College van B&W 08 september 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Het plan van aanpak vrijwilligers van Punt Welzijn voor de periode 2020 t/m 2023 vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-696944

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het aangaan van een raamcontract voor 4 jaar, ingaande 7 oktober 2020, inzake advisering tegemoetkoming in planschade met twee adviesbureaus.

  2.    Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b enonder g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzienvan de niet openbare bijlagen voor een termijn van 5 jaar.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1060800

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met verlenging van de erfpachtovereenkomst met Sportvereniging Altweerterheide voor de duur van 10 jaar.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1076656

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Subsidies ROJ 2018-2019 definitief vast te stellen op € 260.000 voor de stichting Eduquaat, € 260.000 voor de stichting Meerderweert en € 30.000 voor de stichting LVO.

  2.    Subsidies ROJ 2021 te verlenen.

  Maximaal:

  € 352.650 aan de stichting Eduquaat,

  € 293.700 aan de stichting Meerderweert en

  € 35.000 aan de stichting LVO


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1084211

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De subsidie aan het Zelfregiecentrum voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang 2019 vast te stellen op € 328.207,- en de subsidie voor open inloop en activerende dagbesteding 2019 vast te stellen op € 150.000,-, conform bijgevoegde beschikking;

  2.    De totale kosten voor maatschappelijke opvang in 2019 vast te stellen op € 475.561,-;

  3.    Vast te stellen dat de middelen voor de kouderegeling 2019, zijnde € 5.000,- niet zijn gebruikt;

  4.    Het overschot kosten maatschappelijke opvang 2019, te weten € 930,-, terug te betalen aan de centrumgemeente Venlo, evenals de middelen voor de kouderegeling 2019.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1094511

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De op 8 juli 2020 verzonden subsidiebeschikking betreffende subsidie Buurtgezinnen voor het onderdeel verlening 2021 in te trekken.

  2.    Voor 2021 maximaal € 38.600 subsidie te verlenen aan de stichting Buurtgezinnen voor het koppelen van gezinnen, conform bijgevoegde conceptbeschikking 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1106185

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  A.    Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om:

  1.    In te trekken de "Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt", vastgesteld bij besluit van 24 september 2014 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 september 2018.

  2.    Vast te stellen de "Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Weert 2020".

  3.    Wethouder M. van den Heuvel te benoemen tot adviseur van de vertrouwenscommissie in de thans aan de orde zijnde procedure tot benoeming van een burgemeester.

  4.    De raadsleden H. Stals en I. Beenders te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie ter vervanging van hun fractievoorzitters.

  5.    Te besluiten tot het houden van een enquête onder de inwoners van Weert over het profiel van de nieuwe burgemeester en de resultaten daarvan te betrekken bij de op te stellen profielschets.

  B.    Eventuele wensen en bedenkingen aangaande het initiatiefvoorstel aan de raad kenbaar te maken.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Het college spreekt de wens uit dat na aanstelling van de burgemeester de klankbordgroep klankbordgesprekken voert met het college.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1112723

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het Visiedocument JeugdzorgPlus 2021 en verder vast te stellen.

  2.    De raad te informeren over het Visiedocument JeugdzorgPlus 2021 en verder middels bijgevoegde raadsinformatiebrief


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1120649

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het onderzoek nautische bedrijvigheid Midden-Limburg.

  2.    In te stemmen met het uitwerken van een nautisch actieplan voor Midden-Limburg.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1122573

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In principe in te stemmen met de transformatie van de woning en voormalige bedrijfsruimte aan de Biest 70 naar 2 appartementen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  ( ) Registratienummer: DJ-1127588

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De gewijzigde tijdelijke omgevingsvergunning onder voorschriften te verlenen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1130906

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Kennis te nemen van bijgevoegd Wob-verzoek;

  Akkoord te gaan met bijgevoeg concept-Wob-besluit.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-1132558

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:In te stemmen met het verlenen van de evenementenvergunning Cultureel Lint 2020 onder voorwaarden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1119887

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...