College van B&W 20 december 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Subsidie te verlenen aan Stichting Punt Welzijn voor 2017 van maximaal € 1.722.488,- conform bijgevoegde concept beschikking;
  2. € 16.725,- overhevelen naar OCSW voor de invulling van de taak “ondersteuning belangenorganisaties” die per 1-1-2017 wordt uitgevoerd door een medewerker van de afdeling OCSW.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009860
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van bijgevoegde voortgangsrapportage 'Ontwikkeling Flexibele Maatschappelijke Opvang, november 2016'.
  2. Het Afsprakenkader 2017 vast te stellen.
  3. Subsidie te verlenen aan het ZRC voor 2017, van maximaal € 435.413,= Conform bijgevoegde concept beschikking.
  4. De gemeente Venlo te verzoeken om de kosten voor de flexibele maatschappelijke opvang beschikbaar te stellen, vanuit de rijksmiddelen die zij als centrumgemeente ontvangen.
  5. Venlo voor te stellen deze werkwijze vast te leggen voor de jaren 2017-2018-2019, conform bijgevoegde brief.
  6. De Raad in kennis te stellen via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010078
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In afwijking van het gemeentelijk inkoopbeleid de inhuur van Inkoopadviesbureau CBP m.i.v. 1-1-2017 te verlengen met 6 maanden met een optie van 2 x 3 maanden (opzegtermijn één maand).

  BESLUIT: Akkoord met advies; inclusief tekstuele aanpassingen.

  (FIN) Registratienummer: BW-010167
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2017 (UP 2017) inclusief het deel van de RUD Limburg Noord vast te stellen.
  2. In te stemmen met de inbreng van de milieutaken betreffende de niet Rud-inrichtingen in de RUD Limburg Noord.
  3. In te stemmen met het regionale minimum uitvoeringsniveau voor inrichting gebonden toezicht.
  4. In te stemmen met de urenreservering ten aanzien van de bestuurlijke prioriteiten & projecten met betrekking tot toezicht.
  5. De uitvoering van de lokale toezichttaken nader af te stemmen met de politieregio Limburg Noord en het Integraal Veiligheidsbeleid.
  6. Het UP 2017 ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-010180
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015 te wijzigen conform bijgevoegd ontwerp besluit (bijlagen 1 en 2).
  2. De tarieven voor huishoudelijke hulp voor 2017 vaststellen (bijlage 3).
  3. Instemmen met het mandateren van de toegangsbepaling tot het gebruik van de HHT- regeling aan de Stichting Land van Horne, De Zorggroep, Proteïon Schoon bv en Ouderencentrum Beek en Bos ter uitvoering van de onder de Huishoudelijke Hulp Toelage vallende diensten in 2017. Dit onder voorbehoud van vaststelling van de 'richtinggevende notitie resultaatfinanciering HBH 2017 en daarna' door de gemeenteraad op 21 december 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies; inclusief tekstuele aanpassing.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010198
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Vast te stellen de notitie Evaluatie Persoonsgebonden Budget 2016 (bijlage 1).
  2. In te stemmen met de nieuwe tariefstructuur Persoonsgebonden Budget en deze in laten gaan per 1 april 2017 (Bijlage 2).
  3. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015 te wijzigen conform bijgevoegd ontwerp besluit (Bijlage 3).
  4. De nadere regels jeugdhulp gemeente Weert 2015 te wijzigen conform bijgevoegd ontwerp besluit (Bijlage 4).
  5. De raad hierover te informeren middels de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies; inclusief tekstuele aanpassing.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010199
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8.

  Last onder dwangsom.

  geen documenten
  VOORSTEL: 1. In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar.
  2. De begunstigingstermijn te stellen op vier weken na datum verzending van het besluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-010204
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met de koopovereenkomst met CRE Development.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir R) Registratienummer: BW-010221
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met overeenkomst inzake compensatie.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010228
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: • Kennisnemen van het onderzoek naar het versneld en kostenneutraal toepassen van LED straatverlichting volgens aangenomen motie II.M.4.
  • Het beleid voor toepassing van LED straatverlichting bij nieuwe aanleg, vervangingsprojecten en reguliere vervanging te continueren binnen de huidige technische en financiële kaders.
  • Vaststellen van de raadsinformatiebrief over de uitvoering van het gevraagde onderzoek naar het versneld en kostenneutraal toepassen van LED technologie in de openbare straatverlichting.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir R) Registratienummer: BW-010231
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Van het eindrapport ‘Locatie onderzoek Swinnen’ kennis te nemen.
  2. Met het opstellen van een beleidskader ‘Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven uit woonwijken’ in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010232
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Een subsidie van € 5.400,- te verlenen aan tafeltennisvereniging Megacles voor het opstarten van een RTC voor paratafeltennis conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010233
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag inclusief het meerjarenplan Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg 2017-2018 en de begroting 2017.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 163.848,18 aan de gemeente Venlo voor de financiering van Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg in 2017.
  3. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010234
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Te besluiten om de leden van de gemeenteraad over de evaluatie te berichten volgens bijgevoegde conceptbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir R) Registratienummer: BW-010239
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de brief van de Stichting Dorpsraad Stramproy en in te stemmen met beantwoording, conform bijgevoegde antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PuZa) Registratienummer: BW-010240
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Te besluiten om Fabrice Pannemans, medewerker afdeling VTH, aan te wijzen als toezichthouder weekmarkt op basis van de Marktverordening.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-010244
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de derde kwartaalrapportage Jeugdhulp en Wmo 2016.
  2. De Raad te informeren conform bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010246
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Te besluiten om met de gemeente Nederweert bijgevoegd samenwerkingsconvenant aan te gaan ten behoeve van de benoeming en aanstelling boa’s.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-010247
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om, vooruitlopend op besluitvorming in college over de subsidieverlening 2017, voor de maanden januari t/m maart 2017 aan Stichting Bibliocenter, Stichting Munttheater Weert, Stichting Muziekcentrum de Bosuil een voorschot op de subsidie 2017 te geven.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010250
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Een subsidie verlenen aan Punt Welzijn van maximaal € 25.000,- voor het realiseren van 0,4 fte Beweegmakelaar voor de periode 1 februari 2017 tot en met 31 januari 2018.
  2. Een deel van de middelen voor de Beweegmakelaar ten laste brengen van de Wmo-exploitatie 2017.
  3. Afspraken omtrent de Beweegmakelaar middels een addendum, behorende bij de samenwerkingsovereenkomst met Punt Welzijn in het kader van de Brede Impuls combinatiefuncties (1 september 2016 t/m 31 augustus 2019 vorm te geven en dit te laten tekenen door wethouder Gabriëls (bevoegdheid burgemeester).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010252
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Van de door de Welstandscommissie uitgebrachte adviezen, voor wat betreft de donkerbruine gevelsteen, af te wijken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-010258
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om een bedrag van maximaal € 6.500,- ten laste te brengen van het beschikbare budget Fonds voor culturele activiteiten 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies; inclusief tekstuele aanvulling.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010259
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het besluit van het bestuur van De Risse om het fusieproces te beëindigen.
  2. De raad in de gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen over het beëindigen van het fusieproces Risse – Westrom kenbaar te maken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010262
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Vaststellen van een Register gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: BW-010214
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van de fractie Weert Lokaal om de heer L.C.G. Kusters te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie voor de procedure tot herbenoeming van de burgemeester.

  BESLUIT: Akkoord met advies; inclusief tekstuele wijzigingen.

  (Gr.) Registratienummer: BW-010272
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten