College van B&W 06 november 2018 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2017;
  2. De subsidie 2017 definitief vast te stellen op € 1.136.154,- conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-579540
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De vordering op de door gemeente Weert in het
  verleden aangeschafte brandweervoertuigen niet te cederen aan de Veiligheidsregio;
  2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Veiligheidsregio Limburg-Noord;
  3. In te stemmen met de aanbeveling om als gemeente Weert aan te sluiten bij het NL Truckkartel claimcollectief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen.

  (CS) Registratienummer: DJ-594215
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen.

  (R&E) Registratienummer: DJ-594584
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de voortgangsrappoftages.
  3, Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.
  4. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de voortgangsrapportages van de strategische projecten en het totale projectenoverzicht ( inclusief projectenclassificatie).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-596415
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het opleggen van een last onder
  dwangsom aan de eigenaar van het perceel gelegen aan
  de Bocholterweg 175.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-597130
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van:
  a. de ingekomen brief betreffende de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Nadere regels betreffende standplaatsen gemeente Weert en de Beleidsregels standplaatsen consumptie-ijs en oliebollen;
  b. de ingekomen brief betreffende het verzoek om tijdens de weekmarkt de verkoopwagen te mogen laten staan;
  c. de vergunningaanvraag voor een standplaats op de weekmarkt; de ingekomen brief betreffende het ontbreken van stromend water en afvoerput en sluiting van de Muntpassage aan de zijde Nieuwe Markt;
  d. de ingekomen brief betreffende problematiek standplaats Nieuwe Markt en compensatieregeling i.v.m. afsluiting Muntpassage aan zijde Nieuwe Markt.
  2. Betreffende 1a en 1e akkoord te gaan met en het verzenden van bijgevoegde concept-antwoordbrief.
  3. Betreffende 1b en 1d akkoord te gaan met en het verzenden van bijgevoegde concept-antwoordbrief
  4. Betreffende 1c de vergunningaanvraag voor een standplaats op de weekmarkt te weigeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-597584
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek
  Wmo 2017 (bijlage 1) vast te stellen.
  2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek te
  publiceren op www.waarstaatjegemeente.nl .

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-597694
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Een subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2019 te verlenen van:
  a. € 584.695 aan Kinderopvang Humanitas voor 205 dagdelen per week, start peutergroep Moesel, extra formatie en scholing en een uitloop voor 10 extra dagdelen.
  b. € 114.224 aan Hoera Kindercentra/ waarvan een basisbijdrage van € 64.224 voor 28 dagdelen met een uitloop naar 50 dagdelen.
  c. € 15.000 voor peuterplekken Korein Kinderplein en Vlinder Villa.
  d. € 7.500 voor nog overeen te komen scholing voor Hoera, Korein, Vlinder Villa.
  2. De ouderbijdragetabel 2019 vast te stellen.
  3. Het subsidie van kinderopvang Humanitas 2017 vast te stellen op de verleende € 422.712 en voor Hoera kindercentra 2017 op € 46.000.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-597912
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De raad te verzoeken in te stemmen met het
  openen van een grondexploitatie voor het woningbouwplan aan de Tungeler Dorpsstraat.
  2. Geheimhouding op te leggen voor een termijn van 10 jaar betreffende de niet-openbare bijlage van het raadsvoorstel op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-598291
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het (aanvullend) afwijken van de Inkoop- en Aanbestedingsprocedure voor de inrichting van het schoolterrein onderdeel uitmakend van het plangebied Regionaal Kennis- en Expertisecentrum.
  2. Opdracht te verlenen aan Brouwers Infraontwikkeling en Management B.V. tot een bedrag van € 335.000,-- exclusief btw, conform offerte dd. 12 oktober 2018, voor het gedeelte openbaar gebied waarbij de algemene voorwaarden van de
  gemeente Weert van toepassing worden verklaard.
  3. Waarnemend concern directeur, de heer C.W,J.M. Joosten, te machtigen tot ondertekening van de opdracht aan Brouwers.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-598508
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de evaluatie gladheidbestrijding 2017/2018.
  2. Het uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2018/2019
  vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-598852
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de slotwijziging 2018 inclusief bijlagen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-599500
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de BlZ-actieplannen met
  bijbehorende begrotingen.
  2. In te stemmen met de "Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Weert - Stichting Kempen BIZ", de "Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Weert - Stichting Kampershoek BIZ" en de "Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Weert - Stichting Kanaalzone I BIZ".
  3. In te stemmen met mandaatverlening aan wethouder Van Eijk.
  4. Vast te stellen het "Service Level Agreement BIZ de Kempen", het "Service Level Agreement BIZ Kampershoek" en het "Service Level Agreement BIZ Kanaalzone I".
  5. Vast te stellen het "Reglement Draagvlakmeting BIZ De Kempen", het "Reglement Draagvlakmeting BIZ Kampershoek" en het "Reglement Draagvlakmeting BIZ Kanaalzone I".
  6. De raad voor te stellen in te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van de BlZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bl-zone bedrijventerrein de Kempen Weert 2019 -2023", "Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bl-zone bedrijventerrein Kampershoek Weert 2019-2023" en "Verordening op de heffing en de invordering van de BlZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bl-zone bedrijventerrein Kanaalzone I Weert 2019-2023".
  7. In te stemmen met een voorfinanciering voor het
  eerste jaar ter hoogte van € 27 .435,-.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (F&C) Registratienummer: DJ-614799
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad voor te stellen het Controleprotocol 2018 vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-614858
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het herbestemmingsonderzoek Mouttoren Werthabrouwerij.
  2. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de herbestemmingsmogelijkheden en beperkingen en de vervolgstappen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-615129
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Akkoord te gaan met bijgaande concept antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen.

  (D&I) Registratienummer: DJ-615751
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De opzegging van de basisovereenkomsten Gedwongen Kader Jeugd 2018 met Bureau Jeugdzorg Limburg, William Schrikker Stichting jeugdbescherming en
  jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming en reclassering per 1 januari 2019 te bevestigen conform bijgevoegde conceptbrieven.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-615905
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de Grondprijsbrief 2019.
  2. Aan de raad voor te stellen de Grondprijsbrief 2019 vast te stellen.
  3. Aan de raad voor te stellen de Grondprijsbrief 2018 in te trekken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-616483
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de 3e-5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019 van de BsGW.
  2. De hogere bijdrage van de gemeente Weert ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2018 en 2019.
  3. De raad te vragen een eventuele zienswijze in te
  brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-617158
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De navolgende verordeningen en tarieventabellen vast te stellen:
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  onroerende zaakbelastingen 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  reinigingsheffingen 2019 ;
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  rioolheffing 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  hondenbelasting 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  parkeerbelastingen 2019 ;
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  precariobelasting 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  toeristenbelasting 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  leges 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  marktgelden 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  scheepvaartrechten 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  staangeld 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van
  graf- en begraafrechten 2019;
  - Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke
  belastingen 2019;
  - Wegsleepverordening 2019;
  - Parkeerverordening 2019.

  - Tarieventabel reinigingsheffingen 2019;
  - Tarieventabel rioolheffing 2019;
  - Tarieventabel parkeerbelastingen 2019;
  - Tarieventabel precariobelasting 2019;
  - Tarieventabel legestarieven 2019;
  - Tarieventabel staangeld 2019;
  - Tarieventabel graf- en begraafrechten 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-619796
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Aan de raad voor te stellen om de Verordening
  Sociaal Cultureel Fonds 2015 om te vormen tot de Verordening Meedoenbijdrage 2018.
  2. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met aanpassingen van de voorwaarden van een uitbreiding van 115o/o naar 130o/o van het sociaal minimum en het toepassen van de geldende bijstandsnorm.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Aandacht voor communicatie.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-620086
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met de beantwoording van de diverse ingekomen
  brieven middels bijgaande antwoordbrief in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-620096
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Akkoord gaan met de beantwoording.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-620306
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten