Gemeenteraad 02 november 2016 13:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal) (afwezig van 17.00 uur tot 20.30 uur), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), J. Heesakkers (CDA), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP) (aanwezig vanaf 14.50 uur), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) (aanwezig vanaf 16.40 uur), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA), ing. R.L.A.T. Zincken (Juist495)

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: J.M. Cardinaal (VVD)

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal)
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering van de heer Cardinaal (VVD). De raadsleden B. Peterse (SP) en M. Stokbroeks (D66) zullen later ter vergadering komen. De voorzitter heet de nieuwe fractie Juist495 welkom. De heer Zincken introduceert zich namens deze fractie.
  laden...
 • Het raadsvoorstel om de gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet en het gewijzigde treasurystatuut vast te stellen wordt aan de agenda toegevoegd, omdat dit moet worden behandeld voordat de begroting wordt vastgesteld.
  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen m.b.t. de begroting 2017 van mw. Verschoor namens de Voorlichtings- en Adviescommissie voor de woningbouw en de woonomgeving (VAC).
  laden...
 • De voorzitter geeft aan dat hij aan het einde van de vergadering een mededeling zal doen.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen van de gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet.
  2. Vaststellen van het gewijzigde treasurystatuut.
  BESLUITVORMING
  Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  Behandelen van de Begroting 2017 van de gemeente Weert.
  BESLUITVORMING
  De fracties starten met het voorlezen van de beschouwingen en het indienen van moties en amendementen. Vervolgens reageert het college op de beschouwingen en op de ingediende moties en amendementen. Daarna vindt er een raadsdebat plaats per programma uit de begroting aan de hand van de moties en amendementen.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen van de Begroting 2017 van de gemeente Weert.


  BESLUITVORMING

  PROGRAMMA 1 WOONKLIMAAT

  Amendement I.A.1 (VAC) van de fracties DUS, Juist, D66, PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties Juist, DUS, PvdA, D66, CDA, SP en WL (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (3 stemmen tegen) aanvaard.

  Amendement I.A.2 (Onderhoud openbaar groen) van de fracties DUS, Juist, PvdA, CDA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties Juist, DUS, D66, CDA en PvdA (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties SP, VVD en WL (15 stemmen tegen) verworpen.

  Amendement I.A.3 (Prioriteit waterfront) van de fracties DUS, Juist en PvdA wordt ingetrokken.

  Amendement I.A.4 (Groot onderhoud recreatieve fietsroutes) van de fracties PvdA, WL en D66 wordt unaniem aanvaard.

  Amendement I.A.5 (Herinrichten straten Moesel) van de fracties PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, CDA, D66, DUS en Juist (22 stemmen tegen) verworpen.

  Amendement I.A.6 (Prioriteit winkelstrip Dries) van de fracties VVD, Juist, CDA en DUS wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Juist, CDA, DUS en WL (19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA, D66 en SP (9 stemmen tegen) aanvaard.

  Amendement I.A.7 (Reserveren opbrengsten Weert-West) van de fracties VVD, DUS en CDA wordt met voorstemmen van de fracties VVD, DUS en CDA (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties WL, SP, PvdA, D66 en Juist (18 stemmen tegen) verworpen.

  Amendement I.A.8 (Bezuiniging onkruidbestrijding) van de fracties D66 en DUS wordt ingetrokken.

  Amendement I.A.9 (Herinrichting Dries) van de fracties D66 en PvdA wordt ingetrokken.

  Amendement I.A.10 Weert energieneutraal>) van de fracties D66, PvdA, CDA, DUS, VVD en SP wordt met voorstemmen van de fracties D66, PvdA, CDA, DUS, VVD en SP (19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties WL en Juist (9 stemmen tegen) aanvaard.

  Amendement I.A.11 (Onderzoek fietsinfrastructuur) van de fracties WL, D66 en PvdA wordt met unaniem aanvaard.

  Amendement I.A.12 (Herziening omvorming groen) van de fracties WL, SP, VVD en PvdA wordt unaniem aanvaard.

  Amendement I.A.13 (Begaanbaarheid stoepen en onderhoud straatbomen) van de fracties WL, VVD, SP, D66, PvdA en DUS wordt unaniem aanvaard.

  Amendement I.A.14 (Plaatsing bladkorven) van de fracties CDA, DUS, D66, PvdA, WL en SP wordt unaniem aanvaard.

  Motie I.M.1 (Fietsen op de promenades) van de fracties Juist en D66 wordt met voorstemmen van de fracties Juist, D66 en SP (8 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, CDA, PvdA en DUS (20 stemmen tegen) verworpen.

  Motie I.M.2 (Zebrapad Graafschap Hornelaan) van de fracties DUS, PvdA, D66 en SP wordt unaniem aanvaard.

  Motie I.M.3 (Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

  Motie I.M.4 (Snelheidscontroles) van de fractie DUS wordt ingetrokken.

  Motie I.M.5 (Handhaving openbaar gebied) van de fractie DUS wordt ingetrokken.

  Motie I.M.6 (Planvoorraad) van de fracties VVD, D66, SP, Juist, WL, PvdA wordt unaniem aanvaard.

  Motie I.M.7 (Veilige fietsverbinding Laar-Laarveld Molenakker) van de fracties VVD, D66, Juist, PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties VVD, D66, Juist, PvdA, SP en WL (21 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en DUS (7 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie I.M.8 (Semi-vrij liggende fietspaden) van de fracties D66 en SP wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, WL, VVD, DUS en Juist (20 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA en CDA (8 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie I.M.9 (Weert energiebewust) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

  Motie I.M.10 (Winkelstrips) van de fracties VVD, Juist, CDA en DUS wordt met voorstemmen van de fracties Juist, DUS, CDA, VVD en WL (19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66, PvdA en SP (9 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie I.M.11 (Weert schoon) van de fracties SP, Juist, PvdA, VVD en D66 wordt unaniem aanvaard.

  Motie I.M.12 (Bereik mobiele netwerken) van de fracties CDA, DUS, D66 en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS, D66, PvdA, Juist, SP en VVD (20 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie WL (8 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie I.M.13 (Zebrapad Wilhelminasingel-Molenpoort) van de fracties PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP (6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, CDA, D66, DUS en Juist (22 stemmen tegen) verworpen.

  Motie I.M.14 (Dries) van de fracties D66 en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties D66, PvdA, Juist, SP en VVD (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS, CDA en WL (15 stemmen tegen) verworpen.


  PROGRAMMA 2 ECONOMIE

  Amendement II.A.1 (Kosten garantiebanen) van de fracties VVD, D66, SP, Juist, CDA, DUS en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties VVD, D66, SP, Juist, CDA, DUS en PvdA (20 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie WL (8 stemmen tegen) aanvaard.

  Amendement II.A.2 (Resultaten SML) van de fracties D66, VVD en SP wordt met voorstemmen van de fracties Juist, D66, SP en VVD (11 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS, PvdA, CDA, WL en Juist (17 stemmen tegen) verworpen.

  Amendement II.A.3 (Eén op één begeleiding naar werk) van de fracties SP, Juist, WL, VVD en PvdA wordt unaniem aanvaard.


  PROGRAMMA 3 ZORG

  Amendement III.A.1 (WMO oud) van de fracties DUS, Juist en PvdA wordt ingetrokken.

  Amendement III.A.2 (Reservering jeugdzorg) van de fracties VVD, Juist, CDA, DUS en SP wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Juist, CDA, DUS, Juist, PvdA en SP (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen tegen) aanvaard.

  Amendement III.A.3 (Alternatief voor het sociaal cultureel fonds) van de fractie D66 wordt unaniem aanvaard.

  Amendement III.A.4 (Voortzetting sociaal cultureel fonds) van de fracties WL, SP en PvdA wordt unaniem aanvaard.

  Amendement III.A.5 (Budget voor WMO oud) van de fracties CDA, DUS, Juist en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS, Juist en PvdA (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

  Amendement III.A.6 (Bezuinigingen Punt Welzijn) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

  Motie III.M.1 (Aanvalsplan armoedebestrijding) van de fracties SP, Juist, VVD, WL en PvdA wordt unaniem aanvaard.

  Motie III.M.2 (Kinderen in armoede) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

  Motie III.M.3 (Jeugdloon) van de fracties SP, Juist, PvdA en WL wordt met voorstemmen van de fracties SP, WL, PvdA en Juist (15 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS, D66, VVD en CDA (13 stemmen tegen) aanvaard.

  Stemverklaring van de fractie SP vóór motie III.M.4 (Dementievriendelijke gemeente) van de fracties PvdA en DUS. De motie wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, DUS, SP en Juist (8 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, CDA en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.


  PROGRAMMA 4 PARTICIPATIE

  Amendement IV.A.1 (St. Jansmolen Stramproy) van de fracties DUS, Juist, WL, PvdA, CDA en SP wordt unaniem aanvaard.

  Stemverklaring van de fractie Weert Lokaal tegen amendement IV.A.2 (Cultureel lint) van de fractie D66. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties D66, DUS en VVD (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties WL, SP, CDA, PvdA en Juist (21 stemmen tegen) verworpen.

  Amendement IV.A.3 (Cultureel lint) van de fracties WL, DUS en PvdA wordt unaniem aanvaard.

  Amendement IV.A.4 (Waterput Markt Weert) van de fracties Juist, PvdA en DUS wordt ingetrokken.

  Motie IV.M.1 (Verdwijnen afnemen rijtesten CBR in Weert) van de fracties WL, DUS, D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard.

  Motie IV.M.2 (Doelstellingen sport- en bewegen SMART formuleren) van de fracties D66, VVD en SP wordt unaniem aanvaard.

  Motie IV.M.3 (Waterput Markt Weert) van de fracties Juist, PvdA, DUS en WL wordt unaniem aanvaard.


  PROGRAMMA 5 FINANCIËN

  Stemverklaring van de fractie DUS tegen het amendement V.A.1 (OZB-verhoging) van de fracties VVD, D66, Juist en WL. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties VVD, D66, Juist, WL, CDA, PvdA en SP (27 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS (1 stem tegen) aanvaard.

  Amendement V.A.2 (Andere grondslag toeristenbelasting) van de fracties D66, WL, VVD en SP wordt unaniem aanvaard.

  Amendement V.A.3 (Realistisch begroten parkeeropbrengsten) van de fracties D66 en DUS wordt met voorstemmen van de fracties D66, DUS, Juist, PvdA en CDA (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties SP, VVD en WL (15 stemmen tegen) verworpen.

  Amendement V.A.4 (Leidende principes) van de fracties SP, Juist en WL wordt met voorstemmen van de fracties SP, Juist, WL, DUS en CDA (20 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA, D66 en VVD (8 stemmen tegen) aanvaard.

  Amendement V.A.5 (Leidende principes gemeentelijke organisatie) van de fracties CDA en DUS wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS, Juist, D66, PvdA en VVD (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties WL en SP (12 stemmen tegen) aanvaard.

  Met betrekking tot amendement V.A.6 (Samenwerking ICT Noord- en Midden-Limburg) van de fracties CDA, VVD en DUS staken de stemmen. De fracties CDA, VVD, DUS, Juist en D66 stemmen vóór (14 stemmen vóór) en de fracties WL, PvdA en SP stemmen tegen (14 stemmen tegen). Het amendement zal in de raadsvergadering van 7 november 2016 opnieuw in stemming worden gebracht.

  Amendement V.A.7 (Personeel) van de fracties CDA, VVD, DUS en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, DUS en D66 (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties WL, SP, Juist en PvdA (15 stemmen tegen) verworpen.

  Motie V.M.1 (Dashboard begrotingsresultaten) van de fracties D66, DUS en VVD wordt met voorstemmen van de fracties D66, DUS, VVD, WL, CDA, PvdA en Juist (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie SP (4 stemmen tegen) aanvaard.

  Stemverklaring van de fractie WL vóór motie V.M.2 (Infographics) van de fracties Juist, VVD en SP. De motie wordt met voorstemmen van de fracties Juist, VVD, SP, WL, PvdA en DUS (19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66 en CDA (9 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie V.M.3 (Andere grondslag toeristenbelasting) van de fracties D66, WL, VVD en SP wordt unaniem aanvaard.

  Voorstel
  Omdat de stemmen staakten bij de stemming over amendement V.A.6 (Samenwerking ICT Noord- en Midden-Limburg) kan in deze vergadering geen besluitvorming plaatsvinden over de Begroting 2017. De herstemming over het amendement en de besluitvorming over de Begroting 20176 worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 november 2016.
  laden...
 • VOORSTEL
  Besluiten om:
  a. Kennis te nemen van de Gemeentefonds Septembercirculaire 2016 en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2016 en 2017 en volgende jaren.
  b. De financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2016 en overige ontwikkelingen voor de jaren 2017-2020 verwerken in de 1e begrotingswijziging 2017 en de eerste wijziging van de begroting 2017 vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Gezien de relatie van dit voorstel met de begroting 2017 wordt de besluitvorming hierover eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 november 2016.
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2017;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2017.
  BESLUITVORMING
  Van de financiële overzichten is kennis genomen.
  laden...
 • MEDEDELING
  Wethouder H.A. Litjens neemt met onmiddellijke ingang ontslag als wethouder van de gemeente Weert.
  laden...
 • De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23 november 2016,

  De griffier, De voorzitter,


  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  laden...

Downloaden audiofragment(en)