College van B&W 16 juni 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester C,C, Leppink-Schuitema
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Van de uitkomsten van de inventarisatie van de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in Limburg kennis te nemen.

  2.    Met het plan van aanpak in te stemmen.

  3.    Met bijgaande informatiebrief aan de doelgroep en bijgaande RIB in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1049966

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met het principeverzoek van Natuurmonumenten om aanvullende percelen mee te nemen in de vergunningsprocedure voor grootschalige bosontwikkeling in principe in te stemmen met een Omgevingsvergunning (uitgebreid).


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1052013

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De jaarrapportage 2019 sociaal domein vast te stellen.

  2.    De jaarrapportage 2019 sociaal domein door te leiden naar de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1052929

   

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De subsidie aan Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning Weert e.o. (VAO) voor de activiteiten thuisadministratie voor 2019 vast te stellen op € 7.500,-.

  2.    Stichting VAO te informeren door middel van bijgevoegde beschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1053020

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het onderhandelingskader vast te stellen om tot tariefafspraken voor de voorziening Hulp bij het Huishouden te komen voor het contractjaar 2021;

  2.    Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 10, 2e lid onder b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 1 (onderhandelingskader HbH 2021 uit beslispunt 1), totdat de onderhandelingen HbH 2021 geheel zijn afgerond;

  3.    Het verlenen van een eenmalige mandaat/machtiging/volmacht (ex. artikel 160 (college) en artikel 171 (burgemeester) Gemeentewet) aan O. Ramos Antonio, regionaal contractmanager/inkoopadviseur MLW, S. Dooper, regionaal contractmanager, J. Verheesen, regionaal contractmanager, en aan diens vervanger (J. Brouwer, regionaal Beleidsadviseur Wmo) voor:

   

  a.     het voeren van de onderhandelingen met de HbH aanbieders, binnen het onderhandelingskader conform vastgesteld onder beslispunt 1;

  b.    het overeenkomen van tariefafspraken HbH voor contractjaar 2021 met de HbH aanbieders, binnen het onderhandelingskader zoals vastgesteld onder

  beslispunt 1.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1053937

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In verband met het ontbreken van bijzondere omstandigheden, die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, te besluiten dat voor de gevraagde wijziging geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, zoals bedoeld in artikel 7.2 van de Wet milieubeheer.

  2.    Met het ontwerp bestemmingsplan 'Kapelheuvelstraat' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

  3.    Met het opstarten van de procedure door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1056679

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met de concept antwoordbrief aan Stichting Scarabee over de verkoop van het kazernecomplex.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1059806

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de situatie met betrekking tot de organisatie van de Boels Ladies Tour 2020;

  2.    Aan Courage Events vof, conform bijgevoegde concept beschikking, een subsidie van  voorlopig maximaal € 5.000,- te verlenen voor de organisatie van de Boels Ladies Tour 2020;

  3.    Medio juli een definitief besluit te nemen over mogelijke aanvullende subsidiering.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1061246

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met het aan de raad beschikbaar stellen van de bijgevoegde concept-Handleiding bijzondere wetten. Dit ter illustratie bij het raadsvoorstel betreffende de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1063312

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;

  2.    het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover de bezwaren betrekking hebben op het niet inhoudelijk reageren op de handhavingsverzoeken;

  3.    het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;

  4.    het bestreden besluit met verbetering van de motivering in stand te laten en

  5.    het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1066038

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 10 juni 2020.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1066499

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens C.C. Leppink-Schuitema

  vergroten verkleinen laden...