College van B&W 07 april 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  Afwezig:
  Burgemeester A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De evaluatie Bospop 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De data Bospop 2020 vast te stellen op 9, 10, 11 en 12 juli 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Beslispunt 2 vervalt. Bij een volgende evaluatie bestuur samenvatting opnemen in het collegevoorstel.

  (VTH) Registratienummer: DJ-863762
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het plan van aanpak Warm Wonen in Weert
  2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst, waarin uitvoeringsafspraken voor Warm Wonen in Weert staan vastgelegd
  3. Wethouder Gabriels te machtigen om de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen.
  4. € 135.000 toegekende RRE-subsidie in te zetten voor Warm Wonen in Weert.
  5. In de jaarrekening 2019 de raad voor te stellen om van het rekenresultaat 2019 een bedrag van € 50.000 uit de klimaatgelden te bestemmen voor Warm Wonen in Weert
  6. In afwijking van het inkoopbeleid WeertEnergie opdracht te geven voor de uitvoering van coördinatie- en administratietaken.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-943758
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met de opstalovereenkomst met GroenLeven B.V. voor het aanbrengen van circa 4000 m2 zonnepanelen boven het bergbezinkbassin bij de Koekoeksweg.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-947406
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De inhoudelijke visie van Museum W vast te stellen.
  2. Inhoudelijke visie via de TILS lijst ter inzage leggen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-955474
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het Intern Controle Plan 2020 vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CC) Registratienummer: DJ-974920
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de realisatie van een fietsbrug tussen Laarveld en Molenakker volgens bijgevoegd ontwerp.
  2. In te stemmen met het opheffen van de oversteek Hushoverweg bij de turborotonde.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 1.175.000,- Dit bedrag is als vetgedrukte prioriteit opgenomen in de begroting 2020.
  4. In te stemmen met het inzetten van het restant budget van € 240.000,- van de oversteek Hushoven en de oversteek Wiekendreef voor de fietsbrug.
  5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 80.000,- voor het aanbrengen van een afschermende constructie tussen de brug en Molenakker en de jaarlijkse lasten van € 2.400,- ten laste brengen van het begrotingssaldo.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Financiële paragraaf nog aanvullen.

  (PRO) Registratienummer: DJ-979529
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerp DO herinrichtingsplan stadspark d.d. 25-11-2019 in te stemmen.
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 10 Financiële aspecten op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur voor een periode van 10 jaar.
  3. Aan de raad voorstellen:
  a. Met het ontwerp DO herinrichtingsplan stadspark d.d. 25-11-2019 in te stemmen.
  b. Een krediet van € 1.966.432,- beschikbaar te stellen ter verdere voorbereiding en uitvoering van het plan.
  c. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 10 Financiële aspecten op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Financiële paragraaf nog aanvullen.

  (R&E) Registratienummer: DJ-981549
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Visie Midden-Limburg: Het verbindend Hart van Limburg vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de stand van zaken Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-987051
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In principe medewerking te verlenen aan de realisering van 3 appartementen in het pand Kerkstraat 96 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (kruimelgevallenregeling).
  2. De principemedewerking te verlenen tot uiterlijk 1 september 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-987616
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de kadernota 2021, ontwerpbegroting 2021 en de ontwerp meerjarenraming 2021-2025 van de BsGW;
  2. De raad te vragen haar eventuele zienswijze(n) aan het dagelijks bestuur BsGW kenbaar te maken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  ( F&C) Registratienummer: DJ-988139
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het Ambitiedocument Omgevingswet aan de gemeenteraad voorleggen ter vaststelling.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (DT) Registratienummer: DJ-990762
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de GR RUD LN.
  2. de gemeenteraad te verzoeken eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-993151
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met scenario 4 en daarmee het inhuren van extra capaciteit voor het uitvoeren van reguliere toezichtstaken mogelijk maken.
  2. In te stemmen met de aanpak voor de handhaving van coronamaatregelen bij werkgevers van arbeidsmigranten.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Beslispunt 2 laten vervallen. Onderwerp opnemen in de tekst van het voorstel.

  (VTH) Registratienummer: DJ-994099
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het ingediende handhavingsverzoek betreffende het parkeren van een bestelbus nabij Kazernelaan 116 alsnog formeel af te wijzen.
  2. De ingediende ingebrekestelling vanwege het overschrijden van de beslistermijn af te wijzen.
  3. Indiener op de hoogte stellen via bijgaande antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-995461
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De concept leerlingenprognose 2020 voor de St. Jozefschool Altweerterheide beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.
  2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-995787
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Op basis van de brede inventarisatie en probleemanalyse te besluiten:
  a. de contractafspraken met Balanz Facilitair in het kader van de schoonmaak van de gemeentelijke sportaccommodaties tijdens de coronacrisis niet op te schorten;
  b. de contractafspraken met Blankers in het kader van de schoonmaak van de gemeentelijke sportaccommodaties tijdens de coronacrisis op te schorten;
  c. de vrijgevallen capaciteit van de Balanz Facilitair-medewerkers in overleg met Balanz Facilitair en werkleiding waar mogelijk in te zetten voor andere werkzaamheden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-996264
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens G.J.W. Gabriels

  vergroten verkleinen laden...