College van B&W 07 januari 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester A.A.M.M. Heijmans
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  Afwezig: Wethouder M.J. van den Heuvel
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor wat betreft het opnieuw afsluiten van de overeenkomsten met GemeenteOplossingen B.V.
  2. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2, sub b, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de bijgevoegde offerte d.d. 23 december 2019 van GemeenteOplossingen B.V. en de overeenkomst met GemeenteOplossingen B.V. die tot stand komt door ondertekening van deze offerte, welke geheimhouding geldt voor de duur van de contractperiode inclusief verlengingen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Evalueren of de raadsvergadering meer bekeken wordt.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-798744
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voorstellen:
  1. Kennis te nemen van het (concept) regionaal politiebeleidsplan 2020-2023 van de eenheid Limburg.
  2. Wensen en bedenkingen in te dienen inzake het interne werklast onderzoek binnen de eenheid Limburg kenbaar te maken.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Wensen en bedenkingen aanvullen. Een conceptbrief toevoegen met daarin de wensen en bedenkingen.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-827844
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de uitslag van de aanbesteding van de raamovereenkomst 'Woonrijp maken Laarveld fase 2'.
  2. In te stemmen met het voornemen tot gunning van het werk aan de laagste geldige inschrijver, FL B.V., voor een bedrag van € 2.527.000,- exclusief BTW en alle inschrijvers van de voorgenomen gunning op de hoogte te stellen met de mogelijkheid van bezwaar.
  3. De concerndirecteur te machtigen tot ondertekening van de opdracht.
  4. Klacht Kuppens Infra B.V. af te wijzen en Kuppens hierover informeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-893188
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Instemmen met bijgaande antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-898266
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De Startnotitie inrichting advies- en meldpunt personen met verward gedrag (niet acute meldingen) vast te stellen;
  2. Opdracht te verstrekken voor de uitvoering van het advies- en meldpunt aan het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW ML);
  3. De pilotperiode te bekostigen met de subsidie voor de oprichting van het advies- en meldpunt personen met verward gedrag (niet acute meldingen) van ZonMw.
  4. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw, voor het aangaan van een overeenkomst met het AMW-ML voor de uitvoering van het advies- en meldpunt personen met verward gedrag voor de regio Midden-Limburg, conform bijgaand concept besluit.
  5. Volmacht te verlenen aan de burgemeester van de gemeente Maasgouw om de overeenkomst met het AMW-ML te ondertekenen (art. 171 Gemeentewet) conform bijgaand concept volmachtsbesluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-899554
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2019.
  2. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage Wmo 3e kwartaal 2019.
  3. De Raad middels bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief te informeren over de rapportage Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2019 en de rapportage Wmo 3e kwartaal 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-901456
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg 1' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPMollenakkerstg1-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg 1' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg' geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-904369
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In aanvulling op de hoofdgebouwen van Dijkerstaat 40 en 42 ook de bijgebouwen aan te wijzen als gemeentelijk monument conform ontwerpbesluit van 22 oktober 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-907644
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De beantwoording van de brief (artikel 40 RvO) van de heer Wiezer, over subsidiëring van kinderopvang, te verdagen tot 29 januari 2020.
  2. In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de heer Wiezer.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-910171
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het bezwaarschrift d.d. 10 juni 2018 gedeeltelijk gegrond te verklaren.
  2. De verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfspand naar 4 appartementen en een magazijn in stand te laten.
  3. De verleende omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan te herroepen, in die zin dat dit deel van de vergunning wordt ingetrokken.
  4. Af te wijken van artikel 13.5.2 sub b van het bestemmingsplan Binnenstad 2017 (met toepassing van artikel 13.6.7) vanwege het tekort van 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, onder voorschrift dat de houder van de omgevingsvergunning c.q. de eigenaar vanaf de ingebruikname van de appartementen t.b.v. minimaal twee personenauto’s beschikt over parkeerabonnementen voor gebruik ‘24/7’ in de ‘Parkeergarage Stationsplein’, dan wel over een overeenkomst waaruit blijkt dat binnen een loopafstand van 200 meter vanaf de appartementen gebruik kan worden gemaakt van parkeer-/stallingsplaatsen.
  5. Een bedrag van € 512,- vast te stellen als kostenvergoeding wegens door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-910272
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de in de raadsvergadering van 18 december 2019 gedane toezeggingen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-913477
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met de definitieve intentieovereenkomst tussen gemeente Weert en Novaform Vastgoedontwikkelaars BV voor de herbestemming van Horne Quartier en De Lichtenberg.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E ) Registratienummer: DJ-913667
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met de koopovereenkomst Boshoverweg 57.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-916673
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het proces verbaal verkoop bij inschrijving Muntcomplex.
  2. Te besluiten om op basis van de huidige biedingen niet te gunnen.
  3. Een programma van eisen op te laten stellen waarin de kwaliteitscriteria worden geformuleerd voor de ontwikkelopgave.
  4. De concertzaal niet meer als functie te betrekken bij deze ontwikkelopgave.
  5. Geheimhouding op te leggen voor 15 jaar op de niet openbare bijlagen 1 tot en met 4 bij dit voorstel ingevolge artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b en sub g wob.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-929965
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...