College van B&W 27 oktober 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester C,C, Leppink-Schuitema
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Locosgemeentesecretaris R.J.M. Bladder

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de erfpachtovereenkomst met Novec betreffende de zendmast gelegen aan de Sportstraat voor de duur van 20 jaar.

  2.    In te stemmen met de erfpachtovereenkomst met Novec betreffende de zendmast gelegen aan de Graafschap Hornelaan / Ringbaan-Oost voor de duur van 20 jaar.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1119734

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Aan de raad voorstellen:

  1.    Het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPHeugterbroekdk47-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

  2.    Het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

  3.    Voor het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" geen exploitatieplan vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1132603

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Het subsidieverleningsbesluit inzake de activiteit ‘Thuisadministratie 2020’ van Punt Welzijn d.d. 19 maart 2020 met kenmerk 959573 te herzien en de subsidieperiode te wijzigen naar de periode 1 juni 2020 tot en met 28 februari 2021 conform bijgevoegde beschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1136799

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met het principebesluit tot deelname van Omnibuzz aan de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1143739

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Akkoord te gaan met het voorstel om bij slechtere staat van de woning geen nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan maar een gebruiksovereenkomst voor bepaalde tijd.

  2.    Akkoord te gaan met het voorstel om de woningen met een gebruiksovereenkomst te onttrekken aan de wachtlijst en de toekenning van de woning via OCSW/WIZ en / of Wonen Limburg te laten plaatsvinden.

  3.    Akkoord te gaan met het bijstellen van de huurprijs van de woningen bij een toename van technische slijtage van de woning met als gevolg een verminderde technische staat van onderhoud.

  4.    Akkoord te gaan met het voorstel om in gesprek te gaan met de huurders met een overeenkomst voor onbepaalde tijd over vervangende woonruimte.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1156929

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De Raad te informeren conform bijgaande concept raadsinformatiebrief met betrekking tot de huidige stand van zaken van de aanbesteding van verwerking van Restafval, GFT en PMD na 2023.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1160677

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In principe met de realisatie van vier ruimte voor ruimte woningen aan de Rietstraat tussen huisnummers 19 en 25 in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan tot uiterlijk 1 mei 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1161326

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;

  2.    Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1163769

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;

  2.    Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (DV) Registratienummer: DJ-1164330

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In principe in te stemmen met de herontwikkeling van de locatie Bocholterweg 94 tot een woonhofje, waarbij de gemeente een actieve rol in neemt, met een herziening van  het bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro).


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1166565

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De raad in kennis te stellen van de werkelijke energie- en onderhoudskosten 2019 van het zwembad.

  2.    De raad voor te stellen akkoord te gaan met het terugvorderen van € 489.883,- uit het bestemmingsfonds huurdersonderhoud en installaties van Stichting Zwembad De IJzeren Man en dit bedrag in 2021 toe te voegen aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed en bezittingen.

  3.    De raad voor te stellen akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 100.000,- aan Stichting Zwembad IJzeren Man ten behoeve van het uitvoeren van calamiteiten onderhoud en deze in 2021 ten laste van de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed en bezittingen te brengen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1166855

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer gemeente Weert schooljaar 2019-2020 vast te stellen.

  2.    De raad te informeren via de TILS-lijst.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-1168654

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord te gaan met de concept raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OG) Registratienummer: DJ-1168678

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het addendum op de bestaande uitvoeringsovereenkomst "Beheer en onderhoud gemalen".

  2.    De concerndirecteur te machtigen voor het ondertekenen van het addendum.

  3.    Commitment te verlenen om te komen tot een gezamenlijke hoofdpost en onderhoudsmanagementsysteem bij Waterschapsbedrijf Limburg.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1169073

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met bijgaande concept raadsinformatiebrief in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1172047

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met bijgevoegd concept Wob-besluit;

  2.    Geheimhouding op te leggen op de openbaar te maken documenten voor de duur van van twee weken vanaf bekendmaking van dit besluit op grond van artikel 6, vijfde lid Wet openbaarheid van bestuur.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-1175999

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van bijgevoegd Wob-verzoek:

  2. In te stemmen met bijgevoegd concept-Wob-besluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS ) Registratienummer: DJ-1176253

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...