Gemeenteraad 14 november 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN

  geen documenten
  VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: H. Stals (CDA).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA) en drs. W.P.J. van Eijk (VVD).

  AFWEZIG DE WETHOUDER:
  Drs. P.P.H. Sterk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. De heer Stals (CDA) ondervindt problemen met de trein; hij komt misschien later.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De CDA-fractie zal een stemverklaring afleggen bij agendapunt 9 (vergroening en spelaanleidingen in de binnenstad). De fractie DUS Weert zal twee vragen stellen bij agendapunt 6 (benoemen plaatsvervangend lid auditcommissie).
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Spreekrecht.

  geen documenten
  Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4.

  Mededelingen.

  geen documenten
  Er zijn geen mededelingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergadering van 26 september 2018 (voortgezet op 27 september 2018), van de extra vergadering van 9 oktober 2018 en van de begrotingsbehandeling van 7 november 2018.
  BESLUITVORMING
  De vraag van het CDA over de besluitenlijst van 7 november wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.
  De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  De heer drs. L.F.A. Heuvelmans namens de PvdA te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie gemeente Weert.
  BESLUITVORMING
  De heer Heuvelmans wordt bij acclamatie benoemd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. De formatie en loonsom vast te stellen voor de functie van medewerker griffie/commissiegriffier.
  2. De heer P.J.A. van Beerendonk per direct in deze functie te benoemen.
  3. Het HR21-normprofiel voor deze functie na 1 jaar functioneren van de heer Van Beerendonk door de werkgeverscommissie vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  De heer Van Beerendonk wordt bij acclamatie benoemd. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Onttrekken van de Energiestraat aan het openbaar verkeer op grond van de Wegenwet.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 167.500,- voor het planten van bomen.
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 29.771,- voor spelaanleidingen.
  3. Een structureel budget van € 3.750,- voor beheer, onderhoud en inspecteren van bomen en spelaanleidingen op te nemen in de meerjarenbegroting.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring fractie CDA vóór het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Het Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag Midden-Limburg vast te stellen conform bijgevoegd plan van aanpak.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Een proef op te zetten waarbij bewoners van de gemeente Weert op aanvraag in hun eigen straat of buurt vuurwerkvrije zones aan mogen wijzen en deze ook zelf handhaven, te beginnen tijdens de jaarwisseling 2018 – 2019.
  2. Vuurwerkvrije zones te faciliteren door de aangewezen gebieden met kartonnen borden te markeren.
  3. Een werkkrediet vast te stellen op € 2.000,- gedurende de proefperiode en dekking voor deze proef te vinden door onttrekking van middelen uit de algemene reserve.
  4. Een evaluatie medio 2019 te laten plaatsvinden, zodat de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling 2020 een besluit kan nemen over al dan niet structurele inbedding in beleid.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Goubet-Duijsters, CDA, PvdA, VVD en DUS Weert (15 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal en D66 (13 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  In te stemmen met het aanwenden van de bestemmingsreserve bodemsanering voor de dekking van de saneringskosten groot € 100.000,-- .
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1.Het bestemmingsplan 'Werthaboulevard' met identificatienummer NL.IMRO.0988.BPWerthaboulevard-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2.Het bestemmingsplan ‘Werthaboulevard’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3.Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Werthaboulevard’.
  4.Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag
  worden over gegaan.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSCONSULTATIES

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  Liggen niet voor.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Prestatieafspraken 2019 met Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en de Huurders Adviesgroep St. Joseph.
  BESLUITVORMING
  De raad stemt unaniem in met de wensen en bedenkingen die door de fracties Weert Lokaal, Goubet-Duijsters, DUS Weert en PvdA worden ingediend.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSINFORMATIE

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2018;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2018;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2018;
  d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
  e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 18.

  Rondvraag.

  geen documenten
  • De vraag van raadslid Lambers (VVD) naar het verschil tussen gemeentelijke uitvaarten voor moslims en niet-moslims wordt schriftelijk beantwoord.
  • De vraag van raadslid Van Dooren (DUS Weert) of de raad geïnformeerd kan worden over de stand van zaken spoorverbinding Antwerpen-Hamont-Weert wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord.
  • De vraag van raadslid Van Dooren (DUS Weert) of er een officiële reactie van het college komt over Alibaba wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk en de burgemeester beantwoord.
  • De vraag van raadslid Van de Loo (Weert Lokaal) over een initiatief van een projectontwikkelaar voor het bouwen van woningen in Swartbroek wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Motie aannemen.
  BESLUITVORMING
  Het mondeling amendement op de motie (“Minister van Justitie en Veiligheid” wordt vervangen door “regioburgemeester”) wordt unaniem aanvaard.
  De motie wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 20.

  Sluiting.

  geen documenten
  De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2018,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)