College van B&W 28 januari 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester A.A.M.M. Heijmans
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Loco-secretaris R.J.M. Bladder
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal
  € 38.965,46 aan Stichting Streekomroep Weert conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel en brief aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-813047
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Stichting Punt Welzijn een projectsubsidie te verlenen van maximaal € 16.868,- ten behoeve van het opstarten van een Buurtcirkel in Weert in 2020.
  2. Stichting Punt Welzijn voor 2021 en 2022 jaarlijks een projectsubsidie te verlenen van maximaal € 7.996,- ten behoeve van het continueren van de Buurtcirkel.
  3. MET ggz voor 2020 een projectsubsidie te verlenen van maximaal € 12.252,- ten behoeve van het leveren van een Buurtcirkelcoach.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-887951
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met de algemene voorwaarden voor de parkeergarages.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder

  (OG) Registratienummer: DJ-Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een subsidie te verlenen van maximaal € 1.704.141,- voor jeugdhulpactiviteiten in het jaar 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-899726
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding voor publieke laadinfrastructuur onder leiding van de Provincie Noord-Brabant.
  2. Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant voor het nemen van de benodigde besluiten, waaronder o.a. beoordeling, uiten gunningsbeslissing en definitieve gunning, in het kader van de gezamenlijke aanbesteding, zie bijlage 1.
  3. De burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan de algemeen directeur van de Provincie Noord-Brabant om de gemeente Weert te vertegenwoordigen bij de gezamenlijke aanbesteding, genoemd onder 1, en het ondertekenen en beheren van de uit de gezamenlijke aanbesteding voortvloeiende overeenkomst, zie bijlage 1.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-909748
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voor te stellen de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-917046
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan het Zelfregiecentrum Weert voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal
  € 124.050,- als bijdrage in de kosten van het Herstelhuis conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-917703
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het proces inzake de vaststelling van het Keyport Routeplan Next Level (2021-2024).
  2. In te stemmen met bijgaande concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-930055
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Aan Stichting Zwembad De IJzeren Man, conform bijgevoegde concept-beschikking, voor het jaar 2020 de volgende subsidies te verlenen:
  a. Een subsidie voor de uitvoering van Swim2Play van maximaal € 120.140,-;
  b. Een subsidie voor het verenigingsgebruik van maximaal € 167.000,-.
  2. In te stemmen met de door Stichting Zwembad De IJzeren Man voorgestelde tarieven voor 2020;
  3. Aan de raad voor te stellen om het budget voor de exploitatiesubsidie 2020 aan Stichting Zwembad De IJzeren Man vast te stellen op € 120.000,-.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-932149
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De artikel 40 vragen te beantwoorden via bijgevoegde conceptbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-932214
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Met bijgaande concept antwoordbrief in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  ( R&E Registratienummer: DJ-933703
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor wat betreft het inhuren van de coördinator van ECGeo.
  2. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2, sub b, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de bijgevoegde offerte d.d. 12 januari 2020 van MVS consulting en de overeenkomst met MVS consulting die tot stand komt door ondertekening van deze offerte, welke geheimhouding geldt voor de duur van de contractperiode (t/m 31 dec 2020).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (INF) Registratienummer: DJ-934539
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Akkoord te gaan met bijgevoegde concept-antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-934557
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Alle wegen in de zin van de Wegenverkeerswet 1994 binnen en buiten de bebouwde kommen van de gemeente Weert aan te wijzen als wegen waar het parkeerverbod uit artikel 5:6 van de APV Weert geldt.
  2. Het "Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a. 2020" vast te stellen.
  3. In te stemmen met de gelijktijdige intrekking van “Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a. 1994” en “Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a. Stramproy 2000”.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-936983
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor wat betreft het huisafval;
  3. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren en het bestreden besluit met toevoeging van drie voorschriften in stand te laten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-938367
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de werkgeverscommissie aan de raad om M.H.R.M. Wolfs-Corten aan te wijzen als griffier en P.A.W. Otten als plaatsvervangend griffier.
  2. Eventuele wensen en/of bedenkingen aangaande het initiatiefvoorstel kenbaar te maken aan de raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-939456
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1 Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de werkgeverscommissie aan de raad om de rechtspositie van de griffie te actualiseren naar aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
  2 Eventuele wensen en/of bedenkingen aangaande het initiatiefvoorstel kenbaar te maken aan de raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-939484
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Akkoord te gaan met dekking van de herstelkosten van € 247.000,00 uit de onderhoudsreserve.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Er volgt nog een gesprek met wethouder Gabriels met betrekking tot mogelijke verfraaiing van de gevel.

  (R&E) Registratienummer: DJ-940821
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...