College van B&W 13 november 2018 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de concept ontwikkelovereenkomst met Bouwinvest voor de herontwikkeling van het Muntcomplex en deze voor het maken van wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. De raad verzoeken in principe in te stemmen met de nieuwe eigendomsverhouding en de vestiging van opstalrechten voor de gemeentelijke bouwdelen in het Muntcomplex.
  3. In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid en Bouwinvest opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden aan gemeentelijk vastgoed in het Muntcomplex.
  4. De raad verzoeken een krediet van € 440.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage aan Bouwinvest voor de herontwikkeling van het Muntcomplex.
  5. De raad verzoeken een bijdrage ineens van € 70.000,- beschikbaar te stellen voor de afbouw en herinrichting van de entree van het Munttheater.
  6. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot bijgevoegde waardebepaling (bijlage 2) op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c. artikel 10 lid 2 sub b. en g. Wet Openbaarheid van Bestuur, tot 1 jaar na realisatie van het plan.
  7. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot bijgevoegd advies (bijlage 3) inzake aanbestedingsplicht en staatssteun op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c. artikel 10 lid 2 sub b. en g. Wet Openbaarheid van Bestuur, tot 1 jaar na realisatie van het plan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-589556
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het opstarten van een
  inschrijfprocedure ten behoeve van de verkoop van het
  complex Poort van Limburg.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-596604
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Bijgevoegd 'Plan van aanpak ontwikkeling Beleidsplan Sociaal Domein'vast te stellen;
  2. Voor 2018 € 3.200,- en voor 2019 6.400,- beschikbaar te stellen voor het aandeel van de gemeente Weert in de geraamde kosten van dit plan van aanpak;
  3. De raad te informeren via bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. In plan van aanpak ook dementie en eenzaamheid benoemen.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-596718
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De raad voor te stellen in te stemmen met ophoging van de begroting 2019 en volgende jaren met 21%
  btw component op exploitatie en onderhoud en reeds opgenomen investeringen sport met € 274.133,--.
  2. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de toevoeging in de begroting 2019 van de investeringen :
  a. Waterskibaan € 13.384,--
  b. Buitensport op basis MJOP € 987.481,--
  c. Renovatie wedstrijdbad van De lJzeren Man € 221.115,--
  3. De raad voor te stellen in te stemmen met een gewijzigde subsidie relatie met Stichting Zwembad De lJzeren Man door investeringen, onderhoud en exploitatie niet langer te subsidiëren maar voor rekening van de gemeente te realiseren voor een begrotingsneutraal bedrag van € 417.841.
  4. De raad voor te stellen in te stemmen met het toepassen van de Greendeal en de kosten van € 324.437,-- te dekken uit de reguliere exploitatiebudgetten.
  5. De raad voor te stellen de eventuele uitkering subsidie in het kader van specifieke uitkering sport voor 2019 van maximaal € 631.542,-- voor 35% (€ 225.741,--) te verwerken in de begroting 2019 en een bedrag van € 405.801,-- (65% van de subsidie) te storten in een egalisatiereserve en vrij te laten
  vallen in 15 jaar.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-598049
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het 'Eindverslag inspraak' met betrekking tot de
  ingekomen inspraakreacties vast te stellen.
  2. Aan de raad voorstellen de 'Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018' vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
  de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-598602
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met bijgaande raadsinformatiebrief in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-599382
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaren.
  2. De begunstigingstermijn te stellen op zes maanden na datum verzending van het besluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-616630
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de rapportage van het NJI:
  Zorggebruik verklaard: Vraag, aanbod en sturing in de jeugdzorg in Leudal, Nederweert en Weert
  2. De gemeenteraad hierover te informeren middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-616679
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Notities

 • VOORSTEL: Artikel 40 vragen te beantwoorden via bijgevoegde
  conceptbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-619740
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het inrichtingsplan fase 2 voor de locatie van de Centrale Zandwinning Weert, behoudens de inrichting van de outdoorlocatie inclusief het geplande paviljoen, de onderwaterinrichting van de duikplas en de omkleed- en opslagruimtes voor de duikers.
