College van B&W 21 juni 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad via bijgevoegd conceptbrief te informeren over de achtergronden en onderbouwing van de in het kader van de Voorjaarsnota ingediende prioriteit “Impuls cultuurbeleid”.

  BESLUIT: Akkoord met advies d.d. 17 juni 2016.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009685
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  Laarveld 2016.

  1 documenten
  VOORSTEL: 1. Met het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ in te stemmen
  2. Met het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’ in te stemmen
  3. Met het exploitatieplan ‘Laarveld 2009, eerste herziening’ in te stemmen
  4. Met het ‘Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 1 en 2’ in te stemmen
  5. Met het ontwerp raadsbesluit in te stemmen
  6. Met het opstarten van de procedure door het ter inzage leggen van de stukken in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB/PO) Registratienummer: BW-009575
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennisnemen van de jaarrekening en jaarverslag 2015 van Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) en het definitief subsidie 2015 vaststellen op € 1.339.873,- conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009594
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennisnemen van de jaarrekening en jaarverslag 2015 van Stichting Munttheater Weert en het definitief subsidie 2015 vaststellen op € 1.105.480,- conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009597
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Per 1 juli 2016 te stoppen met het extra toezicht voor het Stationsplein en omgeving.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009604
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De raad voor te stellen de Archiefverordening gemeente Weert 2016 vast te stellen.
  2. Het Besluit Informatiebeheer gemeente Weert 2016, onder voorbehoud van vaststelling van de Archiefverordening door de raad, vast te stellen.
  3. Dit besluit na vaststelling en publicatie ter kennisname te sturen aan Gedeputeerde Staten van Limburg.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. BV) Registratienummer: BW-009605
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aangaan bijgevoegde huurovereenkomst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009606
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen om:
  1. Het bestemmingsplan ‘St. Jobstraat en Friezenstraat’ gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘St. Jobstraat en Friezenstraat’ als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  3. Voor het bestemmingsplan ‘St. Jobstraat en Friezenstraat’ geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009609
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met extra aflossing hypotheek scouting St. Maarten in 2016
  2. Hiervoor eenmalig in 2016 een extra bijdrage van € 20.000 te verlenen, waarvan € 7.500 in 2016 ten laste komt van budget subsidie scouting en de financiële bijstellingen over de periode 2016-2019 worden meegenomen in een bestuursrapportage 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009625
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Mw. M. van Dijke (GIMD B.V.) aan te wijzen als externe vertrouwenspersoon integriteit
  2. Aanwijzingsbesluit en bijgevoegde brieven te ondertekenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: BW-009631
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Omarmen van initiatieven om windenergie te realiseren.
  2. Uitgangspunten windenergie vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot tekstuele aanpassingen.

  (RB) Registratienummer: BW-009633
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Mandaat verlenen aan Inkoop Centrum Zuid voor alle noodzakelijke handelingen in het kader van de nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer (inclusief gunningsbesluiten).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: BW-009634
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan Van Gent Carwash & Cleaning, Moesdijk 4A, Weert;
  2. De begunstigingstermijn te stellen op acht weken na datum verzending van het besluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009645
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan Vossen Laboratories, Graafschap Hornelaan 182, Weert;
  De begunstigingstermijn te stellen op 1 september 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009647
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met de compensatieovereenkomst in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009653
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Aan de raad voorstellen om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert 2016 vast te stellen met inwerkingtreding per 15 augustus 2016.
  2. Aan de raad voorstellen om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert, als laatst geactualiseerd in september 2010, in te trekken per 15 augustus.
  3. Vaststellen van Nadere regels bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Weert 2016 met inwerkingtreding per 15 augustus 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009654
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan Smeets-Coolen B.V., p/a Varenstraat 6, Hunsel.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009657
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennisnemen van de procedure voor toetreding nieuwe aanbieders jeugdhulp en Wmo in 2017;
  2. Vaststellen van de geactualiseerde inkoopleidraden Jeugdhulp en Wmo 2017 conform bijgevoegde concepten;
  3. Vaststellen van de geactualiseerde raamovereenkomsten jeugdhulp en Wmo 2017 conform bijgevoegde concepten;
  4. Mandaat verlenen conform bijgevoegd (concept) besluit mandaat en volmacht inkoop sociaal domein
  5. De burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen conform bijgevoegd (concept) besluit mandaat en volmacht inkoop sociaal domein.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009660
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan muziekcentrum de Bosuil twee keer per jaar een ontheffing van de sluitingstijd te verlenen tot 4.00 uur voor het houden van een Dance-event.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009663
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Toekennen sportruimte in gemeentelijke sportaccommodaties voor toernooien en evenementen in het sportseizoen 2015-2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009664
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de bijgevoegde concept-antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009667
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de stand van zaken diverse formats “Kiezen met Visie” doorkijk begroting 2017.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Fin.) Registratienummer: BW-009671
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De raad voorstellen de conceptnota Herziening Subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017 inclusief de tarieven voor sportaccommodaties vast te stellen en vrij te geven voor inspraak;
  2. De raad voorstellen de concept ‘Algemene Subsidieverordening Weert 2017’ vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot tekstuele aanpassingen.

  (Dir. I) Registratienummer: BW-009675
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de 3e fusierapportage De Risse/Westrom t/m 1e kwartaal 2016.
  De raad via de TILS-lijst kennis te laten nemen van de rapportage genoemd onder punt 1.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009676
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De coördinatiegroep van de fusie Risse-Westrom via de bijgevoegde brief in kennis te stellen van de uiterste ontvangstdatum van de definitieve fusierapportage Risse/Westrom.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009677
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de antwoorden op de vragen over de voorjaarsnota 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Fin.) Registratienummer: BW-009681
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De raad voorstellen het ‘Beleids-actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert 2016-2017’ vast te stellen.
  2. Vooruitlopend op het raadsbesluit de formatie van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) tijdelijk uit te breiden met 2 fte voor de uitvoering van het bijgevoegde beleids- en actieplan.
  3. In te stemmen met de bijgevoegde (concept) raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele aanpassingen.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009515
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Vast te stellen de jaarstukken 2015;
  Vast te stellen de productenrealisatie 2015;
  De raad voorstellen de jaarstukken 2015 vast te stellen;
  De raad voorstellen in te stemmen met de resultaatbestemming 2015;
  De raad voor te stellen in te stemmen met het verrekenen van resultaten sociaal domein voor de jaren 2016 tot en met 2019 met de bestemmingsreserve 'Sociaal domein';
  De raad voor te stellen in te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve 'Combinatiefunctionarissen' voor de jaren 2016 tot en met 2020.
  Geheimhouding op te leggen voor de als bijlagen bijgevoegde staten P bouwgrondexploitaties.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Fin.) Registratienummer: BW-009686
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten