College van B&W 18 oktober 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief aanpassing.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met bijgaande reactie.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010008
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Een subsidie van € 11.000,- verlenen aan Stichting Weerter Topvolleybal voor het seizoen 2016-2017 conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009913
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis nemen van de brief d.d. 3 augustus 2016 van de voorzitter van COA Nederland inzake het aangescherpt maatregelenbeleid.
  2. Het opleggen van de maatregel (tijdelijke) ontzegging van de opvang op het AZC enkel toepassen na constructief overleg tussen COA, burgemeester en politie.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: BW-009974
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de locatiekeuze van de Stichting Dagopvang Weert;
  2. Voor het aanpassen van de gekozen locatie een eenmalige subsidie te verlenen aan Punt Welzijn van maximaal € 48.636, conform bijgevoegde concept-beschikking, ten laste van de Wmo-exploitatie 2016;
  3. Vanaf 2017 een bedrag van € 3.819 te reserveren ten laste van de Wmo-exploitatie om de subsidie aan de Stichting Dagopvang vanaf 2017 te verhogen in verband met de hogere huurkosten van de nieuwe locatie;
  4. Vanaf 2017 een garantiesubsidie verlenen aan Punt Welzijn van maximaal € 15.092 op jaarbasis voor de exploitatie van de locatie als genoemd onder 1, onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgevoegde concept-beschikking, en het daadwerkelijk gebruik hiervan financieel te verwerken in een bestuursrapportage.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009985
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De conceptmuseumvisie vrijgeven voor presentatie aan de raad
  2. De conceptmuseumvisie vrijgeven voor verdere inspraak.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot tekstuele aanpassingen.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009994
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  Parkeren 2017.

  1 documenten
  VOORSTEL: De raad voorstellen in te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017" en de en de "Tarieventabel parkeerbelastingen 2017".

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: BW-009997
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de analyse van de mogelijke oorzaak en de omvang van het tekort en de verwachte ontwikkelingen van dat tekort op het BUIG-budget, alsmede de maatregelen die genomen worden, dan wel worden overwogen, om tot tekortreductie te komen.
  2. De raad te verzoeken hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de analyse en de maatregelen die worden genomen, dan wel overwogen, om tot tekortreductie op het BUIG-budget te komen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: BW-010005
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De samenwerking met EVnetNL voor het beheer en onderhoud van de laadpalen van EVnetNL te verlengen tot en met 31 december 2021.
  2. Met het faciliteren van Smart Charging in te stemmen door dit toe te staan op de 3 laadpalen.
  3. Met het aangaan van een nieuwe tripartite samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Weert, EVnetNL en ElaadNL in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010013
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10.

  NIX 18!

  1 documenten
  VOORSTEL: 1. Kennis nemen van de resultaten van het Jong Proef onderzoek in het kader van de NIX 18 campagne.
  2. De raad informeren over de bevindingen NIX 18 campagne week.
  3. Alle alcoholverstrekkers informeren over de campagne resultaten conform bijgevoegde concept brieven.
  4. Opleggen van geheimhouding op grond van artikel 10 lid 2 sub d, f en g Wet openbaarheid van bestuur ten aanzien van Bijlage Jong Proefonderzoek BHBM Nix 18 Campagne.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassingen.

  (VTH) Registratienummer: BW-010023
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met bijgevoegd Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (B&W) Registratienummer: BW-010030
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het fractievoorzittersoverleg inzake de bemensing van de auditcommissie en desgewenst wensen en/of bedenkingen uitbrengen. .

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (GR) Registratienummer: BW-010031
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad voorstellen:
  a. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2016;
  b. Kennis te nemen van overige ontwikkelingen voor de jaren 2017-2020.
  c. De eerste wijziging van de begroting 2017 vast te stellen

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele aanpassingen.

  (FIN) Registratienummer: BW-009975
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met de startnotitie Waterfront in te stemmen.
  2. Met de projectopdracht Waterfront in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (B&W) Registratienummer: BW-009986
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Vaststellen dat er geen sprake is van winst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010007
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In principe met herontwikkeling van een galerie tot wooneenheid middels een Omgevingsvergunning (uitgebreid) in te stemmen tot 1 mei 2017.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010010
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met de anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst voor het realiseren van bijgebouwen op de locatie Altweerterkapelstraat 14 in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010019
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het eindverslag van de inspraak met betrekking tot de ingekomen reacties op de concept Natuur- en landschapsvisie 2016 vast te stellen.
  2. Aan de raad voorstellen de Natuur- en landschapsvisie vast te stellen.
  3. Aan de raad voorstellen met het uitvoeringsprogramma Natuur- en landschapsvisie oktober 2016 als richtinggevend kader in te stemmen.
  4. Aan de raad voorstellen de middelen opgebouwd uit het kwaliteitsfonds buitengebied te koppelen aan het uitvoeringsprogramma van de natuur – en landschapsvisie.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot tekstuele aanpassingen.

  (RB) Registratienummer: BW-009971
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met de adhesieverklaring voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2017-2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009976
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om:
  Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren conform bijgaande concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009981
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De raad voorstellen om een werkbudget van € 25.000,00 beschikbaar te stellen voor het project samenwerking Weert-Cranendonck-Kempen~Broek.
  2. De raad voorstellen dit budget beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

  BESLUIT: Akkoord met advies; inclusief tekstuele aanvulling.

  (RB) Registratienummer: BW-009987
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Vaststellen van het inspraakverslag “concept-nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017” inclusief de tarieven voor sportaccommodaties.
  2. Aan de raad voor te stellen te besluiten:
  a. De nota “Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017” inclusief de tarieven voor sportaccommodaties vast te stellen.
  b. De “Algemene Subsidie Verordening Weert 2017” vast te stellen.
  c. Afwijkingen ten opzichte van de taakstelling van € 200.000,- te verrekenen met het begrotingsresultaat.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot tekstuele aanpassing.

  (DI) Registratienummer: BW-009998
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten