Gemeenteraad 22 juni 2016 13:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • De beelden kunt u terug zien via “uitzending gemist” op http://www.mlatv.nl/ en via het “archief” op https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/.
  laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD; aanwezig tot de besluitvorming om 21.30 uur), H.W.J. Coolen (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA)

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN:
  H.C.M. Duijsters (SP), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), ing. R.L.A.T. Zincken

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal)
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering van de heren L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) en F. Yücel (Weert Lokaal) en mevrouw H.C.M. Duijsters (SP). Er wordt stilgestaan bij het feit dat raadslid P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) 50 jaar politiek actief is. Hij wordt toegesproken door de burgemeester en de heer R. Laenen (voorzitter Weert Lokaal).
  laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  laden...
 • De voorzitter geeft aan dat het college zoals gebruikelijk de financiële gevolgen van de vandaag aangenomen moties en amendementen in kaart zal brengen. Op D66 na hebben de fracties voor de afgesproken tijd hun beschouwingen en moties aangeleverd. Het college zal ingaan op de vragen in de tijdig aangeleverde beschouwingen.
  De PvdA geeft aan niet te zullen ingaan op de moties en amendementen van D66, omdat deze door de late aanlevering nog niet beoordeeld zijn.
  Voortaan zal - om verwarring te voorkomen- een motie pas een nummer krijgen wanneer deze wordt ingediend en niet al wanneer een concept binnen komt.
  laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen van de Voorjaarsnota 2016 (geen spreekrecht)

  De fracties starten met het voorlezen van de beschouwingen en het indienen van moties en amendementen. Vervolgens reageert het college hierop. Daarna worden de programma’s uit de voorjaarsnota besproken aan de hand van de moties en amendementen.

  BESLUITVORMING

  Amendement V.A.3 (kennisnemen van de voorjaarsnota) van alle fracties wordt unaniem aanvaard.

  Thema I Woonklimaat
  Motie I.M.1 (duurzaam wagenpark) van de fracties D66 en CDA wordt met voorstemmen van de fracties D66, CDA, DUS Weert, PvdA, SP en Weert Lokaal (21 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (3 stemmen tegen) aanvaard. Stemverklaring van de fractie Weert Lokaal vóór de motie.

  Motie I.M.2 (onderhoud groen) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (21 stemmen tegen) verworpen.

  Motie I.M.3 (aanpassing verkeersknelpunt Maaseikerweg) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

  Motie I.M.4 (toegankelijkheid De Lichtenberg) van de fractie PvdA wordt aangehouden.

  Motie I.M.5 (groen) van de fracties CDA, DUS Weert, PvdA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, PvdA, D66 en VVD (15 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties SP en Weert Lokaal (9 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie I.M.6 (versterking centrumfunctie) van de fracties CDA en DUS Weert wordt aangehouden.

  Motie I.M.7 (investeringen binnenstad centrumfunctie) van de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA, CDA, SP en DUS Weert (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66 en VVD (6 stemmen tegen) aanvaard.


  Thema II Economie

  Motie II.M.1 (garantiebanen) van de fracties D66 en CDA wordt met voorstemmen van de fracties D66, CDA, DUS Weert en VVD (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en Weert Lokaal (11 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie II.M.2 (regioversterking) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (21 stemmen tegen) verworpen.

  Motie II.M.3 (visie stadshart) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, CDA, DUS Weert en VVD (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA en SP (11 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie II.M.4 is niet ingediend.

  Motie II.M.5 (extra ondersteuning) van de fractie PvdA is ingetrokken.

  Motie II.M.6 (win je winkel) van de fracties D66 en CDA wordt unaniem aanvaard.

  Thema III Zorg

  Motie III.M.1 (schulddienstverlening) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

  Motie III.M.2 (medisch dossier vluchtelingen) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

  Motie III.M.3 (radicalisering) van de fractie PvdA wordt hoofdelijk in stemming gebracht. Stemverklaringen van de raadsleden Kadra (PvdA), Engelen (VVD), Van Buuren (VVD) en Stals (CDA) vóór de motie. Stemverklaringen van de raadsleden Vossen (D66), Werps (D66), Stokbroeks (D66), Beenders (DUS Weert), Van den Heuvel (Weert Lokaal) en Van Eijk (VVD) tegen de motie. De motie wordt met voorstemmen van de raadsleden Geboers (SP), Zaaboul (PvdA), Goubet (SP), Peterse (SP), Engelen (VVD), Kadra (PvdA), Van Buuren (VVD), Stals (CDA), Geelen (CDA), Linskens (CDA), Nouwen (CDA), Sijben (CDA) en Coolen (CDA) (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Vossen (D66), Werps (D66), Engelen (Weert Lokaal), Stokbroeks (D66), Beenders (DUS Weert), Küsters (Weert Lokaal), Jacobs (Weert Lokaal), Van den Heuvel (Weert Lokaal), Winters (Weert Lokaal), Van Eijk (VVD) en Verheggen (Weert Lokaal) (11 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie III.M.4 (financieel overschot 3 D’s) van de fracties PvdA en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, DUS Weert, CDA, SP en Weert Lokaal (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66 en VVD (6 stemmen tegen) aanvaard. Stemverklaring van de fractie SP vóór de motie.

  Motie III.M.5 is niet ingediend.

  Motie III.M.6 (wachttijden telefoon) van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP en DUS Weert (21 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen tegen) aanvaard.

  Thema IV Participatie

  Motie IV.M.1 (zwembad IJzeren Man) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, DUS Weert en PvdA (6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en CDA (18 stemmen tegen) verworpen.

  Motie IV.M.2 (wijk- en dorpsraden) van de fractie PvdA wordt aangehouden.

  Motie IV.M.3 (vitale verenigingen) van de fracties D66 en CDA wordt met voorstemmen van de fracties D66, CDA, DUS Weert en VVD (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP en PvdA (11 stemmen tegen) aanvaard.

  Thema V Financiën

  Amendement V.A.1 (kennisnemen voorjaarsnota) van de fractie DUS Weert wordt ingetrokken.

  Amendement V.A.2 (kennisnemen voorjaarsnota) van de fractie CDA wordt ingetrokken.

  Amendement V.A.3 (kennisnemen voorjaarsnota) van alle fracties wordt unaniem aanvaard.

  Motie V.M.1 (OZB-verlaging) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

  Motie V.M.2 (WinD) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

  Motie V.M.3 is niet ingediend.

  Motie V.M.4 (anoniem solliciteren) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, CDA, DUS Weert, SP en raadslid Van Buuren (VVD) (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66 en de raadsleden Van Eijk (VVD) en Engelen (VVD) (11 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie V.M.5 (incidentele lasten) van de fractie Weert Lokaal wordt aangehouden.

  Motie V.M.6 (mobiliteitsmedewerker HRM) van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en D66 (9 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (15 stemmen tegen) verworpen.

  Bij de stemming over motie V.M.7 (project professionals in opleiding (pio’s) van de fractie Weert Lokaal staken de stemmen: de fracties Weert Lokaal, D66 en SP stemmen vóór (12 stemmen vóór) en de fracties VVD, CDA, PvdA en DUS Weert stemmen tegen (12 stemmen tegen). De motie wordt in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

  Motie V.M.8 (personeel) van de fracties CDA, DUS Weert en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, D66, PvdA en VVD (15 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal en SP (9 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie V.M.9 (stelpost verkeer en vervoer) van de fracties CDA en PvdA wordt aangehouden.

  Motie V.M.10 (OZB) van de fractie D66 wordt hoofdelijk in stemming gebracht. Stemverklaringen van de fractie D66 vóór de motie en van de raadsleden Peterse (SP), Van den Heuvel (Weert Lokaal), Winters (Weert Lokaal), Kadra (PvdA), Stals (CDA), Geelen (CDA) en Linskens (CDA) tegen de motie.
  De motie wordt met voorstemmen van de raadsleden Vossen (D66), Werps (D66), Stokbroeks (D66), Engelen (VVD), Van Buuren (VVD) en Van Eijk (VVD) (6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Geboers (SP), Zaaboul (PvdA), Engelen (Weert Lokaal), Beenders (DUS Weert), Goubet (SP), Peterse (SP), Küsters (Weert Lokaal), Jacobs (Weert Lokaal), Van den Heuvel (Weert Lokaal), Winters (Weert Lokaal), Kadra (PvdA), Stals (CDA), Geelen (CDA), Linskens (CDA), Nouwen (CDA), Sijben (CDA), Coolen (CDA) en Verheggen (Weert Lokaal) (18 stemmen tegen) verworpen.

  Voorstel
  De raad besluit unaniem de voorjaarsnota 2016 voor kennisgeving aan te nemen.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  In te stemmen met de jaarstukken 2015 en de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  laden...
 • De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2016,

  De griffier, De voorzitter,


  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  laden...

Downloaden audiofragment(en)