College van B&W 26 mei 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester C,C, Leppink-Schuitema
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het bedrijveninvesteringszone-actieplan Weerter Boulevard met    bijbehorende begroting.

  2.    In te stemmen met de "Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Weert - Stichting BIZ    Weerter Boulevard 2021-2025".

  3.    In te stemmen met mandaatverlening voor de ondertekening van de    uitvoeringsovereenkomst aan wethouder Van Eijk.

  4.    Vast te stellen het "Service Level Agreement BIZ Weerter Boulevard 2021-2025".

  5.    Vast te stellen het "Reglement Draagvlakmeting BIZ Weerter Boulevard".

  6.    De raad voor te stellen in te stemmen met de "Verordening op de heffing en de    invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie BIZ Weerter Boulevard 2021-2025".


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-995693

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met het ontwerp bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

  2.    Met het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' in te stemmen.

  3.    Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1001434

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De concept-jaarstukken 2019 vast te stellen.

  2.    De taakveldenrealisatie 2019 vast te stellen.

  3.    De portefeuillehouder Financiën te mandateren tot het aanbrengen van wijzigingen;

  4.    De raad voor te stellen in te stemmen met de resultaatbestemming 2019, conform het concept raadsvoorstel in de bijlagen;

  5.    De raad voor te stellen de Jaarstukken 2019 vast te stellen, conform het concept raadsvoorstel in de bijlagen.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Persbericht aanpassen.

  (F&C) Registratienummer: DJ-1016246

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De primaire (concept)begroting Risse 2021 ter kennis te brengen van de raad.

  2.    De Raad te verzoeken om zijn eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de primaire (concept)begroting Risse 2021 kenbaar te maken

  3.    De Raad voor te stellen te besluiten om de middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2021 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.

  4.    De raad voor te stellen om op basis van de meerjarenraming van De Risse voor de jaren 2021, 2022 en 2023 een aanvullend bedrag van respectievelijk € 211.000,-, € 144.000,- en € 54.000,- in de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 van de gemeentebegroting 2021 op te nemen ten laste van de reserve sociaal domein.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1016451

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Geen milieueffectrapportage op te laten stellen voor de gevraagde wijziging aan de Sint Sebastiaanskapelstraat 2 en Rakerstraat 36.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1022471

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Aan de raad voorstellen:

  1.    Het bestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPBegijnenh11aen13-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

  2.    Het bestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

  3.    Voor het bestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13' geen exploitatieplan vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1023557

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De samenwerkingsovereenkomst ‘Matchingspunt vraag & aanbod passende huisvesting & ondersteuning Midden-Limburg’ aan te gaan;

  2.    In te stemmen met het aanwenden van het regionale budget ‘impuls beschermd wonen en opvang’ ter dekking van de gevraagde eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 6.713,- aan het garantiefonds;

  3.    Wethouder Paul Sterk volmacht te verlenen voor ondertekening van onder 1 genoemde overeenkomst (ex artikel 171, tweede lid Gemeentewet);

  4.    De gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1025057

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voorstellen om:

  1.    Het Plan van Scholen basisonderwijs 2021-2024 vast te stellen en daarin voor Rijksbekostiging schooljaar 2021-2022 op te nemen: een Vrije school ressorterend onder Stichting Pallas, Vrije scholen in Midden en Zuid Nederland, te Uden.

  2.    Het onder 1 genoemde plan ter besluitvorming voor te leggen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1025117

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met de subsidieaanvraag aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport ten behoeve van het koploperschap onafhankelijke cliëntondersteuning.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1030218

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  A.    Het Eindverslag inspraak met betrekking tot het Beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

  Aan de raad voorstellen:

  1.    Het bestemmingsplan "Laarveld 2020" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPLaarveld2020-VA01 gewijzigd vast te stellen.

  2.    Het bestemmingsplan "Laarveld 2020" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

  3.    Het "Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening" gewijzigd vast te stellen, waarbij de toelichting, de exploitatieopzet, de regels en de bijlagen van het "Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening" vervangen worden door de toelichting, de exploitatieopzet en regels van deze herziening inclusief de hierbij behorende bijlagen, zoals nader omschreven in het dictum van het raadsbesluit.

  4.    Het "Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening" aan te merken als authentiek digitaal plan.

  5.    Overgangsbepalingen:Op een voor de datum van vaststelling van dit besluit ingediende aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen op gronden binnen het exploitatieplangebied waarop voor de datum van vaststelling van dit besluit nog niet is beslist, is van toepassing het “Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening” zoals dit geldt na de vaststelling van dit besluit.

  6.    Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

  7.    Het "Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3" vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1030241

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Aan de raad voor te stellen:

  de nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1030673

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Artikel 40 vragen te beantwoorden via bijgevoegde conceptbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1031555

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met het inrichtingsplan in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1031937

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De raad voor te stellen om de uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen zoals opgenomen in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 2020 vast te stellen.

  2.    De raad voor te stellen om de grondexploitatieberekeningen 2020 vast te stellen.

  3.    De raad voor te stellen om de door het college opgelegde geheimhouding - voor de duur van 15 jaar - met betrekking tot bijlage 1 (grondexploitatieberekeningen) van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 2020 op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2, sub f en g van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.

  4.    De raad voor te stellen om kennis te nemen van de informatie betreffende de gemeentelijke vastgoedportefeuille.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1032271

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord te gaan met de onderstaande besluiten in verband met het coronavirus.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (DT) Registratienummer: DJ-1034070

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het concept voorkeursontwerp vast te stellen;

  2.    De raad te verzoeken akkoord te gaan met het concept voorkeursontwerp;

  3.    De raad te verzoeken een krediet van € 730.000,- exclusief btw met kapitaallast van   € 32.850,- beschikbaar te stellen vanuit prioriteit 2 "stelpost knelpunten  weginfrastructuur", jaarschijf 2020 in de meerjarenbegroting 2020-2023.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1034600

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De gemeenteraad voor te stellen om de formatie van de afdeling Ruimte en Economie uitte breiden met 1 fte ten behoeve van een beleidsadviseur landbouw.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1038239

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens C.C. Leppink-Schuitema

  vergroten verkleinen laden...