Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de brief van Basketbal
  Academie Limburg van 18 april 2018.
  2. In te stemmen met een bestuurlijk overleg.
  3. De raad te vragen om in te stemmen met het realiseren van aanpassingen in de sporthallen en hiervoor de resterende gemeentelijke middelen van het project 'aanpassingen sportaccommodaties' in te zetten.
  4. Een verzoek in te dienen bij de provincie voor het inhoudelijk wijzigen van het project 'aanpassen
  sportaccommodaties' met bijgevoegde concept brief.
  5. De brief van Basketbal Academie Limburg van 18 april 2018 te beantwoorden met bijgevoegde concept-antwoord brief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Toelichting aanpassen.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-498827
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het
  jaarverslag 2017;
  2. De subsidie 2017 definitief vast te stellen op
  € 225.434,25 conform bijgevoegde conceptbeschikking;
  3. De Algemene Reserve af te romen tot het afgesproken maximum (= 25%) van de goedgekeurde jaarsubsidie.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-578938
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Beantwoording openstaande vragen Jaarstukken
  2017 vast te stellen;
  2. De gemeenteraad hierover te informeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-585907
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De hardheidsclausule artikel 22van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 toe te passen en
  aanvragen voor een jaarlijkse subsidie 2019 van de in de inleiding vermelde organisaties ontvankelijk te verklaren.
  2. De jaarlijkse subsidies 2019 te verlenen (V) of direct
  vast te stellen (D) volgens de bijgevoegde conceptbeschikkingen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-593684
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor het jaar 2019 aan Stichting Halt een subsidie te
  verlenen van maximaal € 30.090,-, conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-598683
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Met het omzetten van de bedrijfswoningen aan de
  Leukerstraat 47 en 73 naar burgerwoningen in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 47 en 73' met
  planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPLeukerstr47en73-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 47 en 73' als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  4. Voor het bestemmingsplan'Leukerstraat 47 en73' geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-627561
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raamovereenkomst Wmo-hulpmiddelen tussen de gemeente Weert en Medipoint B.V. met één jaar te verlengen tot en met 29 februari 2020 middels bijgaande concept-verlengingsbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-628029
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde concept
  raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen in overleg met de
  portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-628327
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Leerlingen/stagiaires van Gilde Opleidingen,
  studierichting Veiligheid, aan te wijzen als toezichthouder Algemene Plaatselijke Verordening en Afvalstoffenverordening.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-629587
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Bergerothweg
  81A en 81B Stramproy' en het ontwerp raadsbesluit
  in te stemmen.
  2. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
  3. Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-630450
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het verzoek van Stichting Centrummanagement Weert om een bijdrage voor muziek in de binnenstad af te wijzen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-631410
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De gemeenteraad voor te stellen om een aanvullend
  bouwkrediet van € 31.470,55 beschikbaar te stellen aan
  Meerderweert voor de uitbreiding van het Integraal
  Kindcentrum Leuken en de hieruit voortvloeiende lasten
  te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-631419
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Met de opdrachtverstrekking aan Stichting
  Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency voor de sokkel
  bij het ruiterstandbeeld in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-631546
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Lozerweg'
  met planidentificatienummer NL.IMRO.09BB.BPNatuurlozerwg-ON01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Lozerweg'
  aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling
  Lozerweg' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-631826
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met het plan van aanpak voor het opstellen van een Landbouwvisie in te stemmen.
  2. De gemeenteraad te informeren middels bij gevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel en brief aanpassen in
  overleg met de portefeuillehouder. Tekstuele aanpassing
  in plan van aanpak.

  (R&E) Registratienummer: DJ-632670
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Te besluiten het handhavingsverzoek toe te wijzen.
  2. Te besluiten om belanghebbende aan te schrijven het gebruik van een perceel aan de Ittervoorterweg voor het houden van feesten binnen vier weken te beëindigen en beëindigd te houden.
  3. Te besluiten om niet handhavend op te treden als het perceel wordt gebruikt voor het houden van een familiedag, maximaal twee keer per jaar.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-633427
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
  2. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover deze zien op de isolatie tussen de appartementen en de bergingen en het bestreden besluit te herroepen in die zin dat het handhavingsverzoek op dit onderdeel alsnog wordt toegewezen;
  3. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover deze zien op het afdichten van de openingen > 0,01 m in de gebouwschil;
  4. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover deze zien op het inzake de EPC overnemen van het advies van DPA Cauberg-Huygen;
  5. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren en het bestreden besluit voor het overige in stand te laten;
  6. de eigenaar aan te zeggen om inzake de EPC primair de ontbrekende bewijsstukken aan te leveren en subsidiair om medewerking te verlenen aan een destructief onderzoek naar de toegepaste vloer- en dakisolatie en
  7. de eigenaar een last onder dwangsom vanwege overtredingen van het Bouwbesluit 2012 op te leggen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-633482
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De bezwaarschriften van 20 indieners ontvankelijk te verklaren en de overige bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren.
  2. In te stemmen met het advies van de ingestelde commissie voor wat betreft de beoordeling van de bezwaren.
  3. De omgevingsvergunning in stand te laten met verbetering van de motivering zoals in het conceptbesluit is verwoord.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-633766
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het adviesrapport Herschikking maatschappelijke voorzieningen Boshoven opgesteld door Spirato vereniging gemeenschaps-accommodatie Limburg ontvangen dd. 22-11-2018.
  2. Dit adviesrapport ter kennisname aan te bieden aan de leden van de gemeenteraad middels bijgevoegde conceptbrief.
  3. Dit adviesrapport met raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan alle stakeholders.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-633857
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Beslissing verzoek van Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg om informatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur, gelet op het bepaalde in artikel 6, tweede lid WOB, te verdagen met een termijn van vier weken.
  2. Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg hiervan op de hoogte te stellen middels bijgevoegde brief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-635593
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de commissie S&I met betrekking tot het eindrapport van de Rekenkamer.
  2. Geen wensen of bedenkingen t.a.v. dit initiatiefvoorstel aan raad uit te brengen daar u al een bestuurlijke reactie n.a.v. het eindrapport heeft gegeven.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-637856
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde concept
  raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief ook naar alle betrokkenen
  sturen na verzending aan de raad.

  (R&E) Registratienummer: DJ-638460
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...