College van B&W 28 april 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  Afwezig:

  Burgemeester A.A.M.M. Heijmans

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met benoemde specifieke omstandigheden waaronder een gemeentelijke sporthal kan worden ingezet voor niet sport gerelateerde evenementen.

  ·         Evenementen met een groot maatschappelijk belang met bovenregionaal karakter;

  ·         Deze evenementen passen door de omvang en logistiek niet binnen een alternatieve locatie;

  ·         De gemeente acht het gewenst dat deze evenementen ook binnen Weert plaatsvinden;

  ·         Deze evenementen passen binnen de voorwaarden van gebruik;

  ·         De impact op de reguliere gebruikers is beperkt, of deze kunnen tijdelijk elders worden ondergebracht;

  ·         De aanvragers voor de niet sport gerelateerde evenementen faciliteren de reguliere gebruikers bij het realiseren van een alternatief.

  2.    In te stemmen met de verhuur van de sporthal Boshoven of Altweerterheide voor de Gulden Humor en de uiteindelijke keuze te maken na overleg met betrokken gebruikers.

  3.    Het verzoek van zangvereniging Da Capo voor sporthal de Grenslibel af te wijzen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-958599

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  2.    Kennis te nemen van de brochure 'Stoppen, en nu?'.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-960532

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Bijgaande sponsorovereenkomst BPD Cultuurfonds aangaan.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-981179

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met de verkoop van de onroerende zaken gelegen aan Beekstraat 18, 22, 24 en 26 aan kopers, tegen een verkoopprijs van € 107.500,-- per appartement.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-983254

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De rapportage interne controle 2019 – 2e halfjaar vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CC) Registratienummer: DJ-984562

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de ontwikkelstrategie voor de bovenverdieping van het Muntcomplex.

  2.    In te stemmen met de projectopdracht.

  3.    In te stemmen met het programma van eisen.

  4.    In te stemmen met de antwoordbrieven aan partijen die een bieding hebben uitgebracht en waarmee geen ontwikkeltraject wordt aangegaan.

  5.    In te stemmen met beschikbaar stellen van             € 15.000,- voor de inzet van een projectleider en projectassistent en de kosten te dekken uit de verkoopopbrengst van onderhavig vastgoed.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-985273

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Vaststellen van beleidsmatige financiële uitgangspunten en de te hanteren indexen en percentages voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (F&C) Registratienummer: DJ-990087

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met het ontwerp bestemmingsplan 'Truyenhoekweg 7 en 11' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

  2.    Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

  3.    Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1005405

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    voor het jaar 2019 de subsidie definitief vast te stellen op maximaal € 2.000,= conform bijgevoegde beschikking;

  2.    voor het jaar 2020 een voorlopige subsidie van maximaal € 2.000,= met een voorschot van 90% te verlenen conform bijgevoegde beschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1007160

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie Duijsters om de heer P.J.D. Duisters te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie Duijsters.

  2.    Eventuele wensen en/of bedenkingen met betrekking tot dit initiatiefvoorstel ter kennis van de raad te brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1012016

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie Weert Lokaal tot ontslag van het commissielid-niet-raadslid J.C. Kleinmoedig.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met de bijgevoegde brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1013846

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1015087

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voor te stellen:

  1.        Kennis te nemen van de voorlopige jaarverantwoording 2019 en de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

  2.        De raad de gelegenheid geven een zienswijze in te laten dienen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord

  3.        Het gedeelte van het positieve rekeningresultaat 2019 dat terugvloeit naar de gemeente Weert van €30.421 toe te voegen aan het begrotingsresultaat 2020

  4.        De bijdragen van de gemeente Weert o.b.v. de begroting 2021 VRLN inclusief meerjarige loon- en prijsstijging te verwerken in de gemeentelijke begroting 2021

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1010170

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voorstellen de geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de
  afgelopen raadscyclus aan de raad zijn overgelegd:
  • de niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 03-03-2020, 10-03-2020, 17-03-2020, 24-03-2020, 31-03-2020, 03-04-2020, 07-04-2020, 14-04-2020;
  • de samenvattende grondexploitatie Sportstraat;
  • bijlage met financiële aspecten en kostenraming bij raadsvoorstel herinrichting stadspark;
  • verslag monumenten-welstandscommissie d.d. 04-07-2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1017818

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de voorlopig bindende richtlijnen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor de uitvoering van het kabinetsbesluit voor georganiseerde buitensportactiviteiten voor de jeugd t/m 18 jaar vanaf 29 april 2020;

  2.    Voor de uitvoering ook gebruik te maken van het protocol ‘Verantwoord Sporten’ zoals opgesteld door NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten;

  3.    Voor de uitvoering de gemeentelijke buitensport accommodaties zoals opgenomen in bijlage 3, open te stellen één dag nadat de richtlijnen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord definitief zijn vastgesteld;

  4.    Voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties door topsporters afspraken te maken met de betreffende sportbond en vereniging als hiervoor gemeentelijke accommodaties worden aangewezen door NOC*NSF. 

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1017941

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens G.J.W. Gabriels

  vergroten verkleinen laden...