  2. In te stemmen met bijgevoegde concept brief aan de Centrale Zandwinning Weert.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-619768
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. de Beleidsnota VTH 2018 - 2022 vast te stellen.
  2. de raad te informeren via een presentatie in het
  Sprekersplein van 28 november.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-619919
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De stichting Bureau Jeugdzorg Limburg voor 2019 en 2020 een subsidie te verlenen voor de generale
  uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering, op basis van de in bijlage 1 van de Subsidieregeling JB en JR opgenomen tarieven per product (p) naar rato van de werkelijke duur van de uitvoering, vermenigvuldigd met het aantal eenheden per activiteit die zijn geleverd (q) en te bevoorschotten conform bijgaande conceptbeschikking (zie bijlage 1).
  2. De stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering voor 2019 en 2020 een subsidie te verlenen voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond
  en complexe gezinssystemen, op basis van de in bijlage 1 van de Subsidieregeling JB en JR opgenomen tarieven per product (p) naar rato van de werkelijke duur van de uitvoering,
  vermenigvuldigd met het aantal eenheden per activiteit die zijn geleverd (q) en te bevoorschotten conform bijgaande concept-beschikking (zie bijlage 2).
  3. De William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering een subsidie te verlenen voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking, op basis van de in bijlage 1 van de Subsidieregeling JB en JR opgenomen tarieven per product (p) naar rato van de werkelijke duur van de uitvoering, vermenigvuldigd met het aantal eenheden per activiteit die zijn geleverd (q) en te bevoorschotten conform bijgaande concept-beschikking (zie bijlage 3).
  4. Bureau Jeugdzorg Limburg, Leger des Heils JB en JR en de William Schrikker Stichting JB en JR hiervan op de hoogte te stellen middels bijgevoegde beschikkingen (zie bijlage 1 t/m 3).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-620211
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De overeenkomst "Samenwerkingsafspraken
  hulpverlening in crisissituaties voor jeugdigen in de regio Noord- en Midden-Limburg 2019" aan te gaan, waarbij eerdere versies van samenwerkingsafspraken evenals de werkafspraken Crisishulpverlening juli 2016 vervallen (bijlage 1);
  2. De concept-Uitvoeringsovereenkomst MLO en MLW Crisishulp Jeugd 2019 (bijlage 2a), inclusief het productenboek Crisishulp Jeugd (bijlage 2b) vast te stellen en te publiceren;
  3. De tarievenlijst Crisishulp Jeugd MLO en MLW 2019 vast te stellen (bijlage 3);
  4. De concept-Uitvoeringsovereenkomst inclusief het productenboek en de tarievenlijst vrij te geven voor de offertefase;
  5. Kader voor onderhandeling en het beoordelen van de tarieven voor de producten Crisishulp Jeugd MLO en MLW 2019 vast te stellen (bijlage 4);
  6. De portefeuillehouder mandaat te verlenen voor de Escalatieprocedures;
  7. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 10, 2e lid onder b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) tot maximaal 1 januari 2022 geheimhouding op te leggen ten aanzien van beslispunt 5 (kader voor
  onderhandeling).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-620317
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Akkoord te gaan met de beantwoording van het Wob
  verzoek van de Limburger conform bijgaande conceptbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-620931
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De raad voor te stellen om de investering in
  bouwkundige werkzaamheden af te schrijven over 50 jaar.
  2. De raad voor te stellen om het krediet voor renovatie en herinrichting van het museum van een bedrag van € 4.111.900,- te verhogen tot een bedrag van € 5.315.670,-.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (PPS) Registratienummer: DJ-622866
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad voorstellen:
  In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2018 en met de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-623313
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgaand concept-antwoord.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-623457
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. "Beleidskalender 2-2018" vast te stellen.
  2. "Beleidskalender 2-2018" na vaststelling door te
  sturen naar de Raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-623580
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de
  raadsvergadering van 7 november 2018.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-623942
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten