College van B&W 23 augustus 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennisnemen van bijgevoegd overzicht ‘Zomermandaat 2016 – O’.

  BESLUIT: Akkoord.

  () Registratienummer: BW-00
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Akkoord te gaan met de aanpassing van de T-splitsing Maaseikerweg – Beatrixlaan.
  2. Akkoord te gaan met het principe besluit om de kosten voor de uitvoering, begroot op € 220.000,- te dekken uit het restant van het krediet Houtstraatlossing fase 2.
  3. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot de kostenramingen als niet-openbare bijlage, gelet op art. 10 lid 2 onder b en g WOB.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009408
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Bijgaande ‘Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2016’ vast te stellen.
  2. De huidige ‘Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014’ in te trekken met ingang van de dag waarop de onder punt 1. Genoemde Regeling in werking treedt.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PZ) Registratienummer: BW-009777
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. de raad voorstellen om de meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijke vastgoedobjecten 2016 – 2020 vast te stellen;
  2. instemmen met de meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijke vastgoedobjecten 2016 – 2020.
  3. instemmen met de stortingen 2016 – 2020 ten laste van de exploitatie gemeentelijk vastgoed; deze stortingen komen ten gunste van de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed (R2156) (zie laatste blz. van de bijlage).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009780
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met de ontwerp Ringbanenvisie 2016 in te stemmen.
  2. De ontwerp Ringbanenvisie 2016 vrij te geven voor inspraak.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009810
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 20 juli 2016 door de portefeuillehouders gedane toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: BW-009811
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voor te stellen:
  1. Het bestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 8’ ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 8’ met identificatienummer NL.IMRO.0988.BPHeugterbroekdijk8-VAO1 als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  3. Voor het bestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 8’ geen exlpoitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009812
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Uitvoering te geven aan de motie ‘Fusie Risse – Westrom’ d.d. 20 juli 2016 door:
  a. De coördinatiegroep Fusie te informeren via de brief in bijlage 2.
  b. De wethouders van Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Cranendonck, Nederweert, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond te informeren via de brief in bijlage 3.
  2. De raad te informeren over de wijze waarop de motie is afgehandeld via de raadsinformatiebrief in bijlage 4.

  BESLUIT: D.d. 25 juli 2016 akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009814
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Het verzoek om handhaving af te wijzen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009820
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In principe met herontwikkeling van de winkel tot wooneenheid middels een Omgevingsvergunning (uitgebreid) in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009821
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met bijgaande brief, waarin het programma incl. niet-DAEB deel in Hornehoof wordt ondersteund, in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009822
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. De ‘Verordening starterslening gemeente Weert 2015’ in te trekken.
  2. De ‘Verordening starterslening gemeente Weert 2016’ vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009829
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het opschorten van de begunstigingstermijn voor twee onderdelen van de last.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009831
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De in bijgevoegde aanwijzingsbesluiten vermelde personen aan te wijzen als toezichthouder en te benoemen als onbezoldigd ambtenaar met de titel van opsporingsbevoegdheid.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009833
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Akkoord te gaan met bijgaande antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009847
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Het handhavingsbeleidsplan Werk, Inkomen en Zorgverlening vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: BW-009849
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Instemmen met de uitwerking van de motie I.A.4 d.d. 12.11.2015 inzake vragen bezuiniging vervoer- en opvangkosten zwerfdieren.
  2. Met dieren Ambulance Midden-Limburg en dierenasiel De Beestenboel een nieuw contract per 01-01-2017.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009720
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de overeenkomst mobiele rijwielstalling met toezicht op Kasteelplein.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG / VTH) Registratienummer: BW-009842
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Te besluiten tot aangaan van samenwerkingsconvenant boa’s met de gemeente Leudal.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009848
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De raad voorstellen het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 en het Beheerplan Waterlichamen Weert 2017-2021 vast te stellen;
  2. De raad voorstellen kennis te nemen van het Waterketenplan Limburgse Peelen 2017-2021.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Dir. Ruimte) Registratienummer: BW-009853
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten