College van B&W 25 augustus 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester C,C, Leppink-Schuitema
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  Afwezig: Wethouder P.P.H. Sterk

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  ( ) Registratienummer: DJ-

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord te gaan met bijgevoegde jaarverantwoording kinderopvang 2019 in het kader van de Wet Kinderopvang en dit in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs via de site Internet Schooldossier.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1000674

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2019 van Stichting RICK;

  2. De subsidie 2019 voor Stichting RICK definitief vast te stellen op € 1.115.994,- conform bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1033049

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De raad voor te stellen om een Cruyff Court te realiseren aan de Beatrixlaan naast het Kennis en Expertise Centrum.2.

  2.    De raad voor te stellen vanaf 2022 structureel  € 4.000,- per jaar beschikbaar te stellen ten behoeven van het beheer en onderhoud van het Cruyff Court en dit ten laste van het begrotingsresultaat 2022 en verder te brengen en te storten in de onderhoudsreserve gemeentelijk vastgoed (R2156).

  3.    De raad voor te stellen in 2021 incidenteel een bedrag van € 29.700,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de financiering van het organiseren en uitvoeren van de activiteiten jongerenwerk op het Cruyff Court. Na aftrek van beschikbare dekkingsmiddelen resteert per saldo €5.475,-, voorgesteld wordt om dit ten laste van het begrotingssaldo 2021 te brengen.

  4.    De raad voor te stellen vanaf 2022 structureel €21.000,- per jaar beschikbaar te stellen ten behoeve van de financiering van het organiseren en uitvoeren van de activiteiten jongerenwerk op het Cruyff Court. Na aftrek van beschikbare dekkingsmiddelen resteert per saldo €13.775,-, voorgesteld wordt om dit ten laste van het begrotingsresultaat 2022 en verder te brengen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1061865

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet inburgering (1 juli 2021):

  1. de toegestane formatie van de afdeling WIZ uit te breiden met 3 fte regisseurs participatie functieschaal 9;

  2. de tijdelijke arbeidscontracten van 3 regisseurs participatie per 1 januari 2021 om te zetten in arbeidscontracten voor onbepaalde tijd.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-1077993

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Dijkerstraat 40 en 42' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen. 2. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen. 3. Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1079337

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:Van de evaluatie van het beleid kennis te nemen en met de aanpassingen van het beleid ten aanzien van de huisvesting van internationale werknemers in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1087151R&E

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. In te stemmen met het verkeersbesluit.

  2. In te stemmen met het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020, versie 3".

  3. In te stemmen met de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen, parkeerabonnementen 2020, versie 2".


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1089462

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 8 juli 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1092003

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  A. Met de Anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst betreffende het in exploitatie brengen van elf woningen aan de Burg. Smeijersweg te Stramproy in te stemmen.

  B. De raad voorstellen: 1. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPBurgsmeijersweg-VA01 ongewijzigd vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 3. Voor het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' geen exploitatieplan vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1095301

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:Met het meerwerk van bureau Mecanoo ten behoeve van de Gebiedsvisie Keent & Moesel in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1098930

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  A. Geheimhouding op te leggen voor een termijn van 10 jaar betreffende de niet openbare bijlage bij het raadsvoorstel op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur. B. Aan de raad voorstellen: 1. Met het openen van de grondexploitatie Kapelheuvelstraat voor 12 woningen in te stemmen. 

  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet-openbare bijlage bij het raadsvoorstel te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur.

  3. Het bestemmingsplan "Kapelheuvelstraat" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPKapelheuvelstr-VA01 gewijzigd vast te stellen.

  4. Het bestemmingsplan "Kapelheuvelstraat" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

  5. Voor het bestemmingsplan "Kapelheuvelstraat" geen exploitatieplan vast te stellen.

  6. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1100172

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:Mandaat en volmacht te verlenen aan de concerndirecteur om namens het college te besluiten tot voorlopige en definitieve gunning en tot ondertekening van de brieven voor de opdracht “Interieurbouw Museum W”, onder voorwaarde dat overleg plaatsvindt met de portefeuillehouder, wanneer laagste inschrijving niet past binnen de deelbegroting van het interieur.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1102479

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging 2021 van de GR RUD LN.

  2. de gemeenteraad te verzoeken eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegrotingswijziging kenbaar te maken.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1103118

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met herstelwerkzaamheden van de Ursulinengarage voor € 1.400.000,- en de kosten ten laste van de algemene reserve te brengen middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel.

  2. Af te wijken van het inkoop en aanbestedingsbeleid om technische redenen en dwingende spoed.

  3. In principe akkoord te gaan met definitieve gunning van de opdracht aan Bedi.

  4. De concerndirecteur te machtigen de opdracht namens het college te ondertekenen. 


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1105024

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:Van het locatieonderzoek tijdelijke woningen kennis te nemen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1105548

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:In principe medewerking te verlenen aan het toevoegen van één woning en de wijziging van de bouwvlakken aan de Friezenstraat met een herziening van het bestemmingsplan (art. 3.1 Wro) tot 1 mei 2021.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1106412

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. In principe en onder voorwaarden in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van de herbestemming van de locaties Frans Strouxstraat 77 en 77A;

  2. In afwachting van een ontvankelijk bestemmingsplan de principetoestemming te laten gelden tot uiterlijk 1 februari 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1106885

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met het realiseren van een verkeersveilige inrichting van de Laarderweg en de Rietstraat en rioolvervanging in de Laarderweg. 

  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 315.000,- voor het treffen van verkeersmaatregelen en de jaarlijkse lasten van            € 9.450,-  ten laste brengen van het begrotingssaldo. 

  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 365.000,- voor vervanging van de riolering in de Laarderweg en dit bedrag ten laste brengen van de voorziening riolering.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1107266

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:In principe met de herontwikkeling van de locatie Roermondseweg 13-15 in te stemmen middels een herziening van het bestemmingsplan (art. 3.1 Wro), tot uiterlijk 1 maart 2021.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1111448

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:Aan de raad voor te stellen met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van de omgevingsvergunning Bosontwikkeling in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1111660

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.

  2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit met verbetering van motivering in stand te laten.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1113008

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:In principe in te stemmen met het project Proeftuin Schietbosweg met een tijdelijke vergunning voor een periode van maximaal 10 jaar.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1115402

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:Met de concept antwoordbrief in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1116461

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. Het definitief ontwerp van de Wilhelminastraat vast te stellen.

  2. Akkoord te gaan met het financiële dekkingsvoorstel voor de uitvoering.

  3. De Raad voor te stellen om het restant van € 250.000 in het krediet "Driesveldlaan en Stadhuisomgeving", beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Wilhelminastraat.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Wethouder Gabriels heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluit.

  (OG) Registratienummer: DJ-1116574

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:In te stemmen met de subsidieaanvraag via de Erfgoeddeal van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het project Historische Weerterbeek doorkruist klimaatbuffer Wijffelterbroek.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1116615

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:Met de anterieure en planschadeovereenkomst Grotehegsteeg 31 in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1117685

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2O21;

  2. de gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1118631

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In principe met transformatie van het pand Emmasingel 61 naar één appartement in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1119200

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. De eigenaar van de rode Toyota Yaris een last onder bestuursdwang op te leggen.

  2. Een begunstigingstermijn van 2 weken op te nemen in de last onder bestuursdwang.

  3. Over te gaan tot het wegslepen en in bewaring stellen van het voertuig, indien niet, niet volledig, of niet tijdig aan deze lastgeving wordt voldaan. 

  4. De kosten van bestuursdwang te verhalen op de eigenaar van het voertuig.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1119819

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:De Nadere regels Jeugdhulp gemeente Weert 2020, versie 2, vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1120164

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. Besluit nemen om kermis Swartbroek en Stramproy wel / niet te organiseren.  

  2. Instemmen met het nemen van de nodige maatregelen en risico’s indien u instemt met het organiseren van kermis Swartbroek / Stramproy.


  BESLUIT: Besloten is om de kermis Swartbroek en Stramproy niet te organiseren omdat de volksgezondheid niet kan worden gegarandeerd.

  (OG) Registratienummer: DJ-1122256

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. "Beleidskalender 5-2020" vast te stellen;

  2. "Beleidskalender 5-2020" na vaststelling door te sturen naar de Raad.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Kalender aanpassen.

  (CC) Registratienummer: DJ-1122739

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:De "Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders 2019" vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. College ziet af van declaraties van kilometers binnen de gemeente Weert.

  (CS) Registratienummer: DJ-1123766

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. Kennisnemen van de brief die begin september naar alle huishoudens in Weert gestuurd zal worden in het kader van het project Warm Wonen in Weert. 

  2. Wethouder Gabriels te machtigen deze brief namens uw College te laten ondertekenen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1123774

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. Het zalencomplex Poort van Limburg, onder voorwaarden, van 1 september 2020 tot 1 januari 2021 ter beschikking te stellen aan Stichting Munttheater.

  2. Stichting Munttheater als tegenprestatie van 1 september 2020 tot 1 januari 2021 volledig beheer over het zalencomplex Poort van Limburg te laten voeren.

  3. Akkoord te gaan met de conceptbrief waarin de kaderstellende afspraken met Stichting Munttheater betreffende het gebruik van het zalencomplex onder voorwaarden zijn vastgelegd.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1111630

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...