College van B&W 26 juni 2018 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het jaarplan 2018 armoedebestrijding vast te stellen.
  2. Subsidies ter uitvoering van het Aanvalsplan Armoede 2018-2020, tot maximaal het einde van de looptijd van dit plan, als incidentele subsidie te verstrekken op basis van artikel 4:23 derde lid onder d. van de Algemene wet bestuursrecht.
  3. Voor de onder punt 2. bedoelde subsidieverstrekking (verlening en vaststelling), mandaat te verlenen aan de sectordirecteur en ondermandaat aan het afdelingshoofd OCSW, onder voorwaarde van voorafgaande afstemming met de verantwoordelijk portefeuillehouder en binnen de in het plan vastgestelde beleidskaders.
  4. De raad te informeren via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Tekstuele aanpassingen in het jaarplan 2018 doorvoeren in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-491858
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De basisovereenkomsten Gedwongen Kader Jeugd 2018 met Bureau Jeugdzorg Limburg, William Schrikker Stichting jeugdbescherming en jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming en reclassering op te zeggen vóór 1 juli 2018 conform bijgevoegde conceptbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-495034
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Een subsidie te verlenen aan Punt Welzijn van maximaal € 25.000,- voor het realiseren van 0,4 fte beweegmakelaar voor de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.
  2. De afspraken met Punt Welzijn over de combinatiefunctionaris beweegmakelaar opnieuw te verlengen middels het aangaan van bijgaand addendum op de samenwerkingsovereenkomst.
  3. Wethouder Gabriels te machtigen tot het ondertekenen van het addendum.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-495280
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Verlengen contract gymvervoer gemeente Weert voor het schooljaar 2018-2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-495381
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het in erfpacht geven van een perceel aan de Geurtsvenweg aan Klimbos Weert BV.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-497243
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de overname van het recht van erfpacht van VOF Kinderpretland.
  2. Het verzoek van de aanvrager te beantwoorden middels bijgevoegde brief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-497246
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Een subsidie te verlenen aan Stichting Bibliocenter van maximaal €17.000,- voor het realiseren van 0,85 fte combinatiefunctionaris leescoach voor de periode van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019.
  2. De afspraken met Stichting Bibliocenter over de combinatiefunctionaris leescoach opnieuw te verlengen middels het aangaan van bijgaand addendum op de samenwerkingsovereenkomst.
  3. Wethouder Gabriels te machtigen tot het ondertekenen van het addendum.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-497383
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording SML 2017.
  2. In te stemmen met het verzoek van SML om haar exploitatie-overschot 2017 ad € 14.892,-- te storten in de SML voorziening.
  3. De gemeenteraad via de TILS-lijst te informeren.

  BESLUIT: Niet akkoord met advies. Een brief laten uitgaan naar SML dat het college in principe wel akkoord kan gaan met de reservering echter allereerst de gevraagde evaluatie wil afwachten waaruit blijkt dat het exploitatie-overschot noodzakelijk is zoals wordt aangegeven in het verslag. Deze brief in overleg met de portefeuillehouder opstellen.

  (R&E) Registratienummer: DJ-497413
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Mevrouw S. (Sandra) Metten per 1 juli 2018 te benoemen en aan te wijzen als interne Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert als bedoeld in de artikelen 37 – 39 van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming AVG.
  2. De benoeming en aanwijzing van de heer A.B. (Alex) Commandeur als tijdelijke externe Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Weert als bedoeld in de artikelen 37 – 39 van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming met ingang van 1 juli 2018 in te trekken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-497444
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Het bezwaarschrift van de stichting van 2 april 2018 ongegrond te verklaren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-497575
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. de notitie ‘Samen werken aan maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Midden-Limburg’ vast te stellen;
  2. de raad te informeren door middel van bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief;
  3. de centrumgemeente Venlo te informeren door middel van bijgevoegde concept-brief;
  4. wethouder P. Sterk van de gemeente Weert te mandateren om deze brief namens het college van de gemeente Weert te ondertekenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-497668
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de verlenging van de raamovereenkomst met Otolift trapliften B.V.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-497678
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Een subsidie te verlenen aan Stichting Rick van maximaal €12.400,- voor het realiseren van 0,62 fte combinatiefunctionaris cultuurcoach voor de periode van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.
  2. De afspraken met Stichting Rick over de combinatiefunctionaris cultuurcoach opnieuw te verlengen middels het aangaan van bijgaand addendum op de samenwerkingsovereenkomst.
  3. Wethouder Gabriels te machtigen tot het ondertekenen van het addendum.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-498052
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Werthaboulevard' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
  2. Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp plan in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-498101
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In principe met legalisering van een in afwijking van de vergunning in aanbouw zijnde woning aan de Walestraat 38 te Stramproy in te stemmen middels een Omgevingsvergunning (uitgebreid).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-498103
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Besluiten voor de periode 4 juli tot en met 13 augustus 2018 “Zomermandaat” te verlenen aan de individuele leden van het college van burgemeester en wethouders conform bijgevoegd concept besluit.
  2. Bepalen dat bij de gebruikmaking van het zomermandaat, de adviezen op de gebruikelijke wijze ter besluitvorming worden aangeboden in Djuma.
  3. Bepalen dat het college in de eerstvolgende vergadering na 13 augustus 2018 via een op schrift gestelde mandatenlijst, op de hoogte wordt gebracht van de besluiten die op basis van zomermandaat zijn genomen.
  4. Bepalen dat de onder 3. bedoelde mandatenlijst, tezamen met de besluitenlijst van deze vergadering openbaar wordt gemaakt.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-498211
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Een subsidie te verlenen aan Stichting Rick van maximaal € 19.600,- voor uitvoering van KU+CU activiteiten voor de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 .
  2. De afspraken met Stichting Rick over de bijdrage vanuit de combinatiefuncties voor KU+CU activiteiten opnieuw te verlengen middels het aangaan van bijgaand addendum op de samenwerkingsovereenkomst.
  3. Wethouder Gabriels te machtigen tot het ondertekenen van het addendum.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-498297
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het ontwerp-raadsbesluit tot onttrekking van de Energiestraat aan het openbaar verkeer en het ontwerp ter inzage leggen.
  2. Het collegebesluit op de TILS-lijst te plaatsen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Aandacht bij de inrichting voor groene duurzaamheid.

  (R&E) Registratienummer: DJ-498348
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de Meicirculaire Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2018.
  2. De mutaties voor het jaar 2018 mee te nemen in de 2e tussenrapportage 2018.
  3. De mutaties voor de jaren 2019 t/m 2022 mee te nemen in de begroting 2019.
  4. De raad te informeren over de gevolgen van de Meicirculaire 2018 via een raadsinformatiebrief (RIB).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (FIN) Registratienummer: DJ-498437
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de antwoordbrief aan de fractie DUS Weert over de berichtgeving dat Alibaba (waarschijnlijk) niet naar Weert komt.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-498482
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst met BPD Ontwikkeling B.V., waarbij niet meer gestuurd wordt op vrij op naam-prijzen en uitgegaan wordt van kleinere kavelgroottes.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-498631
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-498671
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het Werkplan bosbeheer 2018-2024 voor de Laurabossen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-498873
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met bijgaande raadsinformatiebrief in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-499715
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De heer R. Bladder benoemen tot 1e loco gemeentesecretaris.
  2. De heer K. Joosten benoemen tot 2e loco gemeentesecretaris gedurende de periode dat hij in functie is als waarnemend concerndirecteur.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-499826
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het verslag van de auditcommissie inzake het onderzoek van de jaarstukken over 2017, gehouden op 18 juni 2018.
  2. De antwoorden van uw college op de vragen van de auditcommissie vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-500306
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten