College van B&W 19 april 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In principe instemmen met de verkoop van de onroerende zaak aan de Recollectenstraat 5 en 5A (De Tiendschuur) aan de koper.
  2. Voorstellen aan de gemeenteraad om eventuele wensen en bedenkingen betreffende voorgenomen verkoop van de onroerende zaak gelegen aan de Recollectenstraat 5 en 5A (De Tiendschuur) kenbaar te maken.
  3. Geheimhouding opleggen zonder eindtermijn van de niet openbare bijlagen ingevolge 25 lid 2 Gemeentewet juncto 10 lid 2 sub b en sub g Wob.
  4. De gemeenteraad verzoek om de door het college opgelegde geheimhouding van de niet openbare bijlagen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en sub g Wbo te bekrachtigen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009271
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Instemmen met de evaluatie Kermis Weert 2015.
  2. Instemmen met uitvoering van de actiepunten uit de evaluatie Kermis Weert 2015:
  2.1. Voorschriften terrassen, tenten en overkappingen, glasgebruik en beveiliging behandelen bij de evaluatie Horeca – en Evenementenbeleid medio 2016;
  2.2. De brandweer verzoeken om calamiteitenroutes vast te leggen;
  2.3. Meten bezoekersstromen op kritische punten in de kermisroute ( Langstraat/ Wilhelminasingel en Stationsstraat/Wilhelminasingel);
  2.4. Oplossing zoeken om het zicht van de camera op de Oelemarkt te waarborgen bij evenementen;
  2.5. Inrichting van de Oelemarkt per evenement bezien;
  2.6. Exploitanten bak- braadkramen waarbij gebreken geconstateerd worden bij de controle niet toestaan hun bak- braadkraam in gebruik te nemen;
  2.7. Als gemeente alleen nog geluidsarme aggregaten inzetten voor en tijdens de kermis;
  2.8. Grootvermaak attracties rouleren over de diverse terreinen om meer dynamiek in de kermis te krijgen en overlast gevende attracties te spreiden;
  2.9. Mogelijkheden onderzoeken onder welke voorwaarden bakken en braden op terrassen toe kan worden gestaan;
  2.10. Brandcompartimentering op het woonwagenterrein Sint Maartenslaan aanpassen aan de veiligheidseisen;
  2.11. Maatregelen nemen om de verkeersdruk in de wijk Fatima te verminderen;
  2.12. Parkeerroutes richting het centrum verbeteren door o.a. gebruik van pictogrammen;
  2.13. Parkeerterreinen pakwagens niet meer toestaan in groenvoorzieningen Centrum;
  2.14. Onderzoeken of de op- en afbouwperiode ingekort kan worden en met minder overlast voor de omgeving;
  2.15. Onderzoeken mogelijkheden toepassen duurzame energie woonwagenterrein.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009301
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Instemmen met de evaluatie Carnaval Weert 2016.
  2. Instemmen met uitvoering van de actiepunten uit de evaluatie Carnaval Weert 2016:
  2.1. Intern traject en communicatie rondom noodweer evalueren;
  2.2. Indieningstermijn voor B evenementen vaststellen op minimaal 14 weken voorafgaand aan het evenement;
  2.3. Bij een evenement waar veel publiek verwacht wordt geen podium toestaan op de Oelemarkt aan de zijde van de Singel/Biest;
  2.4. Het gebruik van drinkgerei van glas, door individuele horeca inrichtingen, nader reguleren:
  2.5. Bij grote evenementen over te gaan tot afsluiting van het evenemententerrein;
  2.6. In de toekomst bij het verzoek een overkapping te plaatsen op de Oelemarkt (of elders), de aanvrager in een vroegtijdig stadium in overleg laten treden met de brandweer om te bekijken hoe e.e.a. veilig kan worden geplaatst voor zowel de omgeving, bezoekers als organisator;
  2.7. Voor het cameratoezicht Oelemarkt zoeken naar een andere opstelling/plaats voor de camera.
  3. Vaststellen beleidslijn “Glas of plastic”.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009312
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In principe instemmen met de concept-koopovereenkomst en concept erfpachtovereenkomst tussen Springstal Rob Ehrens en de gemeente Weert
  2. Voorleggen van de concept-koopovereenkomst en de concept erfpachtovereenkomst aan de gemeenteraad om eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.
  3. Opleggen van geheimhouding zonder eindtermijn van de bij deze overeenkomsten behorende taxatierapporten, gelet op art. 10 lid 2 onder b en g WOB.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. R.) Registratienummer: BW-009352
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerpbestemmingsplan ‘St. Jobstraat en Friezenstraat’ en het ontwerpbesluit in te stemmen;
  2. Met de ontwerpomgevingsvergunning in te stemmen;
  3. Met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘St. Jobstraat en Friezenstraat’ in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009414
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De notitie ‘Een tijdelijk thuis: de innovatieve aanpak van een huisvestingsvraagstuk’ vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Van Eersel tot tekstuele aanpassingen.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009425
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Voorgesteld wordt:
  1. In te stemmen met bijgevoegde uitgangspuntennotitie;
  2. Een bedrag van € 2.250 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de begeleiding door Inkoopcentrum Zuid en het opstellen van een vervoersplan door Trafficon.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: BW-009430
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De exploitatiebijdrage vragen te betalen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009434
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Van het rapport “Moeten wij ons zorgen maken!?”, onderzoek naar het alcoholgebruik van jongeren tussen de 14 en 18 jaar in de gemeente Weert kennis nemen;
  2. Van het Jong Proef onderzoek BHBW 0-meting kennis nemen;
  3. Gewijzigd Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet (versie 1.1.) aanbieden aan de raad ter vaststelling;
  4. De raad vragen het benodigde budget met ingang van 2017 structureel te verhogen met. € 20.000.00 voor de uitvoering van de interventies en acties uit het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet versie 1.1. en dit voorstel meenemen in de integrale prioriteiten afweging 2017

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009435
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de 2e fusierapportage De Risse/Westrom t/m 4e kwartaal 2015.
  2. De raad via de TILS-lijst kennis te laten nemen van de rapportage genoemd onder punt 1.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009437
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen aan de ‘Stichting Basketbal Promotie Limburg’ van maximaal € 1.250,- voor het organiseren van de ‘Streetball Masters 2016’ conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009444
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen om de meervoudig onderhandse aanbesteding.
  2. In te stemmen om de aanbesteding op basis van laagste prijs te gunnen.
  3. De heer M. Knaapen, plaatsvervangend directeur sector Ruimte, te mandateren voor het ondertekenen van de opdracht.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: BW-009448
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Besluiten toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 1 april 2016;
  2. Besluiten de wensen als vermeld in het amendement van de SP van 23 maart 2016 in te brengen bij toetreding tot de gemeenschappelijke regeling;
  3. Besluiten tot het verzenden van bijgevoegde brief met het verzoek tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009455
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Twee extra leden stembureaus te benoemen conform het bijgevoegde overzicht.
  2. Deze leden tot voorzitters van de stembureaus te benoemen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PuZa) Registratienummer: BW-009458
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen aan ‘Theatergroep Tierelantijn’ van maximaal € 500,- voor het organiseren van ‘Tierelantijn Midzomerfestijn 2016’ conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009460
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begrotingen 2017 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. 'De Risse' en van Risse Holding BV.
  2. De primaire (concept)begrotingen 2017 ter kennis te brengen van de raad.
  3. De Raad te verzoeken om zijn eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgelegde (concept)begrotingen kenbaar te maken.
  4. De Raad voor te stellen te besluiten om de middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2017 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009461
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Akkoord gaan met bijgevoegde antwoordbrief aan de wijkraad Keent betreffende erkenning en samenwerking.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele aanpassingen in de brief.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009462
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Sint Sebastiaanskapelstraat 6 en 32’ in te stemmen;
  2. Met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Sint Sebastiaanskapelstraat 6 en 32’ in te stemmen;
  3. Met bijgevoegde anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst in te stemmen;
  4. Met bijgevoegde verklaringen in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009465
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Een subsidie van € 22.000,- te verlenen aan Stichting TOP BSW/Business voor het jaar 2016 conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. I.) Registratienummer: BW-009483
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Te kiezen voor uitvoering van het programma Swim2Play voor de basisscholen in het schooljaar 2016-2017.
  Hiervoor een bedrag van € 79.429,00 beschikbaar te stellen voor het schooljaar 2016-2017.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009484
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten