College van B&W 27 september 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met pilot integrale samenwerking in het sociaal domein
  2. Beschikbaar te stellen van totaal € 77.840,- (€ 50.000,- samenloopbudget en € 27.840,- financiering projectleider) voor het project ten laste van het budget Wmo-begeleiding individueel en groep
  3. Verlenen van mandaat aan de opdrachtgevers om, in het kader van de doelen van deze pilot, financiële middelen beschikbaar te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009779
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Een garantiesubsidie te verlenen van max € 15.000 voor actuele acties jongerenwerk van Punt Welzijn, conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009850
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om:
  Het subsidieverzoek voor het 1e lustrum van het Toon Hermans Huis Weert te weigeren conform bijgevoegde beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009854
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Akkoord te gaan met de nieuwe opzet voor de bijeenkomsten nieuwe inwoners, met als nieuw element een korte wandeling door de stad.
  2. Akkoord te gaan met het uitwerken van een ‘Kallebas’ als cadeau voor de bezoekers.
  3. Organiseer de bijeenkomsten twee maal per jaar.

  BESLUIT: Akkoord met advies; eenmaal uitproberen en evalueren met deelnemers.

  (CS) Registratienummer: BW-009914
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis nemen van het aantal ingekomen klachten over ambtelijke gedragingen over de periode 2012 tot en met 2015
  2. De gemeenteraad via de TILS-lijst te informeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies; volgend jaar ook kwalitatieve informatie toevoegen.

  (CS) Registratienummer: BW-009918
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om:
  1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020 van Omnibuzz;
  2. De ontwerpbegroting 2017 en het meerjarenperspectief ter kennis te brengen van de raad;
  3. De raad te verzoeken eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 en het meerjarenperspectief kenbaar te maken;
  4. Deze wensen en bedenkingen aan het DB van Omnibuzz kenbaar te maken;
  5. De raad te informeren door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009919
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met bijgevoegd gunningsadvies waarbij de opdracht (voorlopig) wordt gegund aan Sinvest Management BV met inachtneming van de bezwaar termijn van 20 dagen.
  Het hoofd van de afdeling VTH te mandateren de overeenkomst af te sluiten met de voorgestelde contractpartij, zodra de gunning definitief is.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing van advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009923
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9.

  Begroting 2017.

  1 documenten
  VOORSTEL: Instemmen met de begroting 2017 en deze aanbieden aan de raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (FIN) Registratienummer: BW-009927
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Besluiten de budgetplafonds 2015 Jeugdhulp en Wmo vast te stellen.
  2. Besluiten de herschikking van de budgetplafonds 2016 Jeugdhulp vast te stellen conform bijlage 1. ‘Overzichten herschikking’.
  3. Besluiten de herschikking van de budgetplafonds 2016 Wmo vast te stellen
  4. De gesignaleerde tekorten Jeugdhulp mee te nemen in de laatste bestuursrapportage 2016 en de Raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief reeds hierover te informeren.
  5. Machtigen van de contractmanagers tot het ondertekenen van de brief waarin aanbieders worden geïnformeerd over de herschikkingen.
  6. Besluiten tot het opleggen van geheimhouding voor de bijlagen 1 en 2 op basis van artikel 10, lid 1 sub c. van de Wet openbaarheid van bestuur.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Sterk voor aanpassing RIB en persbericht.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009933
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen aan ‘Rob Kars’ van maximaal € 1.000,- voor de expositie “Quinquaginta” conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009935
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Geen zienswijze indienen.
  2. Met bijgaande reactie in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009936
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief en deze op 28 september 2016 ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009940
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet vast te stellen;
  2. Het gewijzigde treasurystatuut vast te stellen
  3. De gemeenteraad voor te stellen de gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet vast te stellen.
  4. De gemeenteraad voorstellen het gewijzigde treasurystatuut vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (FIN) Registratienummer: BW-009944
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 15.

  Stadzinge.

  1 documenten
  VOORSTEL: 1. De hardheidsclausule artikel 19 van de ‘Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013’ toe te passen en de subsidieaanvraag van Manoeuvre voor een éénmalige evenementensubsidie ontvankelijk te verklaren.
  2. Subsidie te verlenen aan Manoeuvre van maximaal € 750,- voor het organiseren van het ‘Stadzinge’ conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009924
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Instemmen met de Raadsinformatiebrief (RIB) inzake hippische campus Weert-West.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouders Van Eersel en Gabriëls tot tekstuele aanpassing.

  (RB) Registratienummer: BW-009906
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Toezenden aan de gemeenteraad de bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  2. Toezenden aan de gemeenteraad het bijgevoegde financieel
  overzicht lasten en baten (maatschappelijk) vastgoed 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009942
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met geheimhouding van de financiële gegevens die ter inzage worden gelegd ter voorkoming van onevenredige bevoordeling (artikel 10 lid 2 onder b en g WOB).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009948
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten om:
  1. De vragen die zijn gesteld door de voorzitter van het Toon Hermans Huis schriftelijk te beantwoorden
  2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009946
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten