lochtstraat 7 en Kapelstraat 15 te Stramproy’ ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Lochtstraat 7 en Kapelstraat 15 te Stramproy’ als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.’
  4. Voor het bestemmingsplan ‘Lochtstraat 7 en Kapelstraat 15 te Stramproy’ geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009602
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De bijgevoegde ‘Jaarrapportage 2015 Wmo hulp bij het huishouden, woon-, rolstoel en vervoersvoorzieningen vast te stellen.
  2. De Raad informeren via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009612
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Een totaalbedrag van € 2600,= aan subsidie te verlenen aan Wijk- en Dorpsraden (WDR) voor activiteiten van de Leefbaarheidagenda’s (LBHA) 2016 (3e ronde). De WDR de mogelijkheid te geven tot 15 september 2016 nog activiteiten in te dienen binnen de doelstellingen van MSJS.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009614
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De woningen op de adressen Maaseikerweg 6, 10, 12 en 14 en de Philips van Hornestraat 12A te behandelen als zijnde woningen gelegen in zone 3 vergunningenparkeren.
  2. De 'Beleidsregels parkeervergunningen, parkeerabonnementen en arrangementen 2016, versie 3 vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: BW-009619
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om:
  1. Het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren, conform bijgaande concept-beschikking;
  2. In te stemmen met bijgaande conceptbeschikking aan Stichting samen Graswinkel.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009623
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
  2. Kennisnemen van de opdracht voor de kwartiermaker NML.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. BV) Registratienummer: BW-009624
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De verzoekers ontvankelijk te verklaren en
  2. Het handhavingsverzoek af te wijzen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009626
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Met de vestiging van een paardenhouderij aan de Nelissenhofweg in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Nelissenhofweg’ gewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Nelissenhofweg’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Nelissenhofweg’.
  5. Gedeputeerde staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009627
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Besluiten om de aanvraag voor eenmalige subsidie voor 21 ontvangen voorstellen voor doorbraakprojecten (bijlage 1) te weigeren.
  2. Besluiten om uit de ontvangen voorstellen voor doorbraakprojecten 5 projecten te selecteren die voor eenmalige subsidie in aanmerking kunnen komen (bijlage 2).
  3. Besluiten om bijgaande brieven (bijlage 4 en bijlage 5) vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009629
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de antwoorden op de vragen over de voorjaarsnota 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat portefeuillehouder tot tekstuele aanpassing

  (Fin.) Registratienummer: BW-009630
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met het verzoek om een deskundige aan te wijzen om een bindend advies hierover uit te brengen niet akkoord te gaan.
  Om een inhoudelijke reactie te verzoeken of bij ontbreken daarvan te verzoeken om te betalen dan wel om een nieuwe bankgarantie te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009636
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met het businessplan 2017-2020 van de Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg in te stemmen
  2. De jaarlijkse bijdrage van € 0,38 per inwoner aan de Stichting Routeburo NML beschikbaar te stellen voor uitvoering van het businessplan, zoals opgenomen in de bestaande meerjarenbegroting.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009570
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voor te stellen:
  1. Met de herinrichting van de Hoofdtoegangspoort Kempen~Broek in te stemmen
  2. De coördinatie van en toezicht op de uitvoering van de herinrichting hoofdtoegangspoort Kempen~Broek te laten plaatsvinden door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland
  3. Hiervoor een krediet van € 160.000,- beschikbaar te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. R) Registratienummer: BW-009481
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten