College van B&W 15 november 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  laden...
 • VOORSTEL: 1. De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende verordeningen:
  - 'Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2017';
  - 'Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2017';
  - 'Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2017';
  - 'Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017';
  - 'Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2017';
  - 'Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017';
  - 'Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2017';
  - 'Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017';
  - 'Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2017'
  - 'Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 20167;
  - 'Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017';
  - 'Parkeerverordening 2017';
  - 'Wegsleepverordening gemeente Weert 2017'.
  2. De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende tarieventabellen:
  - 'Tarieventabel precariobelasting 2017';
  - 'Tarieventabel reinigingsheffingen 2017';
  - 'Tarieventabel leges 2017';
  - 'Tarieventabel graf- en begraafrechten 2017';
  - 'Tarieventabel rioolheffing 2017'.
  3. Vast te stellen:
  - 'Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2017';
  - 'Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2017';
  - 'Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen en parkeerabonnementen en arrangementen 2017';
  - 'Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van de vastgestelde waarde ingevolge de Wet WOZ 2017';
  - 'Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2017';
  - 'Beleidsregels voor de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen 2017;
  - 'Beleidsregels toekennen ambtshalve vermindering belastingaanslagen 2017';
  - 'Beleidsregels voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij gemeentelijke belastingen 2017';
  - 'Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2017'.
  4. Vast te stellen:
  - 'Besluit privaatrechtelijke tarieven 2017';
  - 'Tarieventabel behorende bij de 'Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2017'.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Fin.) Registratienummer: BW-009895
  laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met het inrichtingsvoorstel voor het Sint Jobplein.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010027
  laden...
 • VOORSTEL: In principe en onder voorwaarden met het realiseren van een handboog accommodatie aan de Parklaan middels een Omgevingsvergunning (uitgebreid) in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010037
  laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • VOORSTEL: 1. Akkoord te gaan de vereenvoudigde wijze van eigen bijdrage-berekening voor Begeleiding door het CAK, door met ingang van 1 januari 2017 per productgroep één algemeen tarief te hanteren.
  2. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief en via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010060
  laden...
 • VOORSTEL: Besluiten om :
  1. Kennis te nemen van de beantwoording van amendementen, moties en zienswijzen door Omnibuzz m.b.t. de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
  2. In te stemmen met de concept antwoordbrief aan Omnibuzz
  3. De raad te informeren middels de TILS lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in de brief.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010061
  laden...
 • VOORSTEL: 1. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportgages van Strategische projecten.
  3. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages van Zware projecten en Projecten.
  4. Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.
  5. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de projectenclassificatie, de voortgangsrapportages van de Strategische projecten en het totale projectenoverzicht in het 4e kwartaal 2016 door middel van een brief.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder voor laatste check op actualiteit rapportage.

  (PO) Registratienummer: BW-010066
  laden...
 • VOORSTEL: 1. Met het inspraakverslag over de concept Welstandsnota 2016 in te stemmen;
  2. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de maatregelen om welstandstoetsing uit te voeren binnen de taakstelling van € 10.000,-;
  3. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de hiervoor benodigde aanpassing van de Bouwverordening, zoals opgenomen in bijlage 3 en 4 van de Welstandsnota 2017;
  4. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de wijziging van het welstandsbeleid per 1 januari 2017 op grond van voorgaande punten en bijgevoegde Welstandsnota 2017 vast te stellen;
  5. De supervisor van Vrouwenhof aan te wijzen als toetser van het welstandbeleid in dat gebied;
  6. De toets van reclameaanvragen ambtelijk te laten uitvoeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010082
  laden...
 • VOORSTEL: De raad voor te stellen om het Beleidsplan Wmo 2015-2016 met 3 jaar te verlengen conform bijgevoegde notitie met actiematrix en het plan voort te zetten als Wmo-beleidsplan 2017-2019 'Aan de slag met de transformatie'.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010083
  laden...
 • VOORSTEL: 1. De evaluatie van het beleidsplan jeugdhulp 2014-2016 vast te stellen.
  2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan 2014-2016 met drie jaar te verlengen, met inachtneming van de oplegnotitie 'verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017 tot en met 2019'.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010088
  laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de Startnotitie Transformatie Inloop GGZ en deze als onderdeel van het verlengen van het Beleidsplan Wmo ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
  2. MetGGZ informeren over ons voorgenomen beleid.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010089
  laden...
 • VOORSTEL: 1. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de 3e bestuursrapportage 2016, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) en rapportage kredieten (bijlage 2);
  2. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017 met uitzondering van de overheveling wijkgericht werken ad € 30.000,--;
  3. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
  4. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Fin.) Registratienummer: BW-010090
  laden...
 • VOORSTEL: 1. De 'Richtinggevende notitie resultaatfinanciering Hbh 2017 en daarna.' vast te stellen.
  2. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerp-raadsvoorstel.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Sterk tot aanpassingen in de notitie.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010098
  laden...
 • VOORSTEL: Kennisnemen van de gedane toezeggingen en zorgen voor de nakoming ervan.

  BESLUIT: Akkoord.

  (Gr.) Registratienummer: BW-010099
  laden...
 • VOORSTEL: De raad voorstellen om:
  Een bedrag van € 71.350,00 inclusief btw (afgerond) beschikbaar te stellen voor sanering asbest t.l.v. de reserve huisvesting onderwijs.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010100
  laden...
 • VOORSTEL: Bevestigen van het eerdere besluit dat een civiele procedure zal worden opgestart.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-010103
  laden...
 • VOORSTEL: Met de planschadeovereenkomst voor het uitbreiden van de woning Breugellaan 8 in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010104
  laden...
 • VOORSTEL: Voorstel
  1. Aan de raad voor de stellen te besluiten om de verstrekking sociaal cultureel fonds voor volwassenen eenmalig voor 2017 te handhaven in de huidige vorm.
  2. Aan de raad voor te stellen te besluiten in samenwerking met het Cliëntenplatform minima Weert (CPM) op zoek te gaan naar een duurzame oplossing. Hierbij betrekken een onderzoek naar mogelijkheden van de Weerterlandpas en digitalisering van verstrekkingen op het gebied van sociale, culturele en sportieve activiteiten voor minima via bijvoorbeeld een webshop.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: BW-010016
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de akte van levering van de gronden ten behoeve van wijkwinkelcentrum Leuken aan Heyen Beheer B.V. en Majoor Beheer B.V.
  2. Wethouder van Eersel machtigen om bijgevoegde akte te ondertekenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-01021
  laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met de 3e kwartaalrapportage.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: BW-010122
  laden...
 • laden...
 • laden...