Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Datum:
25 feb. 2015, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal

Hoofdvergadering

Commissiekamer

Hoofdvergadering

Raadzaal

Hoofdvergadering

Commissiekamer
 • VOORSTEL
  Instemmen met IKC Laar:
  1. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 417.848 voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum in Laar;
  2. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van € 46.771 voor bijkomende kosten die met de realisatie van het IKC Laar gemoeid zijn;
  3. Het benoemen van het herinrichten / aanpassen van de parkeerplaats bij het IKC Laar als harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal € 50.000.
  4. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.136.998 voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum in Leuken;
  5. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van € 108.295 voor bijkomende kosten die met de realisatie van het IKC Leuken gemoeid zijn;
  6. Het benoemen van de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van het IKC Leuken als harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal € 637.000.
  7. Het aanvullend beschikbaar stellen van de provinciale subsidie Leefbaarheid en Groen aan Meerderweert ten behoeve van de
  realisatie van het IKC Laar;
  Kennis nemen van:
  8. het fasedocument inclusief bijlagen waarin het proces en de uitgangspunten tussen partijen Meerderweert, Hoera Kindercentra en gemeente Weert zijn vastgelegd.

  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
 • VOORSTEL
  1. Besluiten het bestemmingsplan 'Woongebieden 2014' gewijzigd vast te stellen.
  2. Besluiten het bestemmingsplan 'Woongebieden 2014' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van juli 2014 en de kadastrale ondergrond van juli 2014.
  3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Woongebieden 2014'.
  4. Besluiten Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties CDA, D66, VVD, PvdA en Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de besluitvorming in het college van B&W over het toekennen van een forensenvergoeding (woon-werkverkeer) aan de burgemeester.

  BESLUITVORMING
  Het college en de burgemeester leggen verklaringen af. De motie ‘vergoeding woon-werkverkeer burgemeester’ van de fractie CDA en mw. Beenders namens de PvdA wordt met voorstemmen van de fractie CDA en mw. Beenders van de PvdA (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, D66 en mw. Kadra van de PvdA (19 stemmen tegen)
  verworpen. De motie ‘vergoeding woonlasten burgemeester’ van de fractie
  CDA en mw. Beenders namens de PvdA wordt ingetrokken.
  De motie ‘forensenvergoeding en verhuisplicht Burgemeesters’ van de fracties VVD, Weert Lokaal en SP wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal en SP, alsmede mw. Kadra van de PvdA (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en D66 alsmede mw. Beenders namens de PvdA (10 stemmen tegen) aanvaard.

  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

Hoofdvergadering

Raadzaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen