Gemeenteraad 28 juni 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  P.A.W. Otten (plaatsvervangend griffier; aanwezig op 28 juni)
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier; aanwezig op 5 juli)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert; niet aanwezig op 5 juli), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (SP), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal; niet aanwezig op 5 juli), drs. T.J.J. van Gemert (VVD; alleen aanwezig tijdens voortzetting vergadering op 5 juli), J.W.J. Goubet (SP), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal; alleen aanwezig tijdens voortzetting vergadering op 5 juli), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA; niet aanwezig op 5 juli), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal; niet aanwezig op 5 juli), J.H. Wiezer (VVD; niet aanwezig op 5 juli), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: -

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal; niet aanwezig op 5 juli), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk (SP).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering. Vanwege het overlijden van oud burgemeester Matti wordt 1 minuut stilte gehouden.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter stelt voor agenda punt 20 na agendapunt 12 te behandelen en daarna agendapunt 16. De raad stemt hiermee in. De fractie CDA stelt voor agendapunt 9 als bespreekstuk te behandelen na agendapunt 19. De raad stemt hiermee in. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn drie verzoeken om spreekrecht ingekomen met betrekking tot agendapunt 16 (kiosk Sint Raphaëlpad).
  vergroten verkleinen laden...
 • De burgemeester verzoekt de raad de microfoons op een juiste manier te gebruiken.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 30 mei 2018 en 31 mei
  2018 vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over toewijzing van de
  zendmachtiging die door stichting WeertFM is aangevraagd voor een periode van vijf jaar
  (2018-2023).
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1 Het (digitale) speelruimteplan 2018 – 2027 vast te stellen.
  2 In te stemmen met het besteden van de opgenomen vervangingsinvesteringen, in de begroting 2018, ter uitvoering van het speelruimteplan.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Akkoord te gaan met een integrale aanpak voor een totale herinrichting van de Onzelievevrouwestraat, Maaseikerweg (van Maaspoort tot Sint Maartenslaan) en Sint Mathiasstraat.
  2. Akkoord te gaan met bijgevoegd concept ontwerp.
  3. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet à € 1.200.000,- exclusief btw vanuit het GRP.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • HET GELUIDSFRAGMENT VINDT U BIJ DE RAADSVERGADERING VAN 5 JULI 2018.
  VOORSTEL
  Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken wensen ten aanzien van de anterieure overeenkomst inzake het bouwen van ruimte voor ruimte woningen op het
  MOB-complex.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Van de overeenkomst Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency tussen Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency en de gemeente Weert kennis te nemen.
  2. Van de Opdrachtverstrekking Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency tussen Jos Dirix Sculptures en Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency kennis te
  nemen.
  3. Een krediet van € 50.000,- voor het ruiterstandbeeld ter herinnering aan Graaf Philips van Horne beschikbaar te stellen.
  4. Een krediet van € 80.000,- voor de sokkel van het ruiterstandbeeld ter herinnering aan Graaf Philips van Horne beschikbaar te stellen.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring fractie PvdA vóór het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Bocholterweg-Bergsheisteeg' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPBergsheisteeg-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Bocholterweg-Bergsheisteeg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Bocholterweg-Bergsheisteeg' geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Met het omzetten van de bedrijfswoning aan de Bergerothweg 58a naar burgerwoning in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg 58a' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPBergerothweg58ab-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg 58a' als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  4. Voor het bestemmingsplan 'Bergerothweg 58a' geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met een permanente uitbreiding van het IKC Leuken tot 400 leerlingen.
  2. Hiervoor een bouwkrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 494.618,15.
  3. Een bijdrage beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de eerste inrichting ter hoogte van € 27.275,50.
  4. De uit de adviespunten 2 en 3 voortvloeiende lasten te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, SP, D66 en PvdA (21 stemmen vóór) en tegenstemmen de fracties VVD en DUS Weert ( 6 stemmen tegen) aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de grondslagen voor de begroting 2019-2022 (bijlage 1);
  2. In te stemmen met de 1e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2) en rapportage kredieten (bijlage 3);
  3. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
  4. Concernbrede evaluatie Kiezen Met Visie uit te voeren voor het einde van het jaar.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPAltLaaStrSwaTun-VA01 gewijzigd vast
  te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties CDA en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert en CDA en mevrouw Duijsters van de SP (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, D66,PvdA en de heer Goubet van de SP (17 stemmen tegen) verworpen.
  De motie van de fractie Weert Lokaal en de motie van de fracties DUS Weert en CDA worden samengevoegd tot één motie welke ondersteund wordt door alle fracties. Stemverklaring fractie DUS Weert voor de motie. De motie wordt unaniem aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Een krediet van € 25.000,- voor het plaatsen van een kiosk aan het Sint Raphaëlpad beschikbaar te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties VVD en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties VVD en DUS Weert ( 6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, SP, D66 en PvdA (21 stemmen tegen) verworpen.
  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, SP, D66 en PvdA (21 stemmen vóór) en tegenstemmen de fracties VVD en DUS Weert ( 6 stemmen tegen) aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De nieuwe vergadersystematiek, als beschreven in bijgaande memo, vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties Weert Lokaal, VVD, DUS Weert, SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, DUS Weert, SP en PvdA (20 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en D66 (7 stemmen tegen) aanvaard.
  Het amendement van de fractie CDA wordt unaniem aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • HET GELUIDSFRAGMENT VINDT U BIJ DE RAADSVERGADERING VAN 5 JULI 2018.
  VOORSTEL
  1. In te stemmen met voorgestelde oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak;
  2. € 68.625 beschikbaar te stellen voor 2018 en 2019 voor de uitvoering van het oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak en dit bedrag ten laste te brengen van de beschikbare middelen binnen de reserve sociaal domein.
  BESLUITVORMING
  De motie van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, DUS Weert, D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • HET GELUIDSFRAGMENT VINDT U BIJ DE RAADSVERGADERING VAN 5 JULI 2018.
  VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2018, de primaire (concept)begroting 2019 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" en
  van Risse Holding BV.
  2. Uw eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de begrotingen kenbaar te maken.
  3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2019 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarverantwoording 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  2. Aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord de zienswijze kenbaar te maken zoals weergegeven in bijgevoegde brief aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit tot het kenbaar maken van de zienswijze zoals weergegeven in de bij het raadsvoorstel gevoegde brief aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • HET GELUIDSFRAGMENT VINDT U BIJ DE RAADSVERGADERING VAN 5 JULI 2018.
  VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen stukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • HET GELUIDSFRAGMENT VINDT U BIJ DE RAADSVERGADERING VAN 5 JULI 2018.
  VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • HET GELUIDSFRAGMENT VINDT U BIJ DE RAADSVERGADERING VAN 5 JULI 2018.
  VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2018;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2018;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2018.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...
 • HET GELUIDSFRAGMENT VINDT U BIJ DE RAADSVERGADERING VAN 5 JULI 2018.
  De vraag van de fractie DUS Weert over de stand van zaken van de renovatie van het Muntcomplex wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord. De vraag van de fractie SP hoe het college de grap van de columnist op het VNG-congres over de aanslag op De Telegraaf interpreteert wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord. De vraag van de fractie CDA naar de aanvullende informatie over IKC Leuken wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • HET GELUIDSFRAGMENT VINDT U BIJ DE RAADSVERGADERING VAN 5 JULI 2018.
  De voorzitter sluit de vergadering op 5 juli om 20.15 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2018,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)