Gemeenteraad 25 januari 2017 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN

  geen documenten
  VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD; aanwezig tot agendapunt 9), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal; was afwezig tijdens de stemmingen), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA; aanwezig tot en met agendapunt 6), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), H.L. Stribos Qc (CDA; aanwezig vanaf agendapunt 6), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA), ing. R.L.A.T. Zincken (Juist495)

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: J.J.F. Engelen (VVD), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J. Heesakkers (CDA).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Er is bericht van verhindering ontvangen van de raadsleden J. Engelen (VVD), T. Geelen (CDA) en J. Heesakkers (CDA). Wethouder Van den Heuvel is tevens raadslid. Hij zal niet deelnemen aan de stemmingen in de raad.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • • Agendapunt 10 (herontwikkeling waterfront) wordt niet rijp voor behandeling in de raad geacht en van de agenda verwijderd.
  • De fracties PvdA en CDA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over de sluiting van de GGZ kliniek in Weert; deze wordt behandeld als agendapunt 15A.
  • De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Spreekrecht.

  geen documenten
  Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4.

  Mededelingen.

  geen documenten
  De gasten van de burgemeester, Dikra Tajjiou en Bram Wiecherink, stellen zich aan de raad voor.
  De burgemeester deelt mede dat er vandaag een symposium over de aanpak van de loverboyproblematiek is gehouden in Weert.
  De burgemeester meldt de actuele stand van zaken betreffende het AZC.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  De besluitenlijst van de vergadering van 21 december 2016 vaststellen.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BENOEMINGEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  a. Afscheid raadslid mevrouw N.S.J. Linskens.
  b. Onderzoek geloofsbrieven.
  Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: de heer H.L. Stribos, Aldenghoor 11, 6002 VD te Weert.
  Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet.
  Door de benoemde zijn overlegd:
  1. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
  2. verklaring aanneming benoeming;
  3. verklaring openbare betrekkingen;
  4. uittreksel uit het bevolkingsregister.
  c. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer H.L. Stribos.
  d. Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer H.L. Stribos.
  BESLUITVORMING
  a. Er wordt afscheid genomen van mevrouw Linskens.
  b. De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer Stribos onderzocht en in orde bevonden.
  c. De raad heeft besloten de heer Stribos toe te laten als lid van de raad.
  d. De heer Stribos is beëdigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Mevrouw N.S.J. Linskens Msc te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie CDA in de raadscommissie BV-IW.
  BESLUITVORMING
  Mevrouw Linskens wordt bij acclamatie benoemd tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie CDA in de raadscommissie BV-IW.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de begroting 2017 van Stichting Zwembad de IJzeren Man
  2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2017
  3. In te stemmen met de voorgestelde tarieven 2017
  4. Voor het jaar 2017 een exploitatiesubsidie te verlenen van € 388.244,-
  5. De onderhoudssubsidie 2017 vast te stellen voor technische installaties op
  € 154.227,- en voor het gebouw op € 20.811,-.
  BESLUITVORMING
  Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Akkoord gaan met de volgende fase Herontwikkeling Waterfront, de reconstructie van het kruispunt Bassin en aanliggende straten conform het definitief ontwerp.
  2. Bekrachtigen van de door het College van B&W opgelegde geheimhouding voor wat betreft de bijgevoegde kostenraming op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wob.
  BESLUITVORMING
  De raad acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad en haalt het van de agenda af.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSCONSULTATIES

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Uw wensen en bedenkingen over het beëindigen van het fusieproces Risse – Westrom aan het college kenbaar te maken.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen over het beëindigen van het fusieproces Risse-Westrom.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  Liggen niet voor.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSINFORMATIE

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  Van de ingekomen brieven is kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.
  BESLUITVORMING
  De lijst is voor kennisgeving aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2017;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2017;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2017.
  BESLUITVORMING
  Van de overzichten is kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 15.

  Rondvraag.

  geen documenten
  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Motie over de sluiting van de GGZ-kliniek in Weert aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, CDA en Juist495 (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, D66 en DUS Weert (17 stemmen tegen) verworpen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 februari 2017,

  De Griffier, De voorzitter,


  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)