Gemeenteraad 29 maart 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J.M. Cardinaal (VVD), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), H.L. Stribos Qc (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66; aanwezig tot 23.10 uur, agendapunt 13), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA), ing. R.L.A.T. Zincken (Juist495)

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: G.J. van Buuren (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), H. Stals (CDA).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal).
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de dames Duijsters (SP) en Engelen (Weert Lokaal) en de heren Van Buuren (VVD) en Stals (CDA).

  De heer P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) wordt gefeliciteerd met zijn 40-jarig jubileum als raadslid. Ook wordt er stilgestaan bij het overlijden van Frans Prinsen, oud-raadslid namens de fractie Weert Lokaal. Mw. C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) wordt gefeliciteerd met haar verjaardag.
  laden...
 • • De fractie DUS Weert stelt voor om agendapunt 10 (Weert-west, omgeving Lichtenberg) van de agenda af te halen. De raad stemt hier niet mee in.
  • De fractie DUS Weert dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de trottoirs aan de Maaspoort. Deze wordt behandeld als agendapunt 17A.
  • De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
  laden...
 • Mevrouw S. Winters (Weert Lokaal) deelt mede dat de heer L. Kusters fractievoorzitter van Weert Lokaal is geworden.
  laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 22 februari 2017.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Gemeente Weert.
  BESLUITVORMING
  Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • VOORSTEL
  Een krediet van € 168.526,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van een
  groenactiviteitenterrein in Laar.
  BESLUITVORMING
  Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • VOORSTEL
  De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaren op de vestiging van een ambulancepost ter hoogte van de Ringbaan-Noord en de Rakerstraat in de zuidwesthoek van het bedrijventerrein Kampershoek 2.0.
  BESLUITVORMING
  Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  A. Instemmen met:
  1. Het rapport ‘Haalbaarheidsstudie Turnaccommodatie’, definitieve versie
  d.d. 20-2-2017.
  2. Het uitvoeren van het door het college voorgestelde scenario voor de
  realisatie van een permanente turnaccommodatie.
  3. Het betalen een jaarlijkse huurlast van € 62.000,-- excl. BTW voor een
  permanente turnaccommodatie uit de exploitatielasten.
  4. Het betalen van de inrichtingskosten ad. € 200.000,-- excl. BTW en
  bijkomende kosten uit de Vervangingsinvestering Sport.
  B. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor wat betreft de bijgevoegde kostenramingen bijlage 3, 4 en 5 van het rapport op grond van artikel 10 lid 2 onder b en g Wob.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties PvdA en D66 wordt unaniem aanvaard.
  De motie van de fracties D66, DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 556.900,-- uit de beschikbare prioriteit ‘Weert-West’ voor de ontwikkelingen Weert-West en in het bijzonder de omgeving Lichtenberg.
  2. Beschikbaar stellen van een krediet van € 381.600,-- voor de ontwikkelingen
  Weert-West en in het bijzonder de omgeving Lichtenberg, met als dekking de
  boekwinst uit de verkopen van vastgoed in Weert-West.
  3. Inzetten van de reserve bestemmingsplan Weert-West ter dekking van het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 250.000,--.
  4. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de ruilovereenkomst tussen Provisus Stichting St.-Jozef en de gemeente Weert inzake het complex De Lichtenberg en het evenemententerrein aan de Kazernelaan.
  5. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de
  verkoopovereenkomst tussen de gemeente Weert en Horne Quartier inzake het
  complex De Lichtenberg inclusief de Mariakapel, entreegebouw en opslagloods, De Helmonder en de Boostenzalen.
  6. Bekrachtigen van door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlagen zonder einddatum op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur en artikel 25 lid 1 Gemeentewet.
  BESLUITVORMING
  • De motie van de fractie DUS Weert wordt als motie vreemd aan de orde van de dag behandeld als agendapunt 17B.
  • De wensen en bedenkingen van de fractie DUS Weert worden met voorstemmen van de fracties DUS Weert en PvdA (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en Juist495 (22 stemmen tegen) verworpen.
  • Het amendement van de fractie VVD wordt unaniem aanvaard.
  • De wensen en bedenkingen van de fractie PvdA worden met voorstemmen van de fracties DUS Weert en PvdA (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en Juist495 (22 stemmen tegen) verworpen.
  • De wensen en bedenkingen van de fractie CDA worden gewijzigd ingediend door de fracties CDA, VVD, Weert Lokaal, D66, SP en PvdA en met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, Weert Lokaal, D66, SP en PvdA (23 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en Juist495 (2 stemmen tegen) aanvaard.
  • De motie van de fracties D66 en PvdA inzake de Pétanque club wordt ingetrokken.
  • De wensen en bedenkingen van de fractie SP inzake het recht van eerste koop) worden ingetrokken.
  • De wensen en bedenkingen van de fractie SP over het ontwikkelkader worden met voorstemmen van de fracties VVD, SP, PvdA en CDA (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, Juist495, DUS Weert en D66 (12 stemmen tegen) aanvaard.
  • Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en Juist495 (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA en DUS Weert (3 stemmen tegen) aanvaard.
  laden...
 • VOORSTEL
  Instemmen met bijgevoegde criteria voor de inzet van het budget burgerinitiatieven voor 2017/2018.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. De evaluatie Lokaal gezondheidsbeleid 2015-2016 vast te stellen
  2. De werkingsduur van de huidige nota lokaal gezondheidsbeleid met vier jaar te verlengen te verlengen tot en met 2020.
  3. Het actieprogramma 2017-2018 vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie PvdA wordt ingetrokken.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis nemen van het convenant op basis waarvan de provincie Limburg € 3,075 miljoen bijdraagt aan het plan met programma voor de versterking van het stadshart Weert.
  2. Met het uitvoeringsprogramma in te stemmen.
  3. In te stemmen met het aanwenden van de middelen van de provincie alsmede de prioriteit van € 1 miljoen zoals opgenomen in de begroting 2017, voor de uitvoering van het programma.
  4. In te stemmen met het voorstel om via afzonderlijke raadsvoorstellen het krediet per project/combinatie van projecten beschikbaar te stellen.
  5. Een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000,- voor programmamanagement/ externe advieskosten.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie DUS Weert wordt unaniem aanvaard.
  Het amendement van de fractie VVD wordt unaniem aanvaard.
  De motie van de fractie PvdA wordt unaniem aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  Van de ingekomen brieven is kennis genomen.
  laden...
 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.
  BESLUITVORMING
  De lijst is voor kennisgeving aangenomen.
  laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2017;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2017;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2017.
  BESLUITVORMING
  Van de overzichten is kennis genomen.
  laden...
 • De vragen van:
  • de fractie D66 over het kappen van de fruitbomen op Laar;
  • de fractie D66 over de werkzaamheden aan de Maaseikerweg/Beatrixlaan;
  • de fractie DUS Weert over de werkzaamheden aan de Maaseikerweg/Beatrixlaan;
  • de fractie D66 over de communicatie rondom de verkeersaanpassingen aan het Bassin
  worden ter vergadering beantwoord door de wethouders Van Eersel en Van den Heuvel.
  Wethouder Sterk zal de vraag van de fractie PvdA of ook in Weert kinderen met een rugzakje niet naar school kunnen, omdat zij vanwege dat rugzakje niet worden aangenomen, schriftelijk beantwoorden.
  laden...
 • Deze motie is niet behandeld. De behandeling is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 19 april a.s.
  laden...
 • De voorzitter sluit om 23.55 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 april 2017,

  De Griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  laden...

Downloaden audiofragment(en)