College van B&W 19 juli 2016 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor 2016 een subsidie te verlenen van € 38.434,22 aan Stichting Streekomroep Weert conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. I) Registratienummer: BW-009539
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met ontbinding van de overeenkomst met Vos Projectontwikkeling b.v. in te stemmen.
  2. Met sloop voormalige St. Laurentiusschool in te stemmen.
  3. Met uitgifte bouwrijpe grond locatie voormalige St. Laurentiusschool ten behoeve van woningbouw in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009615
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De subsidie aan Zanggroep VOCUS voor ‘Huiskamerconcert VOCUS’ conform bijgevoegde concept-beschikking te weigeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009716
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de ontwerp Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Weert
  2. De ontwerp Verordening voor instemming voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van Limburg.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009727
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De verschoonbare reden die Stichting Kindervakantiewerk Stramproy opgeeft, ongegrond te verklaren;
  2. De subsidieaanvraag ontvankelijk te verklaren;
  3. Eenmalig gebruik te maken van de hardheidsclausule.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009745
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Toezenden aan de gemeenteraad de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies; inclusief aanvulling in brief.

  (B&W) Registratienummer: BW-009748
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met het geheel weigeren van de gevraagde omgevingsvergunning.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009758
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het nieuwe beleid voor standplaatsen consumptie-ijs/oliebollen vast te stellen en het Standplaatsenreglement aan te passen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009761
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het advies inzake de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport van pluimveebedrijf Kunnen, Heltenbosdijk 12 te Weert vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009763
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. het ‘uitvoeringscontract gespecialiseerde jeugdhulp 2017’ en het ‘uitvoeringscontract gecertificeerde instelling 2017’ conform bijlage 1 en 2 vast te stellen
  2. de vastgestelde documenten zoals onder 1. genoemd aan raamcontractanten toe te sturen als onderdeel van het inkoop- en aanbestedingsproces 2017;
  3. het voorlopige exploitatieoverzicht Jeugdhulp Midden-Limburg 2017, bijlage 3, vast te stellen en daarmee voor de gemeente Weert een bedrag van € 9.415.236 (van het totale regionale bedrag van € 47.544.245,-) beschikbaar te stellen ten behoeve van de eerstelijns jeugdhulp, de toegang, de gespecialiseerde jeugdhulp en diverse uitvoeringskosten onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2017 door de gemeenteraad.
  4. het ‘beoordelingskader offertes voor gespecialiseerde Jeugdhulp 2017 en Jeugdhulp Gedwongen Kader, bijlage 4, vast te stellen
  5. de portefeuillehouders voor Jeugdhulp mandaat te verlenen, in gezamenlijkheid met de mandaathouders van de andere Midden-Limburgse gemeenten en conform het 'Beoordelingskader offertes gespecialiseerde Jeugdhulp en Gedwongen kader door gecertificeerde instellingen 2017', onderdeel 4 'Escalatieprocedure' te beslissen.
  6. op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 10, 2e lid onder g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheimhouding op te leggen ten aanzien van 'Exploitatieoverzicht Jeugdhulp Midden Limburg 2017', bijlage 3;
  7. op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 10, 2e lid onder g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheimhouding op te leggen ten aanzien van het
  'Beoordelingskader offertes gespecialiseerde Jeugdhulp en Gedwongen kader door gecertificeerde instellingen 2017',bijlage 4;
  8. het college de geheimhouding op te heffen, zoals bedoeld onder beslispunt 6 en 7 zodra het gunningsproces heeft geleid tot uitvoeringscontracten en bijbehorende bezwaartermijn van 6 weken ongebruikt is verstreken.
  9. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast stellen en beschikbaar stellen aan de raad

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009764
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Een reiskostenvergoeding die deelnemers aan het VDL Nedcar project ontvangen dienen te worden beschouwd als vrij te laten middelen (zoals bedoeld in artikel 31 lid 2 Participatiewet) in de periode van 4 maanden opleidingstraject.
  2. De weg van bijzondere bijstand open te stellen op individuele basis ten behoeve van een vergoeding van de kosten van een rijbewijs om een (eventueel) vervoersprobleem naar VDL Nedcar op te lossen.
  3. Deze bijzondere bijstand te verstrekken in de vorm ‘om niet’.
  4. Het aansturen op een tijdige en structurele invulling van premiebeleid om een uitstroompremie te verstrekken aan deelnemers van het VDL Nedcar project ter hoogte van € 500,00 na een proefperiode van 4 maanden en 6 maanden volledige uitstroom.
  5. Het busvervoer te continueren in de periode na de voorfase van 4 maanden en 6 maanden uitstroom en daarvoor een nog nader in te vullen vergoeding van de deelnemer vragen die minimaal kostendekkend is.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: BW-009765
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. het concept uitvoeringscontract Wmo 2017 (bijlage 1) vast te stellen en dit document toe te sturen aan de raamcontractanten Wmo als onderdeel van het inkoop- en aanbestedingsproces 2017;
  2. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven;
  3. de exploitatieraming van de gemeente Weert zoals weergegeven in bijlage 4 'Exploitatieoverzicht Wmo 2016', met bijbehorende toelichting 4a, vast te stellen en het budget voor de inkoop van zorg in natura (ZIN) zoals weergegeven in genoemd exploitatieoverzicht beschikbaar te stellen, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2017 door de gemeenteraad;
  4. in te stemmen met de voorgestelde wijze van berekening van de budgetplafonds;
  5. in te stemmen met het indexerings- en de afrondingsvoorstel met betrekking tot de tarieven Wmo 2017;
  6. het 'Beoordelingskader offertes Wmo 2017' vast te stellen conform bijgevoegde bijlage 2;
  7. de portefeuillehouder voor Wmo mandaat te verlenen, om in gezamenlijkheid met de mandaathouders van de andere Midden-Limburgse gemeenten en conform het 'Beoordelingskader offertes WMO 2017', onderdeel 3 'Escalatieprocedure' te beslissen;
  8. op grond van artikel 55 gemeentewet, juncto artikel 10, 2e lid onder b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 2 'Beoordelingskader offertes Wmo 2017' en bijlage 4 'exploitatieoverzicht Wmo 2017;
  9. de geheimhouding, zoals bedoeld onder beslispunt 8, op te heffen zodra het gunningsproces heeft geleid tot uitvoeringscontracten en bijbehorende bezwaartermijn van 6 weken ongebruikt is verstreken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009766
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De vaste standplaatsvergunning voor de weekmarkt van Marktbakker Rongen in te trekken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009772
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met de natuurontwikkeling aan de Heltenbosdijk en de Vetpeelweg in principe in te stemmen.
  2. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009773
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Met de vaststellingsovereenkomst in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009775
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
  2. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
  3. Het verzoek om vergoeding proceskosten af te wijzen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: BW-009776
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgaande brief aan de raad over de uitvoering van de bij de begrotingsbehandeling 2016 ingediende motie.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele aanpassingen in de brief.

  (Fin.) Registratienummer: BW-009778
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van:
  a. het jaarrapport van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. 'De Risse' 2015;
  b. de vastgestelde jaarrekening 2015 van de Risse Holding BV;
  c. het jaarverslag Risse Groep 2015.
  2. De raad via de TILS-lijst kennis te laten nemen van de documenten genoemd onder punt 1.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009781
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voorgesteld wordt om in te stemmen met:
  • De uitvoering van het Projectplan vervolg uitvoering Masterplan Informatie architectuur (fase 2);
  • Aanbieden van het Projectplan vervolg uitvoering Masterplan Informatie architectuur (fase 2) aan de Raad, conform RAD-001292.

  BESLUIT: Akkoord met advies; toevoegen overzicht financiële consequenties fase 2.

  (B&W) Registratienummer: BW-009783
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Kennisnemen van de verhuizing van De Roos, conform bijgevoegd plan van aanpak;
  De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009784
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Eenmalig subsidie te verlenen aan vijf goedgekeurde doorbraakprojecten 3D.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009785
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De huidige huurovereenkomst voor het parkeerdek Collegeplein open te breken en te verlengen tot 2039.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: BW-009786
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. een uitbreiding te realiseren van maximaal 0,33 fte (voor schooljaar 2016-2017) voor Punt Welzijn om tegemoet te komen aan de extra vraag om pakketten bewegingsonderwijs
  2. dit middels een addendum bij de vigerende samenwerkingsovereenkomst vast te leggen en wethouder Gabriëls te machtigen om namens de gemeente Weert betreffende addendum te tekenen ex artikel 171 van de Gemeentewet.
  3. de gemeenteraad middels de TILS-lijst te informeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009790
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Vaststellen van de subsidie voor jeugdhulp 2015 aan het Centrum voor Jeugd- en Gezin Midden-Limburg op € 1.097.250,-
  Het verleningsbesluit aan Rubicon voor Jeugdhulp over 2015 d.d. 12 november 2014 intrekken. Een nieuw verleningsbesluit nemen voor Jeugdhulp over 2015 aan Rubicon waarbij de subsidie wordt verleend en wordt vastgesteld op € 685.075,-
  De subsidie voor jeugdhulp over 2015 aan William Schrikker Pleegzorg met toepassing van de hardheidsclausule vaststellen op € 39.002,-
  De subsidie voor jeugdhulp over 2015 aan het Bureau Jeugdzorg Limburg vaststellen op € 992.349,-
  De subsidie voor jeugdhulp over 2015 aan William Schrikker Groep vaststellen op € 111.132,-

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009792
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Ondertekenen door burgemeester van de raamcontracten leerlingenvervoer gemeente Weert perceel 1 t/m 5 en het gymvervoer perceel 7.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: BW-009793
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Met het op 16 juli 2016 overlegde alternatief bouwplan voor Langstraat 5 te Weert, als het gaat om het voldoen aan redelijke eisen van welstand, in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH (ns)) Registratienummer: BW-009796
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Een last onder bestuursdwang op te leggen aan Ruvarst B.V. Lozerweg 22 alhier.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009798
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...