College van B&W 23 februari 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de notitie doelgroepenvervoer Limburg met de volgende onderdelen:
  A. te kiezen voor het regiemodel voor de uitvoering van het Limburgse doelgroepenvervoer;
  B. het regiemodel op Limburgse schaal via een openbaar lichaam gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regeling in te richten;
  C. te kiezen voor een gefaseerde instroom van de verschillende vervoersvormen en te starten met Regiotaxi per 11 december 2016
  2. Besluiten tot het voornemen per 1 april 2016 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, onder de voorwaarde dat de definitieve tekst van de gemeenschappelijke regeling in voldoende mate antwoord geeft op de nog openstaande kanttekeningen ten aanzien van de concepttekst van december 2015;
  3. Besluiten tot het voornemen wethouder H.Litjens aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van Omnibuzz en wethouder P.Sterk aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Omnibuzz;
  4. In te stemmen met het financieel kader doelgroepenvervoer;
  - een bijdrage verstrekken in de opstartkosten van € 71.000,- en
  - een bijdrage in de vorming van een algemene reserve ad € 49.568,-
  5. De raad te verzoeken toestemming te verlenen tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, onder de voorwaarde dat het college overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van de gemeenschappelijke regeling.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: BW-009112
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Instemmen met het indienen van aanvullende bezwaarschriften behorend bij de reeds ingediende pro-forma bezwaarschriften tegen beschikking Gebundelde uitkering 2015 definitief en Gebundelde uitkering 2016 voorlopig;
  2. Wethouder Litjens machtigen voor het ondertekenen van het aanvullend bezwaarschrift;
  3. Instemmen met het aanwenden van de beschikbare rechtsmiddelen (beroep en zo nodig hoger beroep) tegen de beslissingen op de onder 1. genoemde bezwaren, voor zover deze ongegrond worden verklaard;
  4. Instemmen met het voeren van een civiele (dagvaarding)procedure tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid);
  5. Instemmen met en het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  ( ) Registratienummer: BW-009114
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Voor 2016 een subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk van maximaal € 608.652,- voor de activiteiten zoals omschreven in bijgevoegde subsidieaanvraag, conform bijgevoegde beschikking;
  2. In te stemmen met de voorgestelde compensatieregeling 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009172
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen aan Veldeke Kringk Wieërt van maximaal € 1.000,-- voor het organiseren van een theaterprogramma t.b.v. de promotie van de streektaal conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009241
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het Jaarverslag afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2015 vast te stellen;
  2. Het Jaarverslag ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009242
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De hardheidsclausule toe te passen en daarmee de subsidieaanvraag van Stichting Bibliocenter ontvankelijk te verklaren
  2. Subsidie te verlenen aan Stichting Bibliocenter van maximaal € 934,- voor het organiseren van een expositie en symposium conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009247
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Het bestemmingsplan ‘2e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Wijffelterbroekdijk 39’ ongewijzigd vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009266
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met bijgaande reactie in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009275
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Van het door de Welstandscommissie uitgebrachte adviezen af te wijken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009276
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 11.

  Beweegmakelaar.

  1 documenten
  VOORSTEL: 1. Een combinatiefunctionaris (0,4 fte) als beweegmakelaar te realiseren voor de periode 1 februari 2016 tot en met 31 januari 2017 en hiervoor een subsidie aan Punt Welzijn te verlenen van € 20.000
  2. Afspraken omtrent deze combinatiefunctionaris middels een addendum bij het convenant combinatiefunctionarissen met Punt Welzijn vorm te geven en dit te laten tekenen door wethouder Gabriëls (bevoegdheid burgemeester)
  3. Activiteitengeld toe te kennen van maximaal € 5.000 aan Punt Welzijn voor deze periode, waarover de combinatiefunctionaris aan de hand van de ingediende begroting kan beschikken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009280
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennisnemen overzicht verworven subsidies 2014 en 2015.
  2. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele aanpassing in de brief.

  (Fin.) Registratienummer: BW-009293
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de gemeenteraad voorstellen:
  1. Het krediet voor de bouw van het IKC Laar-Laarveld naar boven bij te stellen met € 11.053,-;
  2. Het krediet voor de bouw van het IKC Leuken naar boven bij te stellen met € 44.212,-;
  3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 70.000,- voor de sloop van de basisschool Leuken;
  De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009244
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten