College van B&W 14 augustus 2018 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voor te stellen:
  1. Met de voorkeursvariant voor de oversteek tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker in te stemmen.
  2. De nog te dekken kosten ad. € 1.712.000,-- mee te nemen bij de prioriteiten in de Begroting 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-490367
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad in de gelegenheid te stellen om haar wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst "Samenwerking Grensgebied De Kempen".

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-491363
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Emmasingel 37' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPEmmasingel37-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Emmasingel 37' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Emmasingel 37' geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-492619
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad voor te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018 te wijzigen voor opvang en beschermd wonen, conform bijgevoegde concept-wijzigingsverordening.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-496781
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: A. De gemeenteraad voor te stellen:
  1. Meerjarige subsidieverstrekkingen vanaf het subsidiejaar 2019 mogelijk te maken.
  2. De verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Weert 2017, conform bijgevoegd concept, vast te stellen.
  B.
  3. Een inspraakprocedure op maat vast te
  stellen, zoals hieronder is opgenomen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-498069
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Vast te stellen de 'instructie voor de medewerker Leerplicht en RMC, gemeenten Leudal, Nederweert en Weert'.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-498963
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  2. De verleende omgevingsvergunning in stand te laten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-499342
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad te informeren over de stand van zaken Plan van Aanpak Personen met verward gedrag, conform bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel en brief aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-499593
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het vervangen van de toegangsdeur van het stadhuis.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-500601
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de concept samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling met bijbehorend uitvoeringsprogramma.
  2. De concept samenwerkingsovereenkomst met bijbehorend uitvoeringsprogramma voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-570464
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de in de raadsvergadering van 28 juni 2018 gedane toezeggingen en zorg te dragen voor de nakoming ervan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-570596
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie VVD om mw. M.T.H. van den Bergh af te vaardigen als lid van de regiegroep en van de netwerkgroep Omnibuzz in het kader van het project Grip op Regionale Samenwerking.
  2. Eventuele wensen en bedenkingen uit te brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-571071
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen aan Stichting Cultureel Lint voor 2018 tot maximaal € 25.000,-. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-571546
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de in de raadsvergadering van 5 juli gedane toezeggingen en zorg te dragen voor de nakoming ervan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-571750
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met de beantwoording conform bijgaande brief in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-572074
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Schepenlaan-Schoutlaan' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPSchepenlaan-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Schepenlaan-Schoutlaan' als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Schepenlaan-Schoutlaan' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-572101
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2019;
  2. de gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-572677
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In principe in te stemmen met het verzoek om het bouwvlak voor een woning te verplaatsen van de Tungeler Dorpsstraat naar de Gebleektesteeg middels een herziening van het bestemmingsplan tot uiterlijk 1 maart 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-572867
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In principe met de realisatie van een ruimte voor ruimte woning aan de Grote Steeg tussen de huisnummers 9 en 11 in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan tot uiterlijk 1 maart 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-572897
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met de anterieure overeenkomst met RvR Limburg CV inzake de tranformatie van het MOB-complex in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-572910
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het pand Julianastraat 26 te Stramproy tot 10 appartementen met een Omgevingsvergunning (uitgebreid) tot uiterlijk 1 maart 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen.

  (R&E) Registratienummer: DJ-572916
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de addenda behorende bij de in 2001 en 2009 met Mepro gesloten overeenkomsten inzake de aan- en verkoop van grond in Laarveld.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-573261
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van het inrichtingsplan fase 2, voor de locatie van de Centrale Zandwinning Weert en voorleggen aan de raad voor het maken van eventuele wensen en bedenkingen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-573372
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. In te stemmen met het dekken van het financieel tekort van de nieuwbouw brandweerkazerne Stramproy als gevolg van noodzakelijke meerkosten zulks met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 45.000.
  2. Dit onder voorwaarde dat de Veiligheidsregio het volledig restant budget nieuwbouw kazerne Stramproy, dat aan het einde van het bouwproces nog aanwezig is, met de gemeente verrekent.
  3. De meerkosten ten laste te brengen van de algemene reserve.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-573378
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Artikel 40 vragen te beantwoorden via bijgevoegde brief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-573990
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad voorstellen met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-574067
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie Mgr. Nolensstraat 5/5A Stramproy tot 10 sociale huurwoningen middels een herziening van het bestemmingsplan (artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening) tot uiterlijk 1 juli 2021.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-574231
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Tuurkesweg-Vloedmolenweg' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPTuurkesVloedm-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Tuurkesweg-Vloedmolenweg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Tuurkesweg-Vloedmolenweg' geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-574419
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  1.1 Kennis te nemen van het projectplan Huis van Nicolaas 2018 t/m 2022 door Stichting Huis van Nicolaas voor het behoud van de activiteit in Weert.
  1.2 Een krediet van € 30.000,- beschikbaar stellen voor de inrichting van het Franciscushuis, uit te voeren conform het projectplan en een door het college af te geven subsidiebeschikking.
  1.3 De kapitaallasten bedragen € 9.750,- en worden ten laste gebracht van onvoorziene lasten structureel.
  1.4 Voor het jaar 2018 een subsidie verlenen en direct vaststellen van € 5.000,- voor de uitvoering van de activiteit Huis van Nicolaas conform bijgaande conceptbeschikking.
  1.5 Voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 een bedrag van € 5.000,- per jaar in de begroting opnemen voor een subsidie ten behoeve van de uitvoering activiteit Huis van Nicolaas.
  2. Akkoord gaan met financiering van de subsidie voor het jaar 2018 ad € 5.000,- uit het evenementenbudget voor de uitvoering van de activiteit Huis van Nicolaas.

  BESLUIT: Akkoord met advies. De raad voorstellen om het bedrag van € 30.000,-- ten laste van het begrotingssaldo 2018 te brengen en voor drie jaar (2018 t/m 2020) een subsidie te verlenen van € 5.000,-- per jaar ten laste van het evenementenbudget.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-574477
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met het principeverzoek voor de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten en het bouwvlak op de locatie Klakstaartweg 16 niet in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-574886
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Notities

 • VOORSTEL: Een bijdrage van € 20.000,- te verlenen voor gevelverbetering van Wilhelminasingel 12 ten laste van het Gevelfonds.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-575333
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Lozerweg' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
  2. Met het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Lozerweg' door het ter inzage leggen van het ontwerpplan in te stemmen.
  3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-575377
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Aan de raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPBinnenstad2017-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  2. Instemmen met de anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst Hegstraat 24.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Actief communiceren met betrekking tot de laad en loskraan in overleg met communicatie en de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-575662
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Benoemen van de hieronder vermelde personen tot leden en adviseurs van de collegeadviescommissie Cultuurhistorie voor de huidige raadsperiode.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-575795
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raadsinformatiebrieven van kwartaal 1 en 2 2018 van ICT NML doorgeleiden naar de gemeenteraad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (D&I) Registratienummer: DJ-575961
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert om mee te participeren in gezamenlijke inkoop.
  2. Eenmalig een financiële bijdrage van € 7500,00 toe te kennen aan Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert als positieve impuls.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Een bericht uit laten gaan door communicatie.

  (VTH) Registratienummer: DJ-576093
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen aan de personeelsvereniging gemeente Weert ad € 8.299,50 voor het jaar 2018.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-576249
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het handhavingsverzoek ontvankelijk te verklaren.
  2. Het handhavingsverzoek af te wijzen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-576448
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad voor te stellen om:
  I. de APV op de volgende onderdelen te wijzigen:
  1. artikel 2:12 uitweg;
  2. artikel 2:65b kouderegeling (nieuw);
  3. artikel 2:25 evenementenvergunning;
  4. artikel 2:10, zesde lid sub d;
  II. Aan de APV de volgende artikelen toe te voegen: artikel 5:17, 5:18, 5:18a, 5:19 en 5:20 inzake standplaatsen (nieuw);
  III. de Standplaatsenverordening, vastgesteld d.d. 14 juli 2010, in te trekken,
  e.e.a. conform bijgevoegd raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-576702
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het aantal ingekomen klachten tegen ambtelijke gedragingen in de periode 01-01-17 tot en met 31-12-2017.
  2. Kennis te nemen van het opgestelde stappenplan.
  3. De gemeenteraad via de TILS-lijst te informeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-577095
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Instemmen met het opstellen van een Ontwikkelagenda voor Publiekszaken in samenwerking met bureau Hiemstra & de Vries.
  2. De kosten voor ondersteuning (€ 15.000,--) ten laste brengen van de post publiekszaken / deskundige advisering (9229038/6343016).
  3. Bijraming van de post 9229038/6343016 vindt plaats bij de 2e tussenrapportage 2018.
  4. Dit voorstel ter kennis brengen van de raad via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Portefeuillehouder is wethouder Geelen. De kosten ad € 15.000,-- ten laste van het budget WinD brengen.

  (D&I) Registratienummer: DJ-577127
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Wethouder financiën mevr. drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk als lid van het Algemeen Bestuur van de BsGW en als plaatsvervanger de heer M.J. van den Heuvel aan te wijzen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-577381
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • R.J.M. Bladder A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten