College van B&W 22 november 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij de aanschaf van luchtfoto’s en obliek 2017.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir BV) Registratienummer: BW-010091
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Akkoord te gaan met een aantal aanpassingen aan de publiekshal in het stadhuis.
  2. De uitgaven te dekken uit het bestaande krediet Stadhuis.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Aandacht voor goede communicatie.

  (Dir BV) Registratienummer: BW-010105
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met beantwoording van gestelde vraag tijdens raadsvergadering 3 oktober 2016 door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir R) Registratienummer: BW-010109
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de brief van Vereniging Vrijbit en in te stemmen met beantwoording, conform bijgevoegde antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Puza) Registratienummer: BW-010115
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om de regionale taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie OGGZ bij het vervallen van de centrumgemeenteconstructie, naar verwachting per 1 januari 2020, zelf te gaan organiseren, zoveel mogelijk in samenwerking met de gemeenten in de regio Midden-Limburg;
  Wethouder M.A.J. Smitsmans-Burhenne van de gemeente Roermond te mandateren om dit besluit namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert kenbaar te maken aan het Rijk en aan de VNG, door middel van bijgevoegde concept-brief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010120
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met de aanvulling op de koopovereenkomst van De Tiendschuur.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-010128
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Voor het jaar 20176 een aanvullende subsidie van maximaal € 38.970 te verlenen aan Punt Welzijn ten behoeve van Vluchtelingenwerk Weert conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010131
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Indienen van een aanvraag voor een voorschot 2016 gebundelde uitkering.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010138
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde informatiebrief voor de leden van de raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls.

  (Dir I.) Registratienummer: BW-010133
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. René Bladder tijdelijk te benoemen als waarnemend directeur Ruimte;
  2. Selma van Mensvoort tijdelijk te benoemen als waarnemend afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid c.a.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: BW-010146
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de overwegingen en de conclusie van de coördinatie/stuurgroep Fusie Risse - Westrom dat een fusie op dit moment niet realistisch is en het proces moet worden beëindigd.
  2. Te besluiten bijgaande raadsinformatiebrief op woensdag 23 november 2016 om 13:00 uur door te leiden naar de raad.
  3. Te besluiten om een raadsvoorstel en –besluit voor te bereiden op basis waarvan de raad zijn wensen en bedenkingen omtrent de beëindiging van het fusieproces kan aangeven.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010154
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennisnemen van voortgang binnen de samenwerking Weert-
  Venlo-Venray- Roermond;
  2. Instemmen met het geschetste vervolgproces en het
  verstrekken van een opdracht voor het verder vormgeven van
  de samenwerking tussen de betrokken gemeenten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009988
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten