College van B&W 03 juli 2018 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De notitie 'Tarieven hulp bij het huishouden 1 april 2018' vast te stellen.
  2. De tarieven voor hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018 vast te stellen conform bijgaande tarieflijst.
  3. Besluiten een voorschot te verstrekken aan Stichting Land van Horne van € 35.665,34 en aan TZorg van € 40.393,18.
  4. Aanbieders te informeren middels bijgaande concept-brieven.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-495018
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De subsidie aan de vereniging Dorpsbelangen Laar voor het huisvesten van maatschappelijke gebruikers in zaal Bee-j Bertje over het jaar 2017, in afwijking van de subsidieverlening vast te stellen op een bedrag van € 11.278,59 conform bijgevoegde concept vaststellingsbeschikking.
  2. Aan de vereniging Dorpsbelangen Laar voor het jaar 2018 een subsidie te verlenen van voorlopig maximaal € 12.500,- voor de huisvesting van maatschappelijke gebruikers in zaal Bee-j Bertje onder de voorwaarden die zijn opgenomen in bijgevoegde concept verleningsbeschikking.
  3. De over 2017 onverschuldigd betaalde subsidie ter hoogte van € 2.087,50, van de vereniging Dorpsbelangen Laar te verrekenen met de verleende subsidie voor het jaar 2018.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-497717
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Niet instemmen met het verzoek bouwkavels toe te laten als compensatie voor de beëindiging van de nertsenfarm op 2 locaties.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-498392
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de verhuur van het bos-/weideperceel aan de Suffolkweg Zuid tot eind 2019 onder de voorwaarde dat de groene kwaliteiten van het gebied worden behouden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-498675
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In principe medewerking te verlenen aan de nieuwbouw van een brandweerkazerne aan de Bergerothweg 34 Stramproy middels een Omgevingsvergunning (uitgebreid) tot uiterlijk 1 januari 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-499082
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgaande concept-raadsinformatiebrief: Evaluatie beschut werk.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-499089
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8.

  1001 banen.

  2 documenten
  VOORSTEL: In te stemmen met de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief: 1001 banen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-499092
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het convenant samenwerking sociaal domein Midden-Limburg West 2018 vast te stellen, inclusief de bijlage.
  2. In te stemmen met structurele verhoging van het uitvoeringsbudget Wmo-jeugd met € 200.000 naar € 1,1 miljoen vanuit de beschikbare middelen Wmo en Jeugdhulp (integratie-uitkering gemeentefonds).
  3. De portefeuillehouder, P. Sterk, volmacht te verlenen ex artikel 171Gw om tot ondertekening van het convenant over te gaan.
  4. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief en via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-499095
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De “Subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering gemeente Weert 2019-2022” inclusief de daarbij behorende bijlage 1. als bedoeld in artikel 4 van de regeling vast te stellen (bijlage 1);
  2. De vastgestelde regeling inclusief bijlage te publiceren;
  3. Bijgaand document ter uitwerking van artikel 5, aanhef, en eerste lid onder a. en b. te weten: a. Uitgangspuntennotitie “Naar een toekomstbestendige Jeugdbescherming en Jeugdreclassering” (bijlage 2),
  vast te stellen en uiterlijk 16 juli 2018 te publiceren;
  4. Middels bijgaande conceptbrieven aan Bureau Jeugdzorg Limburg (bijlage 4b) en de William Schrikker Stichting (bijlage 4a) te informeren over onze standpunten m.b.t. de tarieven 2019;
  5. De concept-Uitvoeringsovereenkomst MLW Gespecialiseerde Jeugdhulp 2019 (bijlage 5a), inclusief het productenboek (bijlage 5b), vast te stellen;
  6. Besluiten om de vastgestelde tarieven 2019 voor Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo-begeleiding (exclusief vervoerstarieven voor Wmo) te indexeren met 2,5%;
  7. Besluiten om de tarieven 2019 voor de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering te indexeren met 3,26%;
  8. De tarievenlijst producten Jeugdhulp ML 2019 vast te stellen (bijlage 6);
  9. De concept-Uitvoeringsovereenkomst, inclusief het productenboek, en tarievenlijst vrij te geven voor de offertefase;
  10. Kader MLW voor onderhandeling en het beoordelen van de tarieven voor de producten voor Jeugdhulp 2019 vast te stellen (bijlage 7);
  11. De portefeuillehouder mandaat te verlenen voor de Escalatieprocedure;
  12. De regionaal inkoopadviseur Jeugdhulp en Wmo, verbonden aan het regionaal verwervingsteam Midden Limburg West, mandaat en volmacht verlenen conform bijgevoegd conceptbesluit “mandaat en volmacht inkoop sociaal domein MLW”, voor de inkoopprocedure (bijlage 8) door college en burgemeester, elk voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft laten besluiten en ondertekenen met aansluitende publicatie in het digitale gemeenteblad en plaatsing op overheid.nl bij decentrale regelgeving;
  13. In te stemmen met het toestaan van buiten contractuele plaatsingen voor Gespecialiseerde Jeugdhulp, Gedwongen kader Jeugd, Crisishulp Jeugd wanneer dit op grond van het woonplaatsbeginsel noodzakelijk is;
  14. De contractmanager vanaf het contractjaar 2019 mandaat, machtiging en volmacht te verlenen, conform bijgaand conceptbesluit “Mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanager en diens vervangers” (bijlage 9), door college en burgemeester, elk voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft laten besluiten en te ondertekenen met aansluitende publicatie in het digitale gemeenteblad en plaatsing op overheid.nl bij decentrale regelgeving;
  15. Met ingang van de datum inwerkingtreding van het mandaat, machtiging en volmacht contractmanagers vanaf het contractjaar 2019, het besluit van 26-09-2017 met mandaat, machtiging en volmacht vanaf het contractjaar 2018, door college en burgemeester in te trekken;
  16. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 10, 2e lid onder b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheimhouding voor een periode gedurende de looptijd van de onderliggende basisovereenkomsten tot maximaal 1 januari 2022 op te leggen ten aanzien van bijlage 7 (beoordelingskader MLW 2019 uit beslispunt 10);
  17. Besluiten om het collegevoorstel met bijlagen op de Tilslijst van de raad te zetten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-499314
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Besluiten tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 25.000,- voor de planontwikkeling Open Club.Dit bedrag ten laste te brengen van het beschikbare raamkrediet.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-499490
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de overeenkomst met CRE Development.
  2. Geheimhouding op te leggen voor de duur van 20 jaar met betrekking tot de bijlagen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  3. Het afdelingshoofd R&E te machtigen de overeenkomst te ondertekenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-499584
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Windpark Weert' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
  2. Met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp plan in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-499718
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het bestemmingsplan 'Pelmersheideweg 18' gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Pelmersheideweg 18' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Pelmersheideweg 18' geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-499953
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-499961
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-499963
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om commissieleden-niet-raadsleden te benoemen.
  2. Eventuele wensen en bedenkingen uit te brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-500247
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-500677
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. het handhavingsverzoek ontvankelijk te verklaren;
  2. het handhavingsverzoek voor zover het is gericht tegen de muizenoverlast en de ventilatie toe te wijzen en Wonen Limburg hiervoor aan te schrijven;
  3. Wonen Limburg te verzoeken om wijzigingen van niet ondergeschikte aard te melden en
  4. het handhavingsverzoek voor het overige mede vanwege de gemaakte procesafspraken af te wijzen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-570040
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het Sociaal Plan van bedrijfsvoeringsorganisatie ICT NML, onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de ledenraadpleging van de werknemersdelegatie van het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO).
  2. Na een positieve uitkomst van de ledenraadpleging het Sociaal Plan bedrijfsvoeringsorganisatie ICT NML tevens gelijktijdig definitief vast te stellen en per direct in werking te laten treden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-500673
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het door Deloitte Accountants uitgebrachte rapport van bevindingen over de jaarstukken 2017.
  2. Akkoord te gaan met der reactie op dit concept accountantsverslag.
  3. De gemeenteraad te informeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Tekstuele aanpassingen in overleg met de portefeuillehouder.

  (F&C) Registratienummer: DJ-570326
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • R.J.M. Bladder A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten