College van B&W 29 januari 2019 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

   

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het rapport "onderzoek warenmarkt binnenstad Weert".
  2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-637218
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de aanleg van Tiny Forests in de wijken Moesel en Leuken .

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-637305
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De maatschappelijke tarieven voor huur van het zwembad voor de zwemverenigingen per 1 januari 2019 te verlagen.
  2. Een apart maatschappelijk tarief te hanteren voor de huur van het zwembad voor zwemlessen door de verenigingen De Rog en Reddingsbrigade Weert, voorlopig voor de jaren 2019 tot en met 2021.
  3. De raad te informeren met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.
  4. De verenigingen te informeren met bijgevoegde conceptbrieven.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-649892
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor het jaar 2019, conform bijgevoegde concept beschikking, de volgende subsidies te verlenen:
  a. een exploitatiesubsidie van maximaal € 336.788,-;
  b. een subsidie voor de uitvoering van Swim2Play van maximaal € 118.822,-;
  c. een subsidie voor het verenigingsgebruik van maximaal € 167.000,-.
  2. Op basis van artikel 11, lid 4 van de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017' te bepalen dat de algemene reserve van Stichting Zwembad De IJzeren Man in 2019 maximaal 20% van de begrote inkomsten in 2019 (exclusief gemeentelijke subsidie) mag bedragen.
  3. In te stemmen met de door de Stichting Zwembad De IJzeren Man voorgestelde tarieven voor 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-638449
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De bezwaren ontvankelijk te verklaren.
  2. De bezwaren ongegrond te verklaren.
  3. Het bestreden besluit in stand te laten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-644529
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage ‘Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2018’;
  2. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage ‘Wmo maatwerkvoorzieningen 3e kwartaal 2018’;
  3. In te stemmen met bijstelling van het uitvoeringsbudget Wmo en Jeugdhulp 2018 van € 1,1 miljoen naar € 0,9 miljoen ten gunste van de middelen Jeugdhulp en Wmo;
  4. De Raad middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief te informeren over de rapportages Jeugdhulp en Wmo maatwerkvoorzieningen 3e kwartaal 2018.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-644914
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 van de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal.
  2. De gemeenteraad voorstellen om het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 van de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Aandacht voor communicatie.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-646439
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. De bezwaren ontvankelijk te verklaren.
  2. De bezwaren ongegrond te verklaren.
  3. Het bestreden besluit in stand te laten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-646600
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de vastgestelde Kadernota 2020.
  2. De gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-649676
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De gemeenteraad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen door toevoeging van een nieuwe afdeling bestaande uit één artikel inzake het tegengaan van een onveilig, niet leefbaar of malafide ondernemersklimaat.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-649849
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de gevolgen van de Decembercirculaire 2018 Gemeentefonds voor de jaren 2018 t/m 2022.
  2. De gevolgen van de Decembercirculaire 2018 voor het jaar 2018 mee te nemen in de Jaarrekening 2018 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 en de gevolgen voor de jaren 2019 t/m 2022 in de 1e tussenrapportage 2019.
  3. De raad hierover te informeren via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (FIN) Registratienummer: DJ-650709
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het proces verbaal van aanbesteding en het voornemen tot gunning;
  2. Besluiten over te gaan tot de definitieve gunning van het werk aan de firma D. van der Steen;
  3. De concerndirectie te mandateren voor het ondertekenen van de contractdocumenten;
  4. De concerndirectie te mandateren om personen aan te wijzen die bevoegd zijn om binnen de raamovereenkomst deelopdrachten te verstrekken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-652495
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 (UP 2019) inclusief het deel van de RUD Limburg Noord vast te stellen.
  2. In te stemmen met het in de RUD inbrengen van de basistaken milieu, de specialistische taken met accent milieu, de taken betreffende de voormalige provinciale inrichtingen en de milieutaken betreffende de niet RUD-inrichtingen.
  3. Het UP 2019 ter kennis te brengen van de gemeenteraad via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Aandacht voor communicatie, persbericht uit laten gaan.

  (VTH) Registratienummer: DJ-652525
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met de concept antwoordbrief aan DUS Weert.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-652889
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van bijgevoegde notitie 'Evaluatie Verwijsindex risicojongeren';
  2. Het contract met Multisignaal te verlengen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, conform bijgevoegd concept-contract.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-653406
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. In principe met het verhogen van het aantal van 12 naar 16 sociale huurwoningen in te stemmen.
  2. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het openen van een grondexploitatie voor een woningbouwplan aan de Sportstraat in Leuken.
  3. Geheimhouding op te leggen voor een termijn van 10 jaar betreffende de niet-openbare bijlage van het raadsvoorstel op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-653409
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. Akkoord te gaan bijgevoegd concept definitief ontwerp herinrichting Keent 1e fase.
  2. De concerndirecteur te machtigen voor het ondertekenen van de contractdocumenten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-DJ-653470
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van het perceel gelegen aan de Industrieweg 20 in Stramproy.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-653590
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van het bedrijf gelegen op het perceel aan de Hushoverheggen 1.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-654564
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de exploitant van het restaurant gelegen op het perceel aan de Stationsstraat 28.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-654699
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Met de tweede voortgangsrapportage van het programma stedelijke ontwikkeling in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-655339
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De raad voorstellen om:

  1. De functie van Het Kwintet tijdelijk over te hevelen in de voorzieningenstructuur van 3hoven.
  2. Hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen ter hoogte van maximaal € 128.140,00 met een afschrijvingstermijn van 7 jaar, voor aanpassingen ten behoeve van de huidige gebruikers van Het Kwintet op de locatie Annendaal.
  3. De restantboekwaarde van het investeringsbudget “Kwintet diverse aanpassingen 2000” ad. € 10.860,15 extra af te schrijven en deze kosten ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
  4. De resterende kapitaalslasten van € 17.634,00 als gevolg van de beslispunten 2 en 3 ten laste te brengen van de begrotingspost onvoorzien structureel 2019.
  5. Een subsidie ter hoogte van € 10.000,00 beschikbaar te stellen aan Punt Welzijn voor inzet van opbouwwerk in Boshoven en deze kosten ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-655926
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de parkeerproblematiek bij het parkeerterrein de Stoof gelegen bij woon-zorgcomplex Hushoven.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-655930
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Vast te stellen de Tarieventabel leges 2019 versie 2.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (FIN) Registratienummer: DJ-656102
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief Motie aanvalsplan armoede (voorkom armoedeval met WW-proef). .

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-659388
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg 81A en 81B Stramproy' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPBergerothweg81ab-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg 81A en 81B Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Bergerothweg 81A en 81B Stramproy' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-659420
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL: 1. "Beleidskalender 1-2019" vast te stellen.
  2. "Beleidskalender 1-2019" na vaststelling door te sturen naar de Raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Wijzigingen doorvoeren.

  (CS) Registratienummer: DJ-660628
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL:1. Kennis te nemen van de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  2. Aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord kenbaar te maken dat er snel duidelijkheid moet komen over de aard en omvang van het paraatheidsprobleem en de eventuele financiële gevolgen daarvan.
  3. De raad gelegenheid te geven tot het maken van opmerkingen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-661397
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten