College van B&W 28 augustus 2018 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het jaarverslag Erfgoedcluster 2016-2017;
  2. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorlichting vragen om een persbericht.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-491675
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De garantiesubsidie 2017 ten behoeve van de dagopvanglocatie aan Punt Welzijn vast te stellen op
  € 15.092,-, conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-576689
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Het bezwaar betreffende het niet honoreren van de subsidieaanvraag initiatief Philips en Walburgis anno 2018, ongegrond te verklaren, conform bijgaande conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-577312
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Met het realiseren van twee separate restaurants op de locatie Hegstraat 36/Oelemarkt 11 in principe in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan (artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening);
  2. De principetoestemming in afwachting van een ontwerp bestemmingsplan in tijd te beperken tot 1 februari 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-577384
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. het handhavingsverzoek ontvankelijk te verklaren;
  2. het handhavingsverzoek voor zover het is gericht tegen de activiteiten met de auto’s toe te wijzen en de verbeurde dwangsom bij de eigenaar in te vorderen;
  3. het handhavingsverzoek voor zover het is gericht tegen het in strijd met de milieueisen tanken van diesel toe te wijzen en de eigenaar hiervoor aan te schrijven;
  4. het handhavingsverzoek voor het overige af te wijzen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-578624
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Nieuwe leden voor het Georganiseerd Overleg te benoemen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. De vraag is of van het GO en de OR één inspraakorgaan kunnen.

  (PPS) Registratienummer: DJ-578655
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De handhavingsverzoeken ontvankelijk te verklaren.
  2. De handhavingsverzoeken toe te wijzen.
  3. In te stemmen met het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-579005
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen;
  2. tijdelijk onder voorwaarden te gedogen tot 1 januari 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.
  Punt 3 toevoegen: In gesprek gaan met verhuurder en huurder over verplichte preventieve aanpak ter voorkoming van overlast.

  (VTH) Registratienummer: DJ-579191
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Bijgevoegde notitie vast te stellen.
  2. Het project Kansrijk in de Wijk 2.0 voor de duur van een jaar te verlengen, gedurende de periode 01-09-2018 tot 01-09-2019.
  3. Het project in het tweede kwartaal van 2019 evalueren op basis van de in de bijgevoegde notitie voorgestelde doelstellingen en ontwikkelingen.
  4. Voor de uitvoering van het project Kansrijk in de Wijk 2.0 een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen.
  5. Het bedrag van € 35.000 ten laste te brengen van het Participatiebudget voor 4/12 in 2018 en 8/12 in 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-579559
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad voor te stellen:
  1. Een eenmalig bedrag van € 3.700.000,-- beschikbaar te stellen voor de personele knelpunten;
  2. Akkoord te gaan met het temporiseren van WinD;
  3. Geheimhouding – voor een periode van 5 jaar – op te leggen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur ten aanzien van de bijlage Personele knelpunten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (DT) Registratienummer: DJ-571069
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten