College van B&W 22 mei 2018 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De Beleidsregel bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Weert 2018 vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-478845
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De gewijzigde begroting 2018 en de primaire (concept)begroting 2019 ter kennis te brengen van de raad.
  2. De Raad te verzoeken om zijn eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de begrotingen kenbaar te maken.
  3. De Raad voor te stellen te besluiten om de middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2019 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-485050
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met het toestaan van de ontwikkeling van natuur in 5 plangebieden ten behoeve van de natuurcompensatie Centrale Zandwinning (CZW) in te stemmen met een Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).
  2. Met de ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid) voor het toestaan van deze natuurontwikkeling in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-486067
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de begrotingsbrief 2019 van Gedeputeerde Staten van Limburg.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-486920
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Akkoord te gaan met een integrale aanpak voor een totale herinrichting van de Onzelievevrouwestraat, Maaseikerweg (van Maaspoort tot Sint Maartenslaan) en Sint Mathiasstraat.
  2. Akkoord te gaan met bijgevoegd concept ontwerp.
  3. De raad te verzoeken een krediet à € 1.200.000,- excl. btw beschikbaar te stellen vanuit het GRP.
  4. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid en akkoord te gaan met een enkelvoudig onderhandse aanbesteding.
  5. De concerndirecteur te machtigen voor het ondertekenen van de contractdocumenten.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Randvoorwaarde is aandacht voor biodiversiteit.

  (OG) Registratienummer: DJ-487563
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerpbestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening in te stemmen.
  2. Met het ontwerpexploitatieplan Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening in te stemmen.
  3. Met het ontwerpraadsbesluit in te stemmen.
  4. Met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning in te stemmen.
  5. Met de ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-488684
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
  1. In te stemmen met een permanente uitbreiding van het IKC Leuken tot 400 leerlingen.
  2. Hiervoor een bouwkrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 494.618,15.
  3. Een bijdrage beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de eerste inrichting ter hoogte van € 27.275,50.
  4. De uit de adviespunten 2 en 3 voortvloeiende lasten te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-488687
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De nota "Reserves en Voorzieningen 2018" vast te stellen.
  2. Te besluiten tot het niet meer toerekenen van rente aan reserves.
  3. Te besluiten voor de reserve Majeure projecten (R2100) een jaarlijkse storting in de begroting van enig jaar op te nemen.
  4. Actualisatie m.b.t. huisvesting onderwijs uit te voeren bij de totstandkoming van de nota reserves en voorzieningen (per 4 jaar).
  5. De Inkomensreserve Huisvesting Onderwijs (R2126) op te heffen en het saldo van € 7.000.000,--over te hevelen naar de Algemene reserve.
  6. De Reserve wijkenbudget (R2135) te wijzigen in de Reserve ondersteuning burgerinitiatieven.
  7. De Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg op te heffen en het saldo van € 2.870.509,22 toe te voegen aan de Algemene reserve.
  8. De Reserve restauratie en digitalisering museum- en archiefcollectie (R2153) in de jaarrekening 2018 af te romen tot € 19.950,-- en de reserve bij de jaarrekening 2019 op te heffen.
  9. In te stemmen met de opheffing van reserves en voorzieningen waarvan het saldo € 0,-- is.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (F&C) Registratienummer: DJ-489319
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2018 van het bureau NODR.
  2. Akkoord te gaan met het conceptpersbericht waarbij onder andere gevraagd wordt schade in de openbare ruimte te melden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-489493
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De subsidie aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor de uitvoering van Swim2Play in de periode september tot en met december 2017 vast te stellen op € 31.221,-, conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-489975
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Aan de raad voor te leggen om in te stemmen met het oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak;
  2. Aan de raad voor te leggen om in te stemmen met € 68.625 beschikbaar te stellen voor 2018 en 2019 voor de uitvoering van het oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak en dit bedrag ten laste te brengen van de beschikbare middelen binnen de reserve sociaal domein.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-490314
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om te besluiten tot een doorstart van de pilot "Grip op Regionale Samenwerking" en raadsleden af te vaardigen naar de gremia binnen de pilot.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-490975
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het bestemmingsplan 'Bocholterweg-Bergsheisteeg' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPBergsheisteeg-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Bocholterweg-Bergsheisteeg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Bocholterweg-Bergsheisteeg' geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-490997
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPAltLaaStrSwaTun-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-491267
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen het oordeel dat voldaan is aan de definitie van ‘plattelandskamer’ in het bestemmingsplan;
  3. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
  4. het bestreden besluit te herroepen wegens de verkeerde wettelijke grondslag;
  5. na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure een nieuw besluit te nemen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-491338
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In principe in te stemmen met de anterieure overeenkomst inzake het bouwen van ruimte voor ruimte woningen op het MOB-complex.
  2. Aan de raad voorstellen eventuele wensen en of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de anterieure overeenkomst inzake het bouwen van ruimte voor ruimte woningen op het MOB-complex.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-491520
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen va de dienstverleningsovereenkomst, het productenboek en de verwerkersovereenkomst van Omnibuzz;
  2. In te stemmen met de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst en de verwerkersovereenkomst van Omnibuzz;
  3. De raadsleden informeren via de Tils lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-491613
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot het inrichten van een adequaat functionerend team 'toezicht en handhaving bijzondere wetten’(BOA-team) als onderdeel van de gemeentelijke organisatie;
  2. De Raad te informeren via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-491763
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met de anterieure- en planschadeovereenkomst in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-492102
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Met het omzetten van de bedrijfswoning aan de Bergerothweg 58a in Stramproy naar burgerwoning in te stemmen.2.
  2. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg 58a' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPBergerothweg58ab-VA01ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg 58a' als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  4. Voor het bestemmingsplan 'Bergerothweg 58a' geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-492162
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om leden en plaatsvervangende leden van de auditcommissie gemeente Weert te benoemen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-492433
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen uit de bestuurlijke samenvatting.
  2. In te stemmen met het uitwerken van de aanbevelingen in een plan van aanpak.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (D&I) Registratienummer: DJ-492715
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad voor te stellen:
  1. Kennis te stemmen van de voorlopige jaarverantwoording 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
  2. Aan de Veilgiheidsregio Limburg-Noord de zienswijze kenbaar te maken om niet in te stemmen met de Risk Factory.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (CS) Registratienummer: DJ-492987
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De aanvraag om een tijdelijke omgevingsvergunning te weigeren;
  2. In te stemmen met het bekendmaken aan de eigenaar en de huurder van de voornemens tot het opleggen van een last onder bestuursdwang.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-493527
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Onderzoeken naar vestiging Hippische Campus in Weert West te beëindigen.
  2. Kennis te nemen van ontbinding van stichtingen Hippisch Centre of Excellence (HCE) en Van Horne Hippique (VHH)
  3. Verzoek aan provincie om aanwending GOML-subsidie in verlengde van HCE door VHH in te trekken.
  4. Terug te ontvangen gelden ten gunste te laten komen van Algemene Dienst.
  5. Raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-492913
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten