College van B&W 12 februari 2019 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor 2019 een subsidie te verlenen van maximaal
  € 1.164.406,- aan Stichting Bibliocenter conform
  bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-495564
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor 2019 een subsidie te verlenen van maximaal
  € 1.115.994,- aan Stichting RICK conform bijgevoegde
  conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-497128
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor 2019 een subsidie te verlenen van maximaal
  € 1.318.243,- aan Stichting "Munttheater" conform
  bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-497151
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met de overeenkomst tot aankoop van grond met
  opstallen in te stemmen.
  2. Directeur René Bladder te machtigen om de
  koopovereenkomst namens uw college te tekenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-621979
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:1. In principe het Organisatiebesluit gemeente Weert
  2019 vast te stellen.
  2. Het principebesluit ter instemming voor te leggen
  aan OR/GO.
  3. Te bepalen dat bij instemming van OR/GO het
  Organisatiebesluit gemeente Weert 2019 wordt
  geacht definitief te zijn vastgesteld.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (DT) Registratienummer: DJ-633272
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De evaluatie van het Lokaal Gezondheidsbeleid
  actieprogramma 2017-2018 vast te stellen.
  2. Het actieprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid 2019
  vast te stellen.
  3. Het plan van aanpak ‘Gezondheidsbeleid Weert
  Positief Gezond 2020-2023’ vast te stellen.
  4. De raad te informeren via een Raadsinformatiebrief. .

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-636255
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De evaluatie handhaving fietsparkeren bij het
  treinstation april-september 2018 vast te stellen.
  2. De nieuwe werkwijze ten aanzien van handhaving
  fietsparkeren vast te stellen.
  3. In december 2019 een evaluatie uitvoeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-652191
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het bezwaarschrift tegen de verleende
  omgevingsvergunning voor het aanleggen van de
  retentievijver en het dempen van de watergang
  niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. Het besluit van 26 september 2018 tot het verlenen
  van een omgevingsvergunning voor het dempen
  van een watergang en het aanleggen van een
  retentievijver zonder heroverweging in stand te
  laten.
  3. Het verzoek om een proceskostenvergoeding op
  grond van artikel 7:15 lid 2 van de Awb af te wijzen.
  4. Het besluit tot afwijzing van het
  handhavingsverzoek te vervangen door een nieuw
  besluit strekkende tot het buiten behandeling stellen
  van het handhavingsverzoek.
  5. Het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het
  handhavingsverzoek en dat op grond van artikel
  6:19 eerste lid van de Awb tevens is gericht tegen
  het besluit tot buiten behandeling stellen van het
  handhavingsverzoek niet-ontvankelijk te verklaren.
  6. Het besluit tot buiten behandeling stellen van het
  handhavingsverzoek zonder heroverweging in stand
  te laten.
  7. Het verzoek om een proceskostenvergoeding op
  grond van artikel 7:15 lid 2 van de Awb af te wijzen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-656073
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Medewerkers van de afdeling Dienstverlening &
  Informatie, conform bijgevoegd concept
  benoemingsbesluit, te benoemen tot ambtenaar van de
  burgerlijke stand, voor de periode waarin zij een functie
  binnen het team Publiekszaken bekleden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (D&I) Registratienummer: DJ-661073
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:1. Met toepassing van artikel 14 van de
  ‘Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert
  2017’ (hardheidsclausule), een maximale subsidie te
  verlenen aan de stichting Bureau Jeugdzorg van
  € 26.725 voor het basispakket crisisdienst jeugd
  voor de periode januari tot en met juni 2019 en de
  aanvraag met betrekking tot deze activiteit voor het
  resterende deel te weigeren, conform bijgevoegde
  beschikking;
  2. Met toepassing van artikel 14 van de
  ‘Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert
  2017’, een subsidie te verlenen aan de stichting
  Bureau Jeugdzorg van maximaal € 14.390 voor het
  pluspakket crisisdienst jeugd voor de periode januari tot en met juni 2019 en de aanvraag met betrekking
  tot deze activiteit voor het resterende deel te
  weigeren, conform bijgevoegde beschikking;
  3. Met toepassing van artikel 14 van de
  ‘Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert
  2017’, subsidie te verlenen aan de stichting Bureau
  Jeugdzorg van maximaal € 7.754 voor de
  ondersteuning van het beschermingsplein voor de
  periode januari tot en met december 2019, conform
  bijgevoegde beschikking;
  4. Met toepassing van artikel 14 van de
  ‘Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert
  2017’, een subsidie te verlenen aan de stichting
  Bureau Jeugdzorg van maximaal € 3.968 voor de
  aansluiting CJG - BJZ voor de periode januari tot en
  met december 2019, conform bijgevoegde
  beschikking;
  5. Conform bijgaand concept mandaatbesluit, mandaat
  te verlenen aan de teamleider van de Crisisdienst
  jeugd van de stichting Bureau Jeugdzorg Limburg
  binnen de kaders van de Jeugdwet en de
  Samenwerkingsafspraken hulpverlening om in acute
  situaties te besluiten spoedeisende hulp in de vorm
  van ambulante crisishulp en crisisopvang in het
  kader van jeugdzorg in te zetten en de stichting
  Bureau Jeugdzorg hierover via bijgevoegde brief te
  informeren en te verzoeken om terugzending van
  bijgevoegde instemmingsverklaring..

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-61112
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De vordering op de door gemeente Weert in het
  verleden aangeschaftebrandweervoertuigen en
  vrachtwagens te cederen aan het claimcollectief NL
  Truckkartel;
  2. De voorzitter van het college de digitale
  handtekening laten zetten onder de
  cessieovereenkomst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-61389
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren.
  2. de bezwaren ongegrond te verklaren.
  3. het bestreden besluit in stand te laten.
  4. het verzoek om proceskostenvergoeding af te
  wijzen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-662614
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:Een besluit te nemen op het WOB-verzoek van Bartels Consultancy .

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-662671
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Van de verplichting tot zelfbewoning en het verbod op doorverkoop ontheffing te verlenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-664540
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het Keyport Jaarplan 2019.
  2. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op de
  TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-665799
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met bijgevoegde akte van overdracht
  voor SBO Het Palet, Beatrixlaan 1 te Weert.
  2. Namens het college deze akte te laten ondertekenen
  door de burgemeester.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-668250
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Midden-Limburg
  2017 vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-670171
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de
  raadsvergadering van 6 februari 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-672965
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...