Gemeenteraad 07 november 2018 13:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: P.R.J. Scholten (DUS Weert) en E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal)

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA) en drs. W.P.J. van Eijk (VVD).

  AFWEZIG DE WETHOUDER:
  Drs. P.P.H. Sterk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen mededelingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1);
  2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 2);
  3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/ grondbeleid.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Behandelen van de Begroting 2019.
  BEHANDELING
  De fracties starten met een pitch van drie minuten. Vervolgens vindt er een debat plaats tussen de fracties over de inhoud van de programma’s. Daarna reageert het college met een pitch van zes minuten per portefeuillehouder. Vervolgens vindt er een raadsdebat plaats per hoofdstuk uit de begroting en aan de hand van de moties en amendementen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met besluitvorming over de amendementen en moties.

  Hoofdstuk 1 Openbare orde en veiligheid
  Geen amendementen en moties.

  Hoofdstuk 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

  Amendement II.A.1 (parkeerterrein Weert west/Dennenoord) van de fracties DUS Weert, PvdA, CDA, VVD en Goubet-Duijsters wordt unaniem aanvaard.

  Amendement II.A.2 (spoorlijn Weert-Antwerpen) van de fracties PvdA, DUS Weert en CDA wordt unaniem aanvaard.

  Amendement II.A.3 (oversteek Hushoven-Laarveld) van de fracties PvdA, DUS Weert en CDA wordt unaniem aanvaard.

  Motie II.M.1 (onderzoek 30 km binnen de Randweg) van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fractie DUS Weert (2 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, D66, Goubet-Duijsters en PvdA (25 stemmen tegen) verworpen.

  Motie II.M.2 (Westtangent in het mobiliteitsplan) van de fractie VVD wordt met voorstemmen van de fracties VVD en D66 (5 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, PvdA en Goubet-Duijsters (22 stemmen tegen) verworpen.

  Hoofdstuk 3 Economische zaken en promotie

  Amendement III.A.3 (verhoging bijdrage parkmanagement) van de fracties VVD, Weert Lokaal, Goubet-Duijsters en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, Goubet-Duijsters en PvdA (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66, DUS Weert en CDA (9 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie III.M.1 (evenementen) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

  Motie III.M.3 (toekomstvisie en profilering, prioriteit 25) van de fracties CDA, D66, PvdA en Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties CDA, D66, PvdA, Weert Lokaal en DUS Weert (21 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD en Goubet-Duijsters (6 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie III.M.4 (vitale arbeidsmarkt) van de fracties VVD en DUS Weert wordt aangehouden.

  Hoofdstuk 4 Onderwijs

  Amendement IV.A.1 (aansluiting opleiding bij vacatures) van de fracties D66, PvdA en VVD wordt unaniem aanvaard.

  Amendement IV.A.2 (onderwijsexperimenten en maatschappelijke stages) van de fracties D66, CDA en VVD wordt met voorstemmen van de fracties D66, CDA, VVD, PvdA, Weert Lokaal en Goubet-Duijsters (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (2 stemmen tegen) aanvaard.

  Hoofdstuk 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

  Amendement V.A.1 (passantenhaven) van de fracties DUS Weert, CDA, VVD, PvdA, Goubet-Duijsters en D66 wordt unaniem aanvaard.

  Amendement V.A.2 (St. Annamolen Keent) van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, CDA en Goubet-Duijsters (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, PvdA en D66 (17 stemmen tegen) verworpen.

  Motie V.M.1 (beleidsindicator niet-sporters) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

  Motie V.M.3 (draaiend cultureel erfgoed Sint Annamolen Keent) van de fractie DUS Weert wordt ingetrokken (is amendement V.A.2 geworden).

  Motie V.M.4 (Philips van Horne moet blijven) van de fracties DUS Weert en VVD wordt ingetrokken.

  Motie V.M.5 (bermen en biodiversiteit) van de fracties Weert Lokaal, PvdA en D66 wordt unaniem aanvaard.

  Motie V.M.6 (onderhoud openbaar groen) van de fracties CDA, DUS Weert, PvdA, Goubet-Duijsters en D66 wordt ingetrokken.

  Motie V.M.7 (vaste dag veegwagens) van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert en Goubet-Duijsters wordt unaniem aanvaard.

  Motie V.M.8 (dierenwelzijn) van de fracties Goubet-Duijsters, PvdA en VVD wordt unaniem aanvaard.

  Motie V.M.9 (groen schoolplein) van de fracties Goubet-Duijsters, PvdA, VVD en D66 wordt ingetrokken.

  Motie V.M.10 (prinses Rogstaekers) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (1 stem vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, DUS Weert, Goubet-Duijsters en D66 (26 stemmen tegen) verworpen.

  Hoofdstuk 6 Zorg, inkomen en participatie

  Motie VI.M.1 (VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) van de fracties D66, DUS Weert, PvdA en VVD wordt unaniem aanvaard.

  Motie VI.M.2 (wijken en dorpen op de rails) van de fractie DUS Weert wordt ingetrokken.

  Motie VI.M.3 (dementievriendelijke gemeente en respijtzorg) van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA wordt unaniem aanvaard.

  Motie VI.M.4 (jongerenparticipatie) van de fracties Weert Lokaal, PvdA, CDA, VVD, Goubet Duijsters en D66 wordt unaniem aanvaard.

  Motie VI.M.5 (kinderlintjes) van de fracties Goubet-Duijsters, DUS Weert, PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties Goubet-Duijsters, DUS Weert, PvdA, CDA, D66, VVD en de raadsleden S. Winters, Verhees-Vaessen, Briels, Emans, Houben, Küsters, Jacobs-Verstappen, Yücel, Smolenaers, Engelen-Wijen van de fractie Weert Lokaal (26 stemmen vóór) en tegenstemmen van raadslid Van de Loo van de fractie Weert Lokaal (1 stem tegen) aanvaard.

  Motie VI.M.6 (Eenzaamheid) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

  Hoofdstuk 7 Volksgezondheid en milieu

  Motie VII.M.1 (distributie middels elektrisch vervoer in de binnenstad) van de fracties DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.

  Motie VII.M.2 (energie- en warmtetransitie) van de fracties D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard.

  Hoofdstuk 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

  Motie VIII.M.1 (specifieke woonvormen vanuit Wmo en jeugd) van de fracties D66, PvdA en CDA wordt unaniem aanvaard.

  Motie VIII.M.2 (sloop Sint Martinuskerk) van de fracties DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.

  Motie VIII.M.3 (natuurinclusief bouwen) van de fracties Weert Lokaal, Goubet-Duijsters, PvdA en D66 wordt unaniem aanvaard.

  Motie VIII.M.4 (extra aandacht voor woonproblematiek) van de fracties Weert Lokaal en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, PvdA en Goubet-Duijsters (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66, VVD en CDA (11 stemmen tegen) aanvaard.

  Stemverklaring fractie D66 tegen motie VIII.M.5 (gasloos bouwen) van de fracties Goubet-Duijsters, CDA, VVD, Weert Lokaal en DUS Weert. De motie wordt met voorstemmen van de fracties Goubet-Duijsters, CDA, VVD, Weert Lokaal, DUS Weert en PvdA (26 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie D66 (1 stem tegen) aanvaard.

  Motie VIII.M.6 (uitbreiding aanbod sociale huurwoningen) van de fracties PvdA en Goubet-Duijsters wordt ingetrokken.

  Hoofdstuk 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

  Amendement IX.A.1 (herziening gemeentelijk belastingstelsel) van de fracties Goubet-Duijsters en D66 wordt ingetrokken.

  Hoofdstuk 10 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en Vpb

  Amendement X.A.1 (de tering naar de nering) van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fractie DUS Weert (2 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, PvdA, Goubet-Duijsters en D66 (25 stemmen tegen) verworpen.

  Amendement X.A.2 (kwijtschelding OZB) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (1 stem vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, Goubet-Duijsters, DUS Weert en PvdA (26 stemmen tegen) verworpen.

  Motie X.M.1 (legeskosten duurzame energieprojecten) van de fracties Weert Lokaal, VVD en Goubet-Duijsters wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, Goubet-Duijsters en D66 (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA en DUS Weert (9 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De begroting 2019 van de gemeente Weert vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering/Gemeentefonds.
  2. De mutaties op basis van de Septembercirculaire voor het jaar 2018 te verwerken in een begrotingswijziging voor het jaar 2018 en voor de jaren 2019 t/m 2022 in een begrotingswijziging voor het jaar 2019.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de financiële overzichten.
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2018;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2018;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2018;
  d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
  e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 november 2018,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...