College van B&W 21 april 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  Afwezig: Burgemeester A.A.M.M. Heijmans

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Akkoord te gaan met het beheer en onderhoudsplan openbare verlichting 2021-2030.

  2.    De raad voor te stellen om het huidige jaarlijks exploitatiebudget te continueren en niet te verhogen.

  3.    De raad voor te stellen om de afweging omtrent een eenmalig krediet ad € 763.000,- (kapitaallasten € 27.442,-) voor het verlichten van de fietspaden naast de ringbanen en het verlichten van het fietspad Weert-Stramproy, mee te nemen bij de besluitvorming over het “uitvoeringsplan mobiliteitsplan”.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1009474

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De raad voor te stellen een krediet van € 480.500,- (inclusief de kosten van het raamkrediet) beschikbaar te stellen voor het renoveren, uitbreiden en verduurzamen van de accommodatie van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

  2.    De raad te verzoeken in te stemmen met een eenmalig budget van € 20.000,- als prioriteit in de begroting 2021 voor het uitvoeren van een onderzoek naar een verdere professionalisering van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Beslispunt 2 eruit. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (PRO) Registratienummer: DJ-948398

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het jaarverslag 2019, jaarprogramma en begroting 2020 van Stichting Natuur- en Milieu Educatie.

  2.    Voor 2020 subsidie verlenen ad maximaal               € 203.044,-, conform bijgaande conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E Registratienummer: DJ-DJ-968830

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Akkoord te gaan met het beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische kunstwerken 2020-2030.

  2.    De raad voor te stellen om de jaarlijkse storting in de “reserve civieltechnische kunstwerken” ad           € 115.760,- te verhogen naar € 122.550 per jaar en deze kosten ten laste te brengen van de post onvoorziene lasten.

  3.    De raad voor te stellen om de grootschalige en levensduur verlengende maatregelen en de vervangingen van civieltechnische kunstwerken, via de lijst prioriteiten en vervangingsinvesteringen in de meerjarenbegroting te laten lopen.
  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OG) Registratienummer: DJ-983702

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met het ontwerp wijzigingsplan '5e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Princenweg 48' in te stemmen.

  2.    Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan '5e gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, Princenweg 48' in te stemmen.

  3.    Met bijgevoegde concept-planschadeovereenkomst in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-984780

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met de concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-988692

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    "Beleidskalender 3-2020" vast te stellen;

  2.    "Beleidskalender 3-2020" na vaststelling door te sturen naar de Raad.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Kalender aanpassen.

  (CC) Registratienummer: DJ-996436

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met het ontwerp bestemmingsplan 'Geuzendijk 17' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

  2.    Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

  3.    Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E Registratienummer: DJ-998970

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Besluiten:

  1.    dat de gemeente Weert voor de taken maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW), bemoeizorg (BMZ) en OGGz-preventie (OGGz) onderdeel uit blijft maken van de huidige regio Noord- en Midden-Limburg en het eerder genomen besluit ‘Regionale taken naar Midden-Limburg’ d.d. 22 november 2016 (Z/16/03178) hiermee komt te vervallen;

  2.    de uitgangspunten zoals opgenomen in bijlage 1 die de basis vormen voor de (verbeterde) samenwerking tussen de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten vast te stellen;

  3.    de Noord-Limburgse gemeenten te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde brief (bijlage 2) en mandaat en machtiging te verlenen aan de wethouder Marianne Smitmans van de gemeente Roermond, om de brief mede namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert te ondertekenen;

  4.    de raad te informeren door middel van bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 3).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1000138

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 ICT NML.

  2.    De jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

  3.    De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2021 en de toevoeging van het resultaat uit de jaarrekening 2019 aan de algemene reserve ICT NML.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (INF) Registratienummer: DJ-1001055

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Het voornemen bekend te maken om het 'Terrein voorburcht, gracht en schootsvelden Nijenborgh' volgens de redengevende omschrijving aan te wijzen als gemeentelijk monument.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1001560

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de Archiefverordening 2020 en deze aan de raad ter vaststelling aan te bieden onder gelijktijdige intrekking van de Archiefverordening 2016.

  2.    In principe de Beheerregeling Informatiebeheer 2020 vast te stellen onder intrekking van het Besluit Informatiebeheer 2016.

  3.    Te bepalen dat bij vaststelling van de Archiefverordening 2020 door de raad, de Beheerregeling Informatiebeheer 2020 wordt geacht definitief te zijn vastgesteld.

  4.    Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris 2020 vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (INF) Registratienummer: DJ-1002418

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Besluiten verweer te voeren in de rechtszaak, waarvoor de dagvaarding is uitgebracht.

  2.    De (loco-)burgemeester opdracht te laten verlenen aan mevr. mr. P.J.W.M.Theunissen van Van Boven & Van der Bruggen Advocaten, of een kantoorgenoot, om de gemeente en de burgemeester in die rechtszaak te vertegenwoordigen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1003183

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Akkoord te gaan met de tijdelijke werkwijze voor betalingen aan gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp, Wmo (nieuwe taken) en Hulp bij het Huishouden zoals beschreven in bijlage 1 en nader toegelicht in bijlage 2, onder voorbehoud van de in ontwikkeling zijnde definitieve regeling / uitwerking van het Rijk / de VNG.

  2.    De tijdelijke werkwijze zoals bedoeld onder beslispunt 1 met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 maart 2020 tot minimaal 1 juni 2020 (Jeugdhulp) c.q. 24 februari 2020 (periode 3) voor Wmo-begeleiding en Wmo-Hulp bij Huishouding (HbH) tot minimaal 14 juni 2020 (periode 6), of zolang de Corona-maatregelen van het Rijk op dit onderdeel van kracht zijn.

  3.    De uit de tijdelijke werkwijze voortvloeiende betalingen aan gecontracteerde aanbieders lokaal betaalbaar te stellen, onder voorbehoud van de definitieve regeling / uitwerking van het Rijk / de VNG.

  4.    Deze tijdelijke werkwijze te communiceren met de betreffende aanbieders via publicatie op aanbestedingsplatform Negometrix, via de website sociaaldomeinmlw.nl en via email met de zorgaanbieders Wmo-HbH.

  5.    De contractmanagers Midden-Limburg West en hun vervanger(s), mandaat, machtiging en volmacht te verlenen voor het communiceren van de inhoud en strekking van dit besluit en het eventueel maken van aanvullende afspraken met gecontracteerde aanbieders op grond van beslispunt 1.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1007754

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van bijgevoegd verzoek van Rijksvastgoedbedrijf tot zienswijze inzake Wob-verzoek en bijbehorende bijlagen;

  2.    Te besluiten om geen zienswijzen in te dienen;

  3.    Rijksvastgoedbedrijf te informeren door middel van bijgevoegde concept-brief;

  4.    Geheimhouding op te leggen op de bij het verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf bijgevoegde bijlagen, voor zover betreffende de nader te duiden 26 documenten, op grond van artikel 10, lid 2 sub f en g Wet openbaarheid van bestuur gedurende 2 maanden.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-101070

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens G.J.W. Gabriels

  vergroten verkleinen laden